Thông tư 53/2008/TT-BTC

Thông tư 53/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 53/2008/TT-BTC kinh phí bảo đảm hoạt động hòa giải viên lao động


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 53/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động;
Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan lao động cấp huyện và các hòa giải viên lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận và được phân công bằng văn bản tham gia hòa giải các vụ tranh chấp lao động cá nhân tại các doanh nghiệp chưa có Hội đồng hòa giải; tranh chấp việc thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề; các tranh chấp quy định tại khoản 2, Điều 166 của Bộ Luật Lao động khi các đương sự có yêu cầu và các tranh chấp lao động tập thể khi có yêu cầu.

II. NỘI DUNG, MỨC CHI VÀ NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG.

1. Nội dung và mức chi:

- Chi phí đi lại trong những ngày thực hiện công tác hòa giải tranh chấp lao động của hòa giải viên lao động được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Chi trả thù lao đối với hòa giải viên lao động trong những ngày thực hiện công tác hòa giải tranh chấp lao động (kể cả những ngày nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ hai bên tranh chấp lao động để thu thập, tài liệu, chứng cứ): 50.000 đồng/ngày.

2. Chứng từ để làm căn cứ thanh toán kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động, bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động (theo Mẫu số 1 đính kèm Thông tư này).

- Văn bản phân công của cơ quan lao động cấp huyện đối với hòa giải viên lao động.

- Biên bản hòa giải vụ tranh chấp lao động (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2007/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan lao động cấp huyện theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí hoạt động của hòa giải viên thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

4. Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động được tính hưởng từ ngày Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động có hiệu lực thi hành.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2008/TT-BTC, ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính.

 

Đơn vị:……………………
Bộ phận:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

……, ngày       tháng       năm 200…

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG
CỦA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

 

Họ và tên hòa giải viên lao động:.....................................................................................

Đơn vị:.........................................................................................................................

I. Nội dung thanh toán:

1. Tiền tàu xe đi lại:

1.1. Tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác theo giá vé phương tiện vận tải công cộng (nếu có):

...................................................................................................................................

1.2. Khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác (theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan):

...................................................................................................................................

2. Thanh toán thù lao đối với hòa giải viên lao động trong những ngày thực hiện công tác hòa giải tranh chấp lao động (Số ngày nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ hai bên tranh chấp lao động để thu thập, tài liệu, chứng cứ X 50.000 đồng/ngày):

...................................................................................................................................

II. Phần thanh toán:

1. Số tiền tạm ứng:

2. Số tiền thanh toán:

(Bằng chữ:................................................................................................................... )

(Kèm theo chứng từ gốc đối với trường hợp đi công tác bằng phương tiện vận tải công cộng).

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hòa giải viên lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2008/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu53/2008/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo30/06/2008
Số công báoTừ số 371 đến số 372
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2008/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 53/2008/TT-BTC kinh phí bảo đảm hoạt động hòa giải viên lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 53/2008/TT-BTC kinh phí bảo đảm hoạt động hòa giải viên lao động
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu53/2008/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýPhạm Sỹ Danh
     Ngày ban hành20/06/2008
     Ngày hiệu lực15/07/2008
     Ngày công báo30/06/2008
     Số công báoTừ số 371 đến số 372
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 53/2008/TT-BTC kinh phí bảo đảm hoạt động hòa giải viên lao động

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 53/2008/TT-BTC kinh phí bảo đảm hoạt động hòa giải viên lao động

        • 20/06/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 30/06/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/07/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực