Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc đã được thay thế bởi Thông tư 21/2013/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật giống cây trồng và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2012 VÀ THÔNG TƯ SỐ 22/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2012

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, tên thương phẩm, cách ghi hàm lượng thuốc, hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc, Phụ lục 1 kèm theo.

2. Đăng ký chính thức: 05 trường hợp (gồm 01 loại thuốc trừ sâu, 04 loại thuốc trừ bệnh) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, Phụ lục 2 kèm theo.

3. Đăng ký bổ sung: 290 trường hợp (gồm 114 loại thuốc trừ sâu, 129 loại thuốc trừ bệnh, 27 loại thuốc trừ cỏ, 09 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 11 loại thuốc trừ ốc) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, Phụ lục 3 kèm theo.

Điều 2. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu54/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2012
Ngày hiệu lực14/12/2012
Ngày công báo11/11/2012
Số công báoTừ số 651 đến số 652
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu54/2012/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành30/10/2012
     Ngày hiệu lực14/12/2012
     Ngày công báo11/11/2012
     Số công báoTừ số 651 đến số 652
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc