Thông tư 45/2013/TT-BGTVT

Thông tư 45/2013/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải đã được thay thế bởi Thông tư 43/2015/TT-BGTVT cấp duyệt thu hồi Giấy chứng nhận Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP, PHÊ DUYỆT, THU HỒI BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định s 547/2013/QĐ-CTN ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động hàng hải năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chng nhận Lao động hàng hải,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bphù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải theo quy định của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (sau đây gọi tắt là "Công ước MLC 2006") cho tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế hoặc hoạt động từ một cảng hoặc giữa các cảng thuộc quốc gia khác.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Chủ tàu là người sở hữu tàu hoặc tổ chức hay cá nhân khác như người quản lý, đại lý hoặc người thuê tàu trần mà họ chịu trách nhiệm về hoạt động của tàu thay cho người sở hữu tàu và đồng ý đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tàu theo quy định của Công ước MLC 2006, bất kể việc có hay không các tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện một số nghĩa vụ và trách nhiệm thay mặt cho chủ tàu.

2. Thuyền viên là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh theo quy định và được bố trí làm việc trên tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sỹ quan và các chức danh khác.

Chương 2.

THỦ TỤC CẤP, PHÊ DUYỆT, THU HỒI BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

Điều 4. Thủ tục cấp Bn công bphù hợp Lao động hàng hải phần I

1. Cục Hàng hải Việt Nam cấp Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần I cho tàu biển Việt Nam.

2. Chủ tàu gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị cấp Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần I. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I của chủ tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

b) 01 (một) bản sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

3. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đy đủ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này và gửi chủ tàu 02 (hai) bản. Trường hợp không cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời cho chủ tàu và nêu rõ lý do.

Điều 5. Thủ tục phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phn II và cp Giy chứng nhận Lao động hàng hải

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển Việt Nam.

2. Chủ tàu gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải. Hồ sơ bao gm:

a) Đơn đề nghị phê duyệt Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b) 01 (một) Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I đã được Cục Hàng hải Việt Nam cp theo mu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

c) 01 (một) Bản công bphù hợp Lao động hàng hải phần II do chủ tàu lập theo mu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;

d) 01 (một) bản sao Hợp đồng Lao động thuyền viên và Thỏa ước Lao động tập thể đang còn hiệu lực;

đ) 01 (một) bản sao các quy trình quản lý lao động hàng hải của chủ tàu.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hsơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này; nếu h sơ không đy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dn chủ tàu hoàn thiện h sơ;

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản yêu cu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải hoàn thành việc thẩm định Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần II và các tài liệu thuyết minh kèm theo; nếu kết quả thẩm định chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu chủ tàu bổ sung, hoàn thiện;

d) Nếu kết quả thẩm định Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II đạt yêu cầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo cho chủ tàu để tổ chức đánh giá việc thực hiện Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và các quy định của Công ước MLC 2006 trên tàu bin;

đ) Nếu kết quả đánh giá trên tàu biển đáp ứng các quy định của Công ước MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này và gửi chủ tàu;

e) Nếu kết quả đánh giá trên tàu không đáp ứng các quy định của Công ước MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải trả lời bng văn bản nêu rõ lý do không phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và việc không cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Lao động hàng hải là 05 (năm) năm với điều kiện tàu phải được kiểm tra trung gian một lần trong khoảng thời gian từ ngày đến hạn hàng năm lần thứ hai đến ngày đến hạn hàng năm lần thứ ba kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải để bảo đảm tàu vẫn đáp ứng yêu cầu của Công ước MLC 2006.

Điều 6. Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời

1. Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời được cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Tàu biển mới được bàn giao sau khi đóng;

b) Tàu thay đổi cờ quốc tịch;

c) Thay đổi chủ tàu.

2. Chủ tàu gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải của chủ tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b) Bản sao Hồ sơ đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I đã được gửi tới Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo cho chủ tàu để tổ chức kiểm tra trên tàu biển về các nội dung quy định tại khoản 4 Điều này;

đ) Nếu kết quả kiểm tra trên tàu biển đáp ứng các quy định của Công ước MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này và gửi chủ tàu;

e) Nếu kết quả kiểm tra trên tàu không đáp ứng các quy định của Công ước MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải trả lời chủ tàu bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời.

4. Nội dung kiểm tra trên tàu biển

a) Các nội dung quy định tại Công ước MLC 2006;

b) Tài liệu, hồ sơ chứng minh rằng tàu đã có đủ các quy trình đáp ứng yêu cầu liên quan của Công ước MLC 2006;

c) Thuyền trưởng nắm vững các quy định của Công ước MLC 2006 và các trách nhiệm thực hiện.

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời cấp cho 01 (một) tàu là 06 (sáu) tháng.

Điều 7. Mất hiệu lực, thu hồi Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần I

1. Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I bị mất hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi tên tàu;

b) Tàu thay đổi cờ quốc tịch.

2. Trong trường hợp thay đổi nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nêu trong Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I, Cục Hàng hải Việt Nam có nghĩa vụ hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi Bản công bphù hợp Lao động hàng hải phần I cho phù hợp.

3. Cục Hàng hải Việt Nam thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I trong trường hp chủ tàu giả mạo, tẩy xóa hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin liên quan.

Điều 8. Mất hiệu lực, thu hồi Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

1. Giấy chứng nhận Lao động hàng hải bị mất hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Việc kiểm tra trung gian không hoàn thành trong thời gian quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư này;

b) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận tàu không còn phù hợp với quy định của Công ước MLC 2006;

c) Tàu thay đổi cờ quốc tịch;

d) Thay đổi chủ tàu;

đ) Thay đổi kết cấu, trang thiết bị hoặc phương thức tuân thủ Công ước MLC 2006 theo quy định.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận Lao động hàng hải trong các trường hp sau đây:

a) Tàu biển không còn khả năng đáp ứng đủ điều kiện tuân thquy định của pháp luật về lao động hàng hải;

b) Giả mạo, tẩy xóa hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin liên quan nêu trong Giấy chứng nhận Lao động hàng hải và Bản công bố phù hp Lao động hàng hải phần II đã được phê duyệt.

Điều 9. Phí và lệ phí cấp, phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Phí và lệ phí cấp, phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có tàu biển được phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải:

a) Xuất trình Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho Cảng vụ Hàng hải, các cơ quan có liên quan tại cảng biển khi làm thủ tục cho tàu ra, vào cảng;

b) Thực hiện đúng theo nội dung trong Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

2. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

a) Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định tại Thông tư này;

b) Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, phê duyệt và cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giy chứng nhận Lao động hàng hải.

3. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát:

Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải, Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I và việc phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II, kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về những bất cập phát sinh và kiến nghị các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2014.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này 06 Phụ lục, cụ thể như sau:

a) Phụ lục I: Mu đơn đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I;

b) Phụ lục II: Mẫu Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I;

c) Phụ lục III: Mu đơn đề nghị phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải;

d) Phụ lục IV: Mẫu Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II;

đ) Phụ lục V: Mu Giấy chứng nhận Lao động hàng hải;

e) Phụ lục VI: Mu Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản (Bộ Tư pháp);
- Công b
áo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp ch
í GTVT;
- Lưu: VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /……………

…………., ngày   tháng   năm…...

 

ĐƠN ĐNGHỊ
CẤP BẢN C
Ô
NG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐNG HÀNG HẢI PHN I
(DMLC phần I)

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

- Tổ chức đề nghị:.....................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại:..................................................... ; Fax:..................................................

- Chủ tàu:..................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại:..................................................... ; Fax:..................................................

Đề nghị cho tàu biển được cấp Bản công bphù hợp Lao động hàng hải phần I với các thông tin sau:

Tên tàu:......................................................... ; Quốc tịch:..........................................

Năm đóng:..................................................... ; Loại tàu:............................................

Hô hiệu/Số IMO:............................................. ; Tổng trọng tải (DWT):......................

Tổng dung tích:..........................................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và quá trình hoạt động của tàu biển trên theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………………….;
- ……………………….;
- ……………………….;
- Lưu: VT, ….

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đ ngh này xin được gửi hoặc fax về địa chỉ sau:

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

08 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84) 4 37683198   Fax: (84) 4 37683058

Email: [email protected]

 

PHỤ LỤC II

MẪU BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIET NAM MARITIME ADMINISTRATION

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

---------------

Số:……………
No.

 

 

BẢN CÔNG BPHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - PHN I (DMLC I)
DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE - PART I (DMLC I)
(Công bnày phải kèm theo Giấy chứng nhận Lao động hàng hải của tàu)
(This Declaration must be attached to the ship's Maritime Labour Certificate)

Ban hành bởi: Cục Hàng hải Việt Nam
Issued by: Viet Nam Maritime Administration

Theo các quy định của Công ước Lao động hàng hải, 2006, con tàu sau đây:
With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the following referenced ship:

Têu tàu
Name of ship

Số IMO
IMO number

Tổng dung tích
Gross tonnage

 

 

 

được duy trì phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn A5.1.3 của Công ước.
is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.

Người ký dưới đây thay mặt cơ quan có thẩm quyền, tuyên bố rng:
The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:

(a) Các quy định ca Công ước Lao động hàng hải được bao gồm toàn bộ trong các quy định của quốc gia nói đến dưới đây;
The provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to below;

(b) Các quy đnh của quốc gia được bao gồm trong các điều khoản ở dưới; các chú thích liên quan đến các quy định này được thêm vào nếu cần thiết;
The national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary;

(c) Chi tiết của bất kỳ điều khoản tương đương nào trong Điều VI, khoản 3 và 4 của Công ước được nêu ra (theo quy định của quốc gia tương đương được liệt kê dưới đây);
The details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention, are provided (under the corresponding national requirement listed below);

(d) Các điều khoản miễn trừ do cơ quan chức năng chấp thuận theo đề mục 3 của Công ước được nêu rõ trong các mục dưới đây;
Any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 of the Convention are clearly indicated in the section provided for this purpose below;

(e) Các quy định cụ thể đối với các loại tàu theo luật quốc gia cũng được nêu ở yêu cầu dưới đây.
Any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements concerned.

1. Độ tuổi tối thiểu (Quy định 1.1)
Minimum age (Regulation 1.1)

2. Giy chứng nhận sức khỏe (Quy định 1.2)
Medical certification (Regulation 1.2)

3. Bằng cấp của thuyền viên (Quy định 1.3)
Qualifications of seafarers (Regulation 1.3)

4. Hợp đồng lao động của thuyền viên (Quy định 2.1)
Seafarers' employment agreements (Regulation 2.1)

5. Việc sử dụng các dịch vụ tuyển dụng và thay thế thuyền viên tư nhân theo quy định hoặc được cấp phép (Quy định 1.4)
Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service (Regulation 1.4)

6. Thời gian làm việc hoặc nghỉ ngơi (Quy định 2.3)
Hours of work or rest (Regulation 2.3)

7. Định biên thuyền bộ trên tàu (Quy đnh 2.7)
Manning levels for the ship (Regulation 2.7)

8. Chỗ ở của thuyền viên (Quy định 3.1)
Accommodation (Regulation 3.1)

9. Khu vực giải trí trên tàu (Quy định 3.1)
On-board recreational facilities (Regulation 3.1)

10. Thực phẩm và cung ứng thực phẩm (Quy định 3.2)
Food and catering (Regulation 3.2)

11. Sc khỏe, an toàn và phòng ngừa tai nạn (Quy định 4.3)
Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3)

12. Chăm sóc sức khỏe trên tàu (Quy định 4.1)
On-board medical care (Regulation 4.1)

13. Quy trình khiếu nại trên tàu (Quy định 5.1.5)
On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5)

14. Thanh toán tiền lương (Quy định 2.2)
Payment of wages (Regulation 2.2)

 

Tên:............................................................
Name

Chức danh:.................................................
Ti
tle

Chữ ký:......................................................
Signature

Địa điểm:....................................................
P
lace

Ngày:..........................................................
Da
te

Đóng dấu ca tổ chức có thẩm quyền (nếu có) Seal or stamp of the authority (as appropriate)

 

Các điều khoản tương đương
Substantial Equivalencies

Các điều khoản tương đương như quy định trong Điều VI, khoản 3 và 4 của Công ước, trừ các điều khoản nói ở trên, được ghi chú như sau:
The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4, of the Convention, except where stated above, are noted:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Không có điều khoản tương đương nào được áp dụng.
No equivalency has been granted.

Các điều khoản miễn tr
Exemptions

Các điều khoản miễn trừ sau do cơ quan chức năng phê duyệt như nêu ở đề mục 3 của Công ước:
The following exemptions granted by the competent authority as provided in Title 3 of the Convention are noted:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

………………….

Không có điều khoản miễn trừ nào được áp dụng.
No exemption has been granted.

 

Tên:............................................................
Name

Chức danh:.................................................
Ti
tle

Chữ ký:......................................................
Signature

Địa điểm:....................................................
P
lace

Ngày:..........................................................
Da
te

Đóng dấu ca tổ chức có thẩm quyền (nếu có) Seal or stamp of the authority (as appropriate)

 

PHỤ LỤC III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN II VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT
BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN II (DMLC II)
VÀ CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (MLC)

Số kiểm soát:

Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Bản DMLC II và đánh giá thực hiện MLC 2006 trên tàu biển như chi tiết dưới đây:

Phê duyệt DMLC II

□ Lần đầu                                      □ Bổ sung sửa đổi

Đánh giá MLC trên tàu

Lần đầu           □ Trung gian         □ Cấp mới               □ Tạm thời

Bổ sung (lý do:            )

□ Khắc phục (lý do:           )

Tàu

Tên tàu:

Số hiệu:

Loại tàu:

S IMO:

Treo cờ:

Ngày đăng ký:

Cảng đăng ký:

Tổng dung tích:

Số GCN MLC (nếu có):

Ngày đóng (đặt ki):

Công ty

Tên công ty:

Snhận dạng duy nhất (số IMO):

Người chịu trách nhiệm:                  Điện thoại:                        Email:

Địa chỉ công ty:

Điện thoại:                                                 Fax:

Lịch đánh giá tàu

Ngày dự kiến:

Địa điểm dự kiến:

Người liên hệ:                        Điện thoại:                     Email:

Fax:

Mọi chi phí liên quan đến các hoạt động nêu trên, kể cả lệ phí cấp giấy chứng nhận, sẽ được chi trả bởi:

Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                  Fax:

Mã số thuế/VAT Code (nếu có):

Ngày:

Đại diện bên đề nghị (ký tên/đóng dấu)

 

Đề nghnày xin được gửi hoặc fax về địa chỉ sau:

CỤC ĐĂNG KIM VIỆT NAM

18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84) 4 37684715 ext.454    Fax: (84) 4 37684720

Email: [email protected] hoặc [email protected]

 

PHỤ LỤC IV

MẪU BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI PHẦN II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
VIET NAM REGISTER

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

---------------

Số:……………
No.

 

 

BẢN CÔNG BPHÙ HỢP LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - PHN II (DMLC II)
DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE - PART II (DMLC II)

Các biện pháp đảm bảo luôn tuân thủ giữa các đợt kiểm tra
Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections

Các biện pháp sau đây do chủ tàu thiết lập, được ghi vào Bản công bố kèm theo Giấy chứng nhận Lao động hàng hải, đảm bảo tuân thủ giữa các đợt kiểm tra
The following measures have been drawn up by the shipowner, named in the Maritime Labour Certificate to which this Declaration is attached, to ensure ongoing compliance between inspections

(Các biện pháp nêu dưới đây đảm bảo tuân thủ từng hạng mục của Phần I)
(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part l)

1.

Tuổi lao động tối thiểu (Quy định 1.1)
Minimum age (Regulation 1.1)
                                                                                      □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

2.

Chứng nhận y tế (Quy định 1.2)
Medical certification (Regulation 1.2)
                                                                           □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

3.

Chứng nhận năng lực chuyên môn của thuyền viên (Quy định 1.3)
Qualification of seafarers (Regulation 1.3)                                                               

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

4.

Thỏa thuận tuyển dụng của thuyền viên (Quy định 2.1)
Seafarers' employment agreements (Regulation 2.1)
                                             □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

5.

Việc sử dụng các dịch vụ tuyển dụng và thay thế thuyền viên tư nhân theo quy định hoặc được cấp giấy phép (Quy định 1.4)
Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service (Regulation 1.4)

 

                                            □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

6.

Giờ làm việc hoặc giờ nghỉ ngơi (Quy định 2.3)
Hours of work or rest (Regulation 2.3)                                                                    

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

7.

Định biên của tàu (Quy định 2.7)
Manning levels for the ship (Regulation 2.7)                                                        

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

8.

Chỗ ở của thuyền viên (Quy định 3.1)
Accommodation (Regulation 3.1)
                                                                            □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

9.

Khu vực giải trí trên tàu (Quy định 3.1)
On-board recreational facilities (Regulation 3.1)
                                                  □

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

10.

Thực phẩm và cung ứng thực phẩm (Quy định 3.2)
Food and catering (Regulation 3.2)                                                                        

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

11.

Sức khỏe, an toàn và phòng ngừa tai nạn (Quy định 4.3)
Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3)                                 

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

12.

Chăm sóc y tế trên tàu (Quy định 4.1)
On-board medical care (Regulation 4.1)                                                                 

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

13.

Quy trình khiếu nại trên tàu (Quy định 5.1.5)
On-bard complaint procedures (Regulation 5.1.5)                                               

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

14.

Thanh toán tiền lương (Quy định 2.2)
Payment of wages (Regulation 2.2)                                                                          

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:
Measures taken by the Ship Owner:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tham khảo:
Reference:

.....................................................................................................................................

………………………..

Tôi dưới đây chứng nhận rng các biện pháp nêu trên đã được soạn thảo đảm bảo luôn phù hợp, giữa các đợt kiểm tra, với các yêu cầu nêu tại Phần I.
I hereby certify that the above measures have been drawn up to provide ongoing compliance, between inspections, with the requirements listed in Part I.

 

 

Chủ tàu:
Ship's owner:...............................................................

Địa chỉ công ty:
Company address:.......................................................

Người được ủy quyền:
Name of the authorized signatory..................................

Chức vụ:
Title:...........................................................................

Chữ ký:
Signature of the authorized signatory:............................

Ngày:
Date:..........................................................................

(Đóng dấu/Stamp)

 

Các biện pháp nêu trên đã được xem xét bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và, sau khi kiểm tra tàu, được xác định là thỏa mãn các mục đích nêu trong Tiêu chuẩn A5.1.3, mục 10(b), liên quan đến các biện pháp đảm bảo tính phù hợp từ đầu và liên tục với các yêu cầu nêu tại Phần I của Bản công b này.
The above measures have been reviewed by Viet Nam Register and, following inspection of the ship, have been determined as meeting the purposes set out under Standard A5.1.3, paragraph 10(b), regarding measures to provide initial and ongoing compliance with the requirements set out in Part I of this Declaration.

 

 

Tên/ Name:..................................................

Chức danh/ Title:..........................................

Địa chỉ/ Address:..........................................

......................................................................

......................................................................

Chữ ký/ Signature:.......................................

Nơi/ Place:..................................................

Ngày/ Date:.................................................

(Đóng dấu của Cơ quan có thẩm quyền)/ (Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
VIET NAM REGISTER

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

---------------

Số:……………
No.

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
MARITIME LABOUR CERTIFICATE

(Lưu ý: Kèm theo Giấy chng nhận này phi có Bn công bphù hợp Lao động hàng hải)
(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)

Cấp theo quy định của Điều V và Đề mục 5 của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (sau đây gọi là "Công ước") theo ủy quyền của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the Maritime Labour Convention, 2006 (referred to below as "the Convention") under the authority of the Government of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Bởi

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 18, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

By

VIET NAM REGISTER

Address:

No. 18, Pham Hung road, Ha Noi city, Viet Nam

Thông số của tàu
Particulars of ship

Tên tàu Name of Ship

Sđăng ký hoặc shiệu Distinctive Number or Letters

Cảng đăng ký Port of Registry

Ngày đăng ký Date of Registry

S MO
IMO Number

Tng dung ch[1]
Gross Tonnage1

 

 

 

 

 

 

 

Loại tàu
Type of Ship

Tên và địa chỉ chủ tàu[2]
Name and Address of the Shipowner2

 

 

Chứng nhận rằng:
This is to certify:

1. Tàu đã được kiểm tra và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của Công ước và các điều khoản của Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải kèm theo.
That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention, and the provisions of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.

2. Các điều kiện làm việc và sinh hoạt của thuyền viên quy định tại Phụ chương A5-I của Công ước thỏa mãn các yêu cầu của quốc gia nêu trên trong việc thực hiện Công ước. Các yêu cầu quốc gia này được tóm tắt trong Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải, Phần I.
That the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found to correspond to the abovementioned country's national requirements implementing the Convention. These national requirements are summarized in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.

Giấy chng nhận này có hiệu lực đến ngày:                                     với điều kiện tàu phải được kiểm tra phù hp
This Certi
ficate is valid until:................................................................. subject to inspection in accordance

với Tiêu chuẩn A5.1.3 và A5.1.4 của Công ước.
with Standard A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention

Giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải được cấp
This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued

Tại:                                                             Ngày:                          được đính kèm.
At:……………………………………………. On:…………………… is attached.

Ngày hoàn thành kiểm tra làm cơ scấp Giấy chứng nhận này:
Completion date of the inspection on which this Certi
ficate is based:………………

Cấp tại:                                                  Ngày:
lssued at
………………………………… Date:………………………………….

Người ký tên dưới đây xác nhận Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đã ủy quyền cho Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy ch
ng nhận này.
The undersigned declares that Viet Nam Register is duly authorized by the said Government
of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM to issue this Certific
ate.

 

 

CỤC ĐĂNG KIM VIỆT NAM
VIET NAM REGISTER

 

Kiểm tra xác nhận trung gian bắt buộc và, nếu được yêu cầu, kiểm tra bổ sung bất kỳ
Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection

Chứng nhận rằng tàu đã được kiểm tra phù hợp với Tiêu chuẩn A5.1.3 và A5.1.4 của Công ước và nhận thấy các điều kiện sống và làm việc của thuyền viên quy định tại Phụ chương A5-I của Công ước phù hợp với các yêu cầu của quốc gia nêu trên trong việc thực hiện Công ước.
This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention and that the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found to correspond to the above-mentioned country's national requirements implementing the Convention.

 

Kiểm tra trung gian:
Intermediate inspection:

 

(Hoàn thành vào trong khoảng giữa ngày n định kiểm tra hàng năm thhai hoặc thứ ba)
(To be completed between the second and third anniversary dates)

Chữ ký:
Signed:.......................................................

Địa điểm:
Place:.........................................................

Ngày:
Date:..........................................................

(Đóng dấu của tổ chức được ủy quyền)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Kiểm tra xác nhận bsung (nếu đưc yêu cầu)
Additional endorsements (if required)

Chứng nhận rằng tàu đã được kiểm tra bổ sung với mục đích xác nhận tàu tiếp tục phù hợp với các yêu cầu của quốc gia trong việc thực hiện Công ước, như quy định tại Tiêu chuẩn A3.1, mục 3, của Công ước (đăng ký lại hoặc thay đổi lớn khu vực sinh hoạt) hoặc vì các lý do khác.
This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying that the ship continued to be in compliance with the national requirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1, paragraph 3, of the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for other reasons.

 

Kiểm tra bổ sung:
Additional
inspection:

 

(Nếu được yêu cầu)
(If required)

 

Chữ ký:
Signed:.......................................................

Địa điểm:
Place:.........................................................

Ngày:
Date:..........................................................

(Đóng dấu của tổ chức được ủy quyền)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Kiểm tra bổ sung:
Additional
inspection:

 

(Nếu được yêu cầu)
(If required)

 

Chữ ký:
Signed:.......................................................

Địa điểm:
Place:.........................................................

Ngày:
Date:..........................................................

(Đóng dấu của tổ chức được ủy quyền)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Kiểm tra bổ sung:
Additional
inspection:

 

(Nếu được yêu cầu)
(If required)

 

Chữ ký:
Signed:.......................................................

Địa điểm:
Place:.........................................................

Ngày:
Date:..........................................................

(Đóng dấu của tổ chức được ủy quyền)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI TẠM THỜI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
VIET NAM REGISTER

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

---------------

Số:……………
No.

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI TẠM THỜI
INTERIM MARITIME LABOUR CERTIFICATE

Cấp theo quy định của Điều V và Đề mục 5 của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (sau đây gọi tắt là "Công ước") theo ủy quyền của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
lssued under the provisions of Article V and Title 5 of the Maritime Labour Convention, 2006 (referred to below as "the Convention") under the authority of the Government of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Bởi

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 18, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

By

VIET NAM REGISTER

Address:

No. 18, Pham Hung road, Ha Noi city, Viet Nam

Thông số của tàu
Particulars of ship

Tên tàu Name of Ship

Sđăng ký hoặc shiệu Distinctive Number or Letters

Cảng đăng ký Port of Registry

Ngày đăng ký Date of Registry

S MO
IMO Number

Tng dung ch1
Gross Tonnage1

 

 

 

 

 

 

 

Loại tàu
Type of Ship

Tên và địa chỉ chủ tàu2
Name and Address of the Shipowner2

Chứng nhận rng, cho các mục đích của mục 7, Tiêu chun A5.1.3 của Công ước:
This is to certify, for the purposes of Standard A5.1.3, paragraph 7, of the Convention, that:

(a) Tàu này đã được kiểm tra, đến mức hợp lý và thực tế có thể thực hiện được, theo các nội dung được liệt kê trong Phụ chương A5-I của Công ước, lưu ý đến việc thẩm tra xác nhận các mục được nêu ở (b), (c) và (d) dưới đây;
This ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-I to the Convention, taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below;

(b) Chủ tàu đã chứng minh với cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được công nhận là tàu có các quy trình thích hợp để tuân thủ Công ước;
The shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organization that the ship has adequate procedures to comply with the Convention;

(c) Thuyền trưởng nắm được các yêu cầu của Công ước và trách nhiệm thc hiện; và
The master is familiar with the requirements of the Convention and the responsibilities for implementation; and

(d) Thông tin thích hợp đã được đệ trình cho cơ quan có thẩm quyển hoặc tổ chức
được công nhận để cấp Bản Công bố phù hợp Lao động hàng hải.

Relevant information has been submitted to the competent authority or recognized organization to produce a Declaration of Maritime Labour Compliance.

Giấy chng nhận này có hiệu lực đến ngày:                                         với điều kiện tàu phải được kiểm tra phù hp với
This Certi
ficate is valid until:                                                                  subject to inspection in accordance with

Tiêu chuẩn A5.1.3 và A5.1.4 của Công ước.
Standard A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention

Ngày hoàn thành kiểm tra làm cơ scấp Giấy chứng nhận này:
Completion date of the inspection on which this Certi
ficate is based:…………………

Cấp tại:                                                      Ngày:
lssued at
…………………………………… Date:………………………………….

Người ký tên dưới đây xác nhận Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đã ủy quyền cho Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy ch
ng nhận này.
The undersigned declares that Viet Nam Register is duly authorized by the said Government
of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM to issue this Certific
ate.

 

 

CỤC ĐĂNG KIM VIỆT NAM
VIET NAM REGISTER

 [1] Đối với các tàu áp dụng kế hoạch tạm thời đo dung tích được IMO thông qua, tổng dung tích đuợc ghi vào cột GHI CHÚ của Giấy chng nhận dung tích quốc tế (1969). Xem Điều Il(1)(c) ca Công ước.
For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

[2] Chủ tàu là người shữu tàu hoặc tổ chức hay người khác, như người qun lý, đại lý hoặc người thuê tàu trần, đm nhận trách nhiệm đối với hoạt động của tàu từ người sở hữu và người, khi đảm nhận trách nhiệm đó, đã đồng ý chuyển giao các nhiệm vụ và trách nhiệm đối với các chủ tàu phù hp với Công ước này, bất kể có hay không bất ktổ chức hoặc người nào khác thực hiện các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm nào đó thay mặt chtàu. Xem điều II(1)(j) của Công ước.
Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.

1 Đối với các tàu áp dụng kế hoạch tạm thời đo dung tích được IMO thông qua, tổng dung tích đuợc ghi vào cột GHI CHÚ của Giấy chng nhận dung tích quốc tế (1969). Xem Điều Il(1)(c) ca Công ước.
For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

2 Chủ tàu là người shữu tàu hoặc tổ chức hay người khác, như người qun lý, đại lý hoặc người thuê tàu trần, đm nhận trách nhiệm đối với hoạt động của tàu từ người sở hữu và người, khi đảm nhận trách nhiệm đó, đã đồng ý chuyển giao các nhiệm vụ và trách nhiệm đối với các chủ tàu phù hp với Công ước này, bất kể có hay không bất ktổ chức hoặc người nào khác thực hiện các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm nào đó thay mặt chtàu. Xem điều II(1)(j) của Công ước.
Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu45/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2013
Ngày hiệu lực05/01/2014
Ngày công báo14/12/2013
Số công báoTừ số 901 đến số 902
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu45/2013/TT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành19/11/2013
        Ngày hiệu lực05/01/2014
        Ngày công báo14/12/2013
        Số công báoTừ số 901 đến số 902
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 45/2013/TT-BGTVT 2013 thủ tục cấp phê duyệt thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải