Thông tư liên tịch 5-LBTT

Thông tư liên bộ 5-LBTT năm 1997 về việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Ban tổ chức,cán bộ chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2000.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp


 

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5-LBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN TỔ CHỨC- CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - TÀI CHÍNH SỐ 5-LBTT NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬPTHÊM NGOÀI TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Thi hành Điều 5, Nghị định số số 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ về việc giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo chế độ quy định của Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động độc lập, có con dấu riêng, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài lương như sau:

1. Yêu cầu:

Tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng quy định tại điểm 2 dưới đây dù có hoặc không có thu nhập thêm đều phải báo cáo tình hình các khoản thu nhập thêm ngoài tiền lương (theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương) do Nhà nước quy định theo quy định của Thông tư này.

Số liệu báo cáo thu nhập thêm hoặc không có thu nhập thêm ngoài lương là của năm 1996 và đến tháng báo cáo của năm 1997.

2. Đối tượng phải báo cáo gồm:

Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp dự toán độc lập, có con dấu riêng, được Nhà nước giao biên chế và hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

3. Các khoản thu nhập thêm ngoài lương phải báo cáo, gồm:

- Trích từ nguồn thu mà Nhà nước quy định cho phép như: trích từ học phí; viện phí; thu thuế; chống thất thu; chương trình, dự án; đề án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng...

- Trích từ nguồn thu mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho phép trích do kết quả các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, cho thuê địa điểm, làm đại lý hưởng hoa hồng của cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc do điều tiết của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và các hình thức tạo nguồn thu nhập khác của cơ quan đơn vị.

Các khoản thu nhập thêm thường xuyên hằng tháng trích từ các nguồn nói trên được tính bằng tiền và tính bình quân hằng tháng của năm 1996 và của các tháng năm 1997 đến thời điểm báo cáo.

4. Trình tự và thủ tục lập báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị độc lập, có con dấu riêng lập báo cáo theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này gửi cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

- Các cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, lập báo cáo tổng hợp theo mẫu số 2 gửi Bộ, ngành hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Các Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra số liệu báo cáo của các đơn vị thuộc quyền lập báo cáo tổng hợp theo Mẫu số 2 gửi về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính (gửi 1 bản thông qua Tổ công tác Liên Bộ được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

5. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương theo quy định tại Thông tư này.

Việc làm báo cáo phải thực hiện khẩn trương gửi Liên bộ chậm nhất vào tháng 4 năm 1997.

Liên bộ sẽ tổ chức kiểm tra số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 1997.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ xem xét, giải quyết.

Mẫu số 1:

BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG NĂM 1996

(Kèm theo Thông tư số 05/LB -TT ngày 27/1/1997 của Liên bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

I. Tên cơ quan, đơn vị:

Thuộc ngành:

Đơn vị cấp trên quản lý:

II. Năm 1996

1. Tổng số biên chế được duyệt: người

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân năm: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp năm 1996 (kể cả quỹ lương và phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lo đồng/người/tháng

III. Năm 1997

1. Tổng số biên chế được duyệt: người

2. Tổng số biên chế thực hiện bình quân đến thời điểm báo cáo: người

Trong đó: Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế: người

3. Quỹ tiền lương và phụ cấp đến thời điểm báo cáo (kể cả quỹ lương và quỹ phụ cấp lương của lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế): triệu đồng

4. Lương bình quân (kể cả phụ cấp): đồng/người/tháng

5. Thu nhập ngoài lương bình quân 1 người 1 tháng: đồng/người/tháng

Trong đó: - Từ cơ chế của Nhà nước: đồng/người/tháng

- Do đơn vị tự lo: đồng/người/tháng

..., ngày... tháng... năm 199

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

A. Mẫu này do cơ quan, đơn vị có con dấu riêng lập và gửi cơ quan cấp trên và được tổng hợp theo từng cấp.

B. Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc gửi báo cáo cho ngành dọc để tổng hợp.

C. Một số nội dung của các tiêu thức trên:

Mục I: Ghi rõ thuộc ngành QLNN, Giáo dục, Y tế, NCKH, Văn hoá NT, sự nghiệp khác.

Đơn vị cấp trên quản lý: Ghi theo đơn vị giao biên chế, quỹ lương.

Điểm 2 mục II, III: Không tính số lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.

Điểm 3 mục II, III: Quỹ tiền lương và phụ cấp tính theo các Nghị định, Quyết định hiện hành.

Điểm 5 mục II, III: Thu nhập thêm ngoài lương theo hướng dẫn mục I của Thông tư.

MẪU SỐ 2

CƠ QUAN, BỘ, BAN, NGÀNH HOẶC

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ:

BÁO CÁO THU NHẬP THÊM NGOÀI LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số 05/LB - TT ngày 27/01/1997 của Liên bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính)

 

 

Tên các cơ quan, đơn vị trực

CNV chức được

CNVC thực hiện đến 31/12/1996

Lương bình quân kể

Thu nhập ngoài lương bình quân 1 tháng

năm 1996

 

thuộc Bộ, Ban, ngành, hoặc địa phương

duyệt 1996

Tổng số

Trong đó: hợp

cả phụ cấp

Tổng cộng

Chia ra

Ghi chú

 

theo KH

 

đồng

 

 

Từ cơ chế NN

Tự tạo nguồn

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Các cơ quan, đơn vị hành chính quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các đơn vị sự nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Văn hóa nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các cơ quan, đơn vị của Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Các đơn vị của Đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Các cơ quan, đơn vị của các Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1

2

3

4

5

6

7

8

1/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

... Ngày... tháng...năm 1997

Thủ trưởng cơ quan hoặc

UBND tỉnh, thành phố

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị hưởng lương theo ngành dọc do ngành dọc tổng hợp. Sau đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tổng hợp và gửi về Liên bộ theo hướng dẫn của Thông tư này.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5-LBTT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu5-LBTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/1997
Ngày hiệu lực01/01/1997
Ngày công báo15/04/1997
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu5-LBTT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
     Người kýTrần Đình Hoan, Nguyễn Sinh Hùng, Đỗ Quang Trung
     Ngày ban hành27/01/1997
     Ngày hiệu lực01/01/1997
     Ngày công báo15/04/1997
     Số công báoSố 7
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2000
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 5-LBTT báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp