Thông tư 60/2014/TT-BTC

Thông tư 60/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 60/2014/TT-BTC sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘI PHÍ THAM GIA TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (ICAO)

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 110/1998/QĐ-TTg ngày 25/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, sau đây gọi tắt là “Hội phí ICAO”.

2. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng có liên quan đến hoạt động của ICAO.

Điều 2. Nguyên tắc thu

1. Hội phí ICAO thu hàng năm bằng đồng Đô la Mỹ (USD) hoặc bằng đồng Đô la Canađa (CAD) và thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ.

2. Tổng số hội phí ICAO phải thu trong năm được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Hàng không Việt Nam phân bổ, thực hiện thu cho các đơn vị theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

3. Việc thu hội phí ICAO phải bảo đảm các yêu cầu:

a) Thông báo công khai mức thu, cách tính mức thu, hình thức và địa chỉ thu, nộp hội phí ICAO;

b) Đơn vị nộp hội phí ICAO nộp theo hình thức chuyển khoản (kèm theo giấy ủy nhiệm chi chuyển tiền có xác nhận của ngân hàng nơi đơn vị nộp tiền); có thể nộp bằng đồng Việt Nam được quy đổi từ đồng Đô la Mỹ (USD) hoặc đồng Đô la Canađa (CAD) theo tỷ giá giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm nộp hội phí ICAO.

Điều 3. Phân bổ mức thu

1. Tổng số hội phí ICAO phải nộp hàng năm được phân bổ như sau:

a) 50% phân bổ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.

b) 30% phân bổ cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

c) 20% phân bổ cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

2. Số hội phí ICAO phân bổ cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không nêu tại tiết a khoản 1 Điều này được phân chia cho từng doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không theo sản lượng hành khách vận chuyển năm trước liền kề.

Sản lượng hành khách hàng năm của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không do Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận và tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ phân chia mức thu hội phí ICAO cho từng doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.

Điều 4. Hạch toán

Doanh nghiệp được hạch toán khoản hội phí ICAO vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.

Điều 5. Nội dung chi

1. Kinh phí đóng niên liễm theo thông báo của ICAO.

2. Chi phí tham dự các kỳ họp của ICAO ở nước ngoài (theo mức chi quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí).

3. Chi phí tham gia các chương trình hợp tác trong khu vực, toàn cầu theo thông báo của ICAO.

4. Chi tiếp các đoàn của tổ chức ICAO vào Việt Nam làm việc (theo quy định hiện hành về: Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài; Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam).

5. Hội nghị, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền phổ biến các quy định của ICAO theo chế độ quy định.

6. Chi khác: vật tư văn phòng, in ấn, mua và dịch tài liệu của ICAO, chênh lệch tỷ giá và lệ phí chuyển tiền theo quy định.

Điều 6. Lập, duyệt, giao dự toán và thanh quyết toán

1. Hàng năm, căn cứ hội phí do ICAO thông báo, số dư kinh phí năm trước chuyển sang, dự trù kinh phí phải chi trong năm theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, trên cơ sở nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong quý I, Cục Hàng không Việt Nam lập dự toán thu, chi hội phí ICAO theo mẫu dự toán thu, chi như Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, gửi Bộ Tài chính chấp thuận. Trên cơ sở văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải giao dự toán thu, chi hội phí ICAO cho Cục Hàng không Việt Nam.

2. Hàng năm, trước ngày 15 tháng 01 Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các đơn vị tạm ứng nộp hội phí ICAO bằng 50% mức thu của năm trước liền kề đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quyết định giao dự toán thu chi hội phí ICAO của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cân đối và thông báo nộp phần kinh phí còn lại cho các đơn vị.

3. Căn cứ quyết định giao dự toán thu chi hội phí ICAO của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện thu, quản lý sử dụng nguồn thu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Thông tư này theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

4. Kết thúc năm ngân sách, Cục Hàng không Việt Nam lập báo cáo quyết toán thu, chi hội phí ICAO, tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt theo quy định. Kinh phí hội phí ICAO trong năm chi không hết được chuyển sang năm tiếp theo.

Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 / 7 /2014 và áp dụng từ năm tài chính 2014, thay thế Thông tư số 104/TC/GTBĐ ngày 07/12/1994 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Trung ương Đảng; VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tổng công ty: Hàng không VN, Cảng Hàng không VN, Quản lý bay VN;
- Các công ty CP hàng không JPA, Vietjet Air, Vasco;
- Công báo; Website: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC SỐ: 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------

 

DỰ TOÁN THU, CHI HỘI PHÍ ICAO

Năm ....

ĐVT: Triệu VNĐ

TT

Nội dung

Thực hiện năm trước

Năm ...

(năm hiện hành)

Dự toán năm…

(năm KH)

Ghi chú

Dự toán

Ước TH

A

PHẦN THU (I+II):

 

 

 

 

 

I

Năm trước chuyển sang:

 

 

 

 

 

II

Thu trong năm:

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo đối tượng nộp)

 

 

 

 

 

B

PHẦN CHI (I+II+III+IV+V+VI):

 

 

 

 

 

I

Kinh phí đóng niên liễm theo thông báo của ICAO

 

 

 

 

 

II

Chi phí tham dự các kỳ họp của ICAO ở nước ngoài

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo khoản mục)

 

 

 

 

 

III

Chi phí tham gia các chương trình hợp tác theo thông báo của ICAO

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo khoản mục)

 

 

 

 

 

IV

Chi tiếp các đoàn của tổ chức ICAO vào Việt Nam làm việc

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo khoản mục)

 

 

 

 

 

V

Hội nghị, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền phổ biến các quy định của ICAO

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo khoản mục)

 

 

 

 

 

VI

Chi khác

 

 

 

 

 

1…

(Chi tiết theo khoản mục)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dự toán thu trong năm (A.II) bằng tổng số phần chi (B) trừ đi số năm trước chuyển sang (A.I).

* Các nội dung chi có thuyết minh, diễn giải gửi kèm.

 

Người lập

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, họ tên và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2014/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu60/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo26/05/2014
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2014/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 60/2014/TT-BTC sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 60/2014/TT-BTC sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu60/2014/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Hiếu
       Ngày ban hành12/05/2014
       Ngày hiệu lực10/07/2014
       Ngày công báo26/05/2014
       Số công báoTừ số 529 đến số 530
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 60/2014/TT-BTC sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 60/2014/TT-BTC sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO

           • 12/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực