Quyết định 2543/QĐ-BKHCN

Quyết định 2543/QĐ-BKHCN năm 2015 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2543/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 2543/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Thông tư

56/2001/TT-BKHCNMT ngày 26/10/2001

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

2

Thông tư

02/2007/TT-BKHCN ngày 12/3/2007

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

3

Thông tư

14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

4

Quyết định

43/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 23/7/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ về an toàn công trình thủy điện Hòa Bình

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

5

Quyết định

55/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 23/10/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành quy định về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định 119/1999/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

6

Quyết định

19/2007/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

7

Quyết định

14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

8

Chỉ thị

03/2003/CT-BKHCN ngày 18/02/2003

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

9

Thông tư

02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn: tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng; đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

10

Thông tư

14/2006/TT-BKHCN ngày 08/8/2006

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

11

Thông tư

04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

12

Quyết định

15/2005/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

III. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

13

Thông tư

12/2007/TT-BKHCN ngày 12/6/2007

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

14

Thông tư

19/2010/TT-BKHCN ngày 28/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

IV. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

15

Thông tư

44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hóa của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

16

Thông tư

02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

17

Quyết định

2373/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/2000

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý mã số mã vạch

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

18

Quyết định

04/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10/5/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

19

Quyết định

09/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10/5/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

20

Quyết định

13/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 06/6/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về chứng nhận hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn về an toàn"

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

21

Quyết định

14/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/6/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

22

Quyết định

36/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 12/6/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

23

Quyết định

39/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/7/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

24

Quyết định

46/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 27/7/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

25

Quyết định

50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24/9/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

26

Quyết định

54/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 16/10/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

27

Quyết định

64/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 05/12/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

28

Quyết định

66/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 28/12/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

29

Quyết định

67/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 28/12/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

30

Quyết định

68/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 28/12/2001

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

31

Quyết định

01/2002/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

32

Quyết định

02/2002/QĐ-BKHCN ngày 25/10/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc loại bỏ mặt hàng dầu thô thực vật ra khỏi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

33

Quyết định

03/2002/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

34

Quyết định

04/2002/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

35

Quyết định

05/2002/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

36

Quyết định

06/2002/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

37

Quyết định

08/2002/QĐ-BKHCN ngày 22/11/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

38

Quyết định

09/2002/QĐ-BKHCN ngày 22/11/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

39

Quyết định

10/2002/QĐ-BKHCN ngày 22/11/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

40

Quyết định

12/2002/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

41

Quyết định

19/2002/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

42

Quyết định

20/2002/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

43

Quyết định

21/2002/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

44

Quyết định

22/2002/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

45

Quyết định

23/2002/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

46

Quyết định

35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc công bố Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

47

Quyết định

36/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/7/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

48

Quyết định

58/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 07/8/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

49

Quyết định

59/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 07/8/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

50

Quyết định

66/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

51

Quyết định

67/2002/QĐ-BKHCNMT-TĐ-C ngày 26/8/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

52

Quyết định

09/2003/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

53

Quyết định

10/2003/QĐ-BKHCN ngày 14/5/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

54

Quyết định

11/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/5/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

55

Quyết định

13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

56

Quyết định

18/2003/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

57

Quyết định

19/2003/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

58

Quyết định

21/2003/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

59

Quyết định

22/2003/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

60

Quyết định

23/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/8/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

61

Quyết định

24/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/8/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

62

Quyết định

26/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/9/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

63

Quyết định

27/2003/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

64

Quyết định

28/2003/QĐ-BKHCN ngày 07/10/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

65

Quyết định

31/2003/QĐ-BKHCN ngày 11/11/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

66

Quyết định

32/2003/QĐ-BKHCN ngày 25/11/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

67

Quyết định

33/2003/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

68

Quyết định

34/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

69

Quyết định

35/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

70

Quyết định

36/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

71

Quyết định

37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe máy hai bánh, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu"

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

72

Quyết định

38/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

73

Quyết định

39/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

74

Quyết định

40/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

75

Quyết định

41/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

76

Quyết định

22/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

77

Quyết định

23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

78

Quyết định

24/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

79

Quyết định

30/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

80

Quyết định

31/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

81

Quyết định

32/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

82

Quyết định

33/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

83

Quyết định

34/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

84

Quyết định

35/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

85

Quyết định

19/2006/QĐ-BKHCN ngày 02/10/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng xăng

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

86

Quyết định

26/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu"

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

87

Quyết định

108/2006/QĐ-BKHCN ngày 25/01/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

88

Quyết định

146/2006/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

89

Quyết định

148/2006/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

90

Quyết định

149/2006/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

91

Quyết định

150/2006/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

92

Quyết định

151/2006/QĐ-BKHCN ngày 07/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

93

Quyết định

162/2006/QĐ-BKHCN ngày 09/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

94

Quyết định

163/2006/QĐ-BKHCN ngày 09/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

95

Quyết định

221/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

96

Quyết định

222/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

97

Quyết định

223/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

98

Quyết định

224/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

99

Quyết định

225/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

100

Quyết định

26/2006/QĐ-BKHCN 19 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2005">226/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

101

Quyết định

227/2006/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Không còn áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2543/QĐ-BKHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2543/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 29/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2543/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2543/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 29/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015

  • 29/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực