Thông tư liên tịch 13/LB-TT

Thông tư liên bộ 13/LB-TT năm 1994 phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê do Bộ Xây Dựng - Bộ Tài Chính - Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 13/LB-TT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà trong bán nhà sở hữu Nhà nước người đang thuê


BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/LB-TT

Hà Nội , ngày 18 tháng 8 năm 1994

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 13/LB-TT NGÀY 18-8-1994 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở TRONG BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ

Căn cứ Điều 7 của Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Liên Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Việc xác định giá trị còn lại của nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Có căn cứ khoa học - kỹ thuật.;

2. Đảm bảo chặt chẽ và chính xác;

3. Phù hợp với thực tiễn và dễ áp dụng.

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở

Giá trị còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở, giá nhà ở xây dựng mới và diện tích sử dụng tại thời điểm bán. Công thức tính như sau:

Giá trị còn lại của nhà ở

(đ)

=

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở

(%)

x

Giá nhà ở xây dựng mới

(đ/m2 sử dụng)

x

Diện tích sử dụng

(m2)

1. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định đồng thời theo hai phương pháp sau:

a. Phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của các kết cấu chính (móng, khung, cột, tường, nền, sàn, kết cấu đỡ mái và mái) tạo nên nhà ở đó và tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính đó so với tổng giá trị của ngôi nhà. Công thức tính như sau:

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở

(%)

=

n

Σ

i=1

Tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu chính thức i (%)

x

Tỷ lệ giá trị của kết cấu chính thứ i so với tổng giá trị của ngôi nhà (%)

Tổng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà (%)

Trong đó:

i: số thứ tự của kết cấu chính

n: số các kết cấu chính.

- Tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu chính do Hội đồng bán nhà ở xác định căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện và thực trạng của các kết cấu đó theo các chỉ tiêu hướng dẫn tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

- Tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

Trong trường hợp nhà ở hoặc căn hộ có thiết kế đặc biệt thì Hội đồng bán nhà ở căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện và thực trạng của nhà hoặc căn hộ đó để xác định tỷ lệ chất lượng còn lại và tỷ lệ giá trị của các kết cấu khác cho phù hợp thực tế.

b. Phương pháp thống kê - kinh nghiệm.

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở được xác định căn cứ vào thực trạng của nhà, niên hạn sử dụng và thời gian đã sử dụng của nhà ở đó.

2. Giá nhà ở xây dựng mới là giá do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định tại Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Trong trường hợp căn hộ thuộc nhà ở chung có thiết kế đặc biệt thì Hội đồng bán nhà ở căn cứ vào thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý Nhà đã thực hiện và thực trạng của căn nhà đó để xác định giá nhà ở xây dựng mới cho phù hợp với thực tế.

Việc phân cấp nhà ở thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 05/BXD-ĐT ngày 9-2-1993 của Bộ Xây dựng trên cơ sở thiết kế ban đầu, thiết kế cải tạo, nâng cấp do cơ quan quản lý nhà đã thực hiện.

3. Diện tích sử dụng của nhà ở được xác định theo Thông tư hướng dẫn số 05/BXD-ĐT ngày 9-2-1993 của Bộ Xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng bán nhà ở thành lập các bộ phận chuyên môn gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về công tác nhà, đất, để giúp Hội đồng xác định giá trị còn lại của nhà ở. Kết quả ghi theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Hội đồng bán nhà ở tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá trị còn lại của nhà ở đảm bảo nhanh, gọn, chặt chẽ, chính xác và thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp thời những sai sót.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Lê Văn Tâm

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

Phạm Sĩ Liêm

(Đã ký)

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÒN LẠI CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH

Số TT

Kết cấu

Tỷ lệ còn lại

> 80%

70% + 80%

60% + 70%

50% + 60%

40% + 50%

< 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kết cấu bằng bê-tông cốt thép (khung, cột, đầm, sàn, trần, tấm bê-tông…)

Lớp trát bảo vệ bong tróc, bê tong bằn đầu bị nứt

Bê-tông nứt, cốt thép bắt đầu rỉ

Bê-tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh

Kết cấu bắt đầu cong vênh

Bê-tông nứt rạn nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ

Kết cấu mất khả năng chống đỡ; cần sửa chữa hoặc phá bỏ

2

Kết cấu bằng gạch (móng, cột, tường…)

Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc, có vết nứt nhỏ

Vết nứt rộng, sâu tới gạch

Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng

Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước

Các vết nứt thông suốt bề mặt, có chỗ bị cong vênh, đổ

Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt; nhiều chỗ bị đổ hay hỏng hoàn toàn

3

Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu dỡ mái)

Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ

Bị mối mọt hoặc bị rỉ nhiều chỗ

Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh

Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị đứt

Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời

Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ; cần sửa chữa hoặc phá bỏ

4

Mái bằng ngói, tôn, fibro xi-măng

Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái:

< 20% diện tích mái bị hư hỏng

20 – 30% diện tích mái bị hư hỏng

30 – 40% diện tích mái bị hư hỏng

40 – 50% diện tích mái bị hư hỏng

50 – 60% diện tích mái bị hư hỏng

> 60% diện tích mái bị hư hỏng

Ghi chú: Kết cấu 1 và 2, ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải căn cứ vào diện tích bị hư hỏng để đánh giá

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG TỶ LỆ GIÁ TRỊ CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH SO VỚI TỔNG GIÁ TRỊ CỦA NGÔI NHÀ

Loại nhà ở

Tỷ lệ giá trị các kết cấu chính (%)

Móng

Khung cột

Tường

Nền, sàn

Kết cấu dỡ máu

Mái

2

3

4

5

6

7

8

I. NHÀ XÂY GẠCH

1 tầng cấp 4 không có khu phụ riêng

10

_

15

10

10

16

1 tầng cấp 4 có khu phụ riêng

10

_

18

5

9

17

1 tầng cấp 2-3 không có khu phụ riêng

10

_

15

10

9

16

1 tầng cấp 2-3 có khu phụ riêng

10

_

18

6

9

16

2 tầng mái ngói không có khu phụ riêng

10

_

16

12

8

16

2 tầng mái ngói có khu phụ riêng

10

_

18

13

6

10

2 tầng mái bằng không có khu phụ riêng

10

_

16

10

_

26

2 tầng mái bằng có khu phụ riêng

10

_

18

13

_

16

3 tầng mái ngói không có khu phụ riêng

10

_

16

14

6

13

3 tầng mái ngói có khu phụ riêng

10

_

16

15

4

11

3 tầng mái bằng không có khu phụ riêng

9

_

16

10

_

22

3 tầng mái bằng có khu phụ riêng

9

_

18

14

_

13

4 tầng mái ngói không có khu phụ riêng

9

_

20

15

4

13

4 tầng mái ngói có khu phụ riêng

10

_

18

16

3

10

4 tầng mái bằng không có khu phụ riêng

10

_

18

16

_

18

4 tầng mái bằng có khu phụ riêng

10

_

18

16

_

14

5 tầng mái bằng không có khu phụ riêng

10

_

18

17

_

16

5 tầng mái bằng có khu phụ riêng

10

_

18

17

_

12

II. NHÀ LẮP GHÉP

2 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông xi than

8

_

13

16

13

6

4 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông cốt thép dầy

8

_

15

16

13

8

5 tầng lắp ghép tấm lớn bằng bê-tông cốt thép dầy

8

_

16

16

12

5

5 tầng lắp ghép khung cột và tấm lớn kết hợp

8

8

12

16

12

5

5 tần khung cột tường ngăn gạch

8

10

12

16

12

5

III. NHÀ BIỆT THỰ

Biệt thự 1 tầng mái ngói

8

_

20

17

7

8

Biệt thự 1 tầng mái bằng

8

_

18

16

_

16

Biệt thự 2 tầng mái ngói

8

_

20

16

3

6

Biệt thự 2 tầng mái bằng

8

_

18

16

_

14

PHỤ LỤC SỐ 3

HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở
…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

……………… ngày …….. tháng …….. năm ……..

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở

1. Địa chỉ nhà (ghi rõ địa chỉ, cả tầng nhà): ................................................................................

2. Loại nhà (nhà phố, số tầng): .................................................................................................

3. Cấp, hạng nhà: ....................................................................................................................

4. Diện tích sử dụng: ……………m2, trong đó diện tích ở …………......m2, diện tích phụ ………m2

5. Giá nhà ở xây dựng mới ......................................................................................................

6. Tỷ lệ chất lượng  (TLCL) còn lại của nhà ở:

a) Theo phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật:

SỐ TT

Kết cấu chính

Hiện trạng

Tỷ lệ chất lượng còn lại

Tỷ lệ giá trị của kết cấu so với tổng giá trị của nhà

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

TLCL còn lại của nhà ở: ........................................................................................................ %

b) Theo phương pháp thống kê – kinh tế TLCL còn lại của nhà ở ............................................ %

6.1 Kiến nghị của bộ phận kỹ thuật : TLCL còn lại của nhà ở ................................................... %

6.2 Kiến nghị của bộ phận kiểm tra : TLCL còn lại của nhà ở.................................................... %

6.3 Kết luận của Hội đồng bán nhà ở : TLCL còn lại của nhà ở................................................. %

7. Giá trị còn lại của nhà : (Mục 4 x Mục 5 x Mục 6.3).................................................................

(Ghi bằng chữ) ........................................................................................................................

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận tính giá

Bộ phận kiểm tra

TM Hội đồng bán nhà ở

1/

2/

3/

1/

2/

1/

2/

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/LB-TT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu13/LB-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/1994
Ngày hiệu lực02/09/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/LB-TT

Lược đồ Thông tư liên bộ 13/LB-TT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà trong bán nhà sở hữu Nhà nước người đang thuê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên bộ 13/LB-TT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà trong bán nhà sở hữu Nhà nước người đang thuê
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu13/LB-TT
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ
       Người kýPhạm Sĩ Liêm, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Văn Tâm
       Ngày ban hành18/08/1994
       Ngày hiệu lực02/09/1994
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên bộ 13/LB-TT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà trong bán nhà sở hữu Nhà nước người đang thuê

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 13/LB-TT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà trong bán nhà sở hữu Nhà nước người đang thuê

            • 18/08/1994

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/09/1994

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực