Quyết định 131/QĐ-BGTVT

Quyết định 131/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cui năm 2015 (tính từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2015).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: V
T, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VGIAO THÔNG VẬN TẢI HT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2015 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2016)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC ĐƯỜNG ST

1

Nghị định

Số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Nghị định của Chính phủ quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Điểm a khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 4; Điều 14; Điều 18; khoản 6 Điều 24; Điều 29; khoản 2 Điều 30; khoản 1 Điều 44 được sửa đổi, bổ sung; Điểm o khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 2; khoản 2, 3, 8, 15, 16 và 17 Điều 14; khoản 3, 4, 5 Mục A, khoản 5, 9 và 10 Mục B Phụ lục I; khoản 22, 23, 24 Mục I; khoản 1, 3 và 7 Mục II; Khoản 13, 14 và 16 Mục III Phụ lục II bị bãi bỏ bởi Nghị định số 69/2015/NĐ-CP ngày 26/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013.

- Thay cụm từ “Đường st Việt Nam” thành cụm từ “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam” và thay cụm từ “tổ hợp công ty mẹ - công ty con” thành cụm từ “nhóm công ty mẹ - công ty con” từ Điều 1 đến Điều 73 và 02 phụ lục kèm theo Nghđịnh số 175/2013/NĐ-CP.

Hết hiệu lực một phần ngày 10/10/2015

2

Quyết định

Số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường st”

Các quy định liên quan đến đường sắt đô thị bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT ngày 17/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị

Hết hiệu lực một phần ngày 01/10/2015

II- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

3

Thông tư

Số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013

Thông tư của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Khoản 2 Điều 1; Các Điều: 2, 11, 16, 18; điểm a khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 13; điểm a khoản 1 Điều 14; điểm a khoản 1 Điều 15; điểm a khoản 1 Điều 17; khoản 2 Điều 20; điểm a khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 22; các phụ lục số 3, 4, 5 và 6 được sửa đổi, bổ sung bi Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 15/7/2015

4

Thông tư

Số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013

Thông tư của Bộ trưng Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

Khoản 3 Điều 4 và điểm e khoản 2 Điều 5 BGTVT được bãi bỏ; điểm b khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 5; điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 6; Điều 8; điểm b khoản 1 Điều 9; điểm a khoản 2 Điều 9; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2015

5

Thông tư

Số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nng

Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2 bị bãi bỏ; Điểm b khoản 1 Điều 2; Điểm a khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT ngày 27/8/2015 ca Bộ trưng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưng Bộ GTVT công bvùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/11/2015

III- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

6

Thông tư

Số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Vit Nam

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2015

7

Thông tư

Số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Điểm b khoản 12 Điều 5; khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 8; khoản 1 Điều 26; khoản 3 Điều 26; khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2015

8

Thông tư

Số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Điểm d, điểm đ khoản 10 Điều 4; khoản 4, khoản 8 Điều 5; điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 4 và khoản 8 Điều 9; điểm đ khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung; khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 15 được bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hưng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Hết hiệu lực một phần ngày 15/9/2015

9

Thông tư

Số 24/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phnước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 1 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia

Điều 2 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp đnh và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Hết hiệu lực một phần ngày 01/12/2015

V- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

10

Thông tư

Số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ

Điểm c khoản 2 Điều 5; điểm d khoản 3 Điều 5; khoản 4 Điều 6; khoản 3 và khoản 4 Điều 10; khoản 1 và khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 13; khoản 3, khoản 6 Điều 14; tên Điều 15; khoản 4 Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 19; khoản 2 Điều 20; khoản 4 và khoản 5 Điều 21; khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 27; Điều 28 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/12/2015

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VGIAO THÔNG VẬN TẢI HT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2015 ĐN HẾT NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2016)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Nghị định

Số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010

Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không

Hết hiệu lực ngày 27/11/2015

2

Nghị định

Số 51/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng.

Bị thay thế bởi Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không

Hết hiệu lực ngày 27/11/2015

3

Nghị định

Số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007

Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyn đối với tàu bay

Hết hiu lực ngày 15/10/2015

4

Nghị định

Số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012

Nghị định của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Bị thay thế bởi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Hết hiệu lực ngày 15/10/2015

5

Nghị định

Số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007

Nghđịnh của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hết hiệu lực ngày 12/12/2015

6

Thông tư

Số 12/2012/TT-BGTVT ngày 24/4/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Hết hiệu lực ngày 01/7/2015

II - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

7

Thông tư

Số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/06/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiếp nhận, truyền phát xử lý thông tin an ninh hàng hải

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/8/2015

8

Thông tư

Số 52/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nng

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Hết hiệu lực ngày 01/9/2015

9

Thông tư

Số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bị thay thế bi Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 15/9/2015

10

Thông tư

Số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giy chứng nhận Lao động hàng hải.

Bị thay thế bởi Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/11/2015

III - LĨNH VỰC ĐƯỜNG ST

11

Thông tư

Số 23/1998/TT-BGTVT ngày 07/02/1998

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

Bị thay thế bởi Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/8/2015

IV - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

12

Thông tư

Số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

13

Thông tư

Số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hưng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

14

Thông tư

Số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về ti trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; gii hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

15

Thông tư

Số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ gii hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường b

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

16

Thông tư

Số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về tải trọng, khổ gii hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

V - LĨNH VỰC KHÁC

17

Thông tư

Số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Hết hiệu lực ngày 10/9/2015

18

Thông tư

Số 13/2012/TT-BGTVT ngày 24/4/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Hết hiệu lực ngày 10/9/2015

19

Thông tư

Số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, khen thưng ngành Giao thông vận tải

Bị thay thế bi Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT

Hết hiệu lực ngày 20/7/2015

20

Thông tư

Số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008

Thông tư liên tịch giữa Bộ Giao thông vận ti, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Bị thay thế bi Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV liên tịch giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hết hiệu lực ngày 01/10/2015

21

Thông tư

Số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước

Bị thay thế bi Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 131/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Ngày công báo 05/02/2016
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 131/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Đinh La Thăng
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Ngày công báo 05/02/2016
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 131/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực

 • 15/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/02/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực