Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG XE MÁY PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)
Căn cứ Quyết định 147/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng  giai đoạn 2003-2005;
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 260/CP-KG ngày 11 tháng 3 năm 2003 về việc giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam;
Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Danh  mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Thời điểm hiệu lực áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Danh mục này sẽ được bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

DANH MỤC

XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hoá

Tiêu chuẩn áp dụng

Nội dung áp dụng

Thời điểm có hiệu lực

 

Xe máy

 

 

 

 

Yêu cầu chung về an toàn

 

 

 

1

 

TCVN 5929:2003* Mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn, với các lưu ý sau:

- Cho phép thử hiệu quả phanh trên băng thử theo Mục 3.5.3.2.

- Khí thải: theo mức 2 Bảng 1 của TCVN 6438:2001

- Độ ồn: chỉ thử khi đỗ theo TCVN 6436:1998

1/9/2003

 

Yêu cầu cụ thể về an toàn

 

 

 

2

Tiêu thụ nhiên liệu

TCVN 6440:1998 Mô tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

3

Phần nhô của xe máy

TCVN 6999:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

- 1/9/2005 đối với đời xe mới;

- 1/9/2006 đối với đời xe đang sản xuất

4

Cơ cấu điều khiển

TCVN 6957:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh

- Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

- Toàn bộ tiêu chuẩn

- Riêng các mục 6.3.2.1.1 và 6.3.2.1.2 và phụ lục D

1/9/2003

1/1/2005

 

Yêu cầu về môi trường

 

 

 

5

 Khí thải

TCVN 6438:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

áp dụng phần qui định cho mô tô, xe máy - mức 2 Bảng 1

1/9/2003

6

Tiếng ồn

TCVN 6436:1998 âm học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - mức ồn tối đa cho phép

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

7

 

TCVN 6435:1998 âm học - đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - phương pháp điều tra

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

 

Động cơ xe máy

 

 

 

8

 

TCVN 6998:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mômen xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

- 1/9/2005 đối với đời xe mới

- 1/9/2006 đối với xe đang sản xuất

9

 

TCVN 6439:1998 Mô tô - qui tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

 

Phụ tùng xe máy (trừ phần động cơ)

 

 

 

10

Khung xe

TCVN 7238:2003 Mô tô, xe máy

- Khung - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

11

 

TCVN 6580:2000 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Vị trí và cách ghi

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

12

 

TCVN 6578:2000 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Nội dung và cấu trúc

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

13

Ống xả

TCVN 7232:2003 Mô tô, xe máy, ống xả - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

14

Nan hoa

TCVN 7233:2003 Mô tô, xe máy - nan hoa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

15

Vành thép

TCVN 7234:2003 Mô tô, xe máy -vành thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

16

Chân phanh

TCVN 7235:2003 Mô tô, xe máy - chân phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

17

Tay phanh

TCVN 7236:2003 Mô tô, xe máy - tay phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

18

Dây phanh, dây côn, dây ga

TCVN 7237:2003 Mô tô, xe máy - Dây phanh, dây côn, dây ga - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

19

Ắc qui

TCVN 4472:1993 ắc qui chì khởi động

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

20

Gương chiếu hậu

TCVN 6770:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy  - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

21

Chân chống

TCVN 6890:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - chân chống mô tô, xe máy hai bánh  - yêu cầu  và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

22

Quai nắm, tay nắm

TCVN 6924:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - quai nắm - và tay nắm cho người cùng đi mô tô xe máy hai bánh

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

23

Thùng nhiên liệu (Bình xăng)

TCVN 6954:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

24

Thiết bị đo vận tốc

TCVN 6956:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

25

Săm lốp

TCVN 5721-1; 2:2002 phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô - phần 1: săm; phần 2: lốp

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2005

26

Xích, đĩa xích

TCVN 6374:1998 - Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích

áp dụng phần đĩa xích

1/9/2003

27

 

TCVN 7058:2002 phương tiện giao thông đường bộ - xích mô tô - đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2004

 

* Khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy áp dụng toàn bộ TCVN 5959:2003 nếu có điều kiện.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2003/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2003/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2003
Ngày hiệu lực10/07/2003
Ngày công báo25/06/2003
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2003/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu13/2003/QĐ-BKHCN
     Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
     Người kýBùi Mạnh Hải
     Ngày ban hành26/05/2003
     Ngày hiệu lực10/07/2003
     Ngày công báo25/06/2003
     Số công báoSố 61
     Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN Danh mục động cơ phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam