Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 471/2000/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996,
Căn cứ Nghị định số 101/ CP ngày 23-9-1997 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07-12-1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28-5-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi thống nhất ý kiến và được sự uỷ nhiệm của các cơ quan có liên quan;
Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo Tổng rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 91 văn bản quy phạm pháp luật có danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đưa ra khỏi Danh mục các văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định 449/1999/QĐ- BLĐTBXH ngày 16-04-1999 các văn bản sau:

1. Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 02-06-1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực (Số thứ tự 383).

2. Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02-06-1993 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm (Số thứ tự 384).

3. Quyết định số 225/ LĐTBXH-QĐ ngày 02-04- 1994 về việc thành lập các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn (Số thứ tự 390).

Ba văn bản nêu trên vẫn được áp dụng kể từ sau ngày 16-04-1999.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA LIÊN BỘ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
Ban hành kèm theo Quyết đinh số 471 /2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2000)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng bản hành

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

02/TT-LB

16-2-1976

Về việc hướng dẫn sắp xếp, sử dụng thương binh, bệnh binh trong Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Không còn phù hợp với thực tế.

2

Thông tri

06/TT-76

8-03-1976

Về việc thực hiện chế độ tiền lương của Trung ương đối với cán bộ, viên chức kháng chiến ở miền Nam.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 thay thế.

3

Thông tư

04/TBXH-TC

17-4-1976

Hướng dẫn thi hành Quyết định 284/CP ngày 23-12-1974 về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh.

Quyết định 284/CP ngày 23-12-1974 đã hết hiệu lực.

4

Thông tư

16/TT-LB

24-7-1976

Về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ trong tình hình mới.

Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 và Thông tư 07/TT-LB ngày 17-5-1996 thay thế.

5

Thông tư

50/TT-LB

28-12-1976

Về việc quy định tổ chức khám chữa bệnh và định mức y tế phí cho thương binh, bệnh binh hiện đang ở các trường, trại thương binh.

Nghị định 28/CP và Thông tư 12/TT-LB ngày 26-7-1995 thay thế.

6

Thông tư

02/TT-LB

21-2-1977

Hướng dẫn thi hành Quyết định 47/CP ngày 21-2-1975 của Hội đồng Chính phủ về việc quản lý đối với ngành công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 thay thế.

7

Thông tư

04/TT-LB

04-03-1977

Hướng dẫn công tác bảo hộ lao động trong khu vực tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp.

Không còn phù hợp với thực tế.

8

Thông tư

46/TT-LB

25-4-1977

Hướng dẫn thi hành Quyết định 73/CP ngày 22-3-1977 về việc áp dụng chế độ Bảo hiểm xã hội với thương binh, bệnh binh làm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh.

Quyết định 73/CP ngày 22- 3- 1977 đã hết hiệu lực. 

9

Thông tư

02/TBXH-GD

6-4-1979

Bổ sung một số điểm về công tác chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ.

Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 và Thông tư 07/TT-LB ngày 17-5- 1996 thay thế.

10

Thông tư

25/TT-LB

29-8-1979

Về việc kiện toàn Hội đồng giám định y khoa các ngành thuộc Trung ương.

Thông tư liên bộ số 16/LB-TT ngày 26-7-1995 thay thế.

11

Thông tư

02/TT-LB

08-2-1980

Về việc chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ khoa học kỹ thuật kinh tế tham gia giảng dạy tại các trường ướp đại học, trung học chuyên nghiệp, tại chức.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

  12

Thông tư

27/TT-LB

30-6-1980

Về việc hướng dẫn công tác báo tử liệt sĩ và giải quyết quyền lợi ban đầu đối với gia đình liệt sĩ và quân nhân, dân quân, tự vệ.

Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT/BLĐTB XH-BCA-BQP ngày 25- 11- 1998 thay thế.

13

Thông tư

16/TT-LB

1-8-1980

Quy định chế độ xếp lương theo tiêu chuẩn đào tạo mới giáo viên phổ thông.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

14

Thông tư

08/TT-LB

29-11-1980

Hướng dẫn kiểm tra bảo hộ lao động và chấm điểm thi dua tai xí nghiệp, hợp tác xã.

Không còn phù hợp với thực tế.

15

Thông tư

17/TT-LB

29-10-1980

Hướng dẫn về giá cước vận tải hành khách đối với công nhân viên chức, học sinh, thương binh và công nhân viên chức nghỉ hưu đi lại việc riêng.

- Điều 64, 65, 66 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1994 thay thế.

- Không phù hợp với thực tế.

16

Thông tư

34/TT-LB

18-12-1980

Tổ chức quản lý và chính sách đổi mới các tổ chức sản xuất của người tàn tật.

Thông tư liên bộ số 1998/TTLB/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày31-1-1998 thay thế

17

Thông tư

08/TTLB

25-03-1981

Quy định về sửa đổi phụ cấp đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường phổ thông, mẫu giáo và Bổ túc văn hoá.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

18

Thông tư

09/TTLB

25-03-1981

Quy định về việc nâng biểu giá phụ cấp dậy thêm giờ, thêm buổi đối với giáo viên các trường phổ thông.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

19

Thông tư

12/TT-LB

29-8-1981

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân viên chức làm trong các ngành nghề đặc biệt có hại đến sức khoẻ.

Thông tư số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17-3-1999 thay thế.

20

Thông tư

31/TT-LB

15-09-1981

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực đêm.

Thông tư số 150/ TTLT ngày 16-4-1996 hướng dẫn Quyết định 794/TTg ngày 5-12-1995 thay thế

 21

Thông tư

45/TT-LB

5-11-1981

Về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và gia đình bộ đội trong khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các Hợp tác xã nông nghiệp.

- Đương nhiên hết vì văn bản hiện hành không còn quy định.

- Nghị định 28/CP ngày 29-4-/995 thay thế.

22

Thông tư

49/TT-LB

19-11-1981

Quy định về việc nâng biểu phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học và trung học chuyên nghiệp.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế

23

Quyết định

45/LB-QĐ

20-03-1982

Ban hành quy định về việc khai báo, điều tra và thống kê báo cáo tai nạn lao động.

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT/ BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26-3-1998 thay thế, Thông tư 23/LĐTBXH ngày 18-11-1996.

24

Quyết định

239/LB-QĐ

2-10- 1982

Về việc thành lập hội đồng xét và phân phối trang bị bảo hộ lao động.

Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28-5-1998 thay thế.

25

Thông tư

06/LB

16-6-1982

Về việc nâng cao chất lượng học tập và tổ chức hướng nghiệp cho con liệt sĩ trong tình hình hiện nay.

Nghị định 23/CP ngày 29-4-1994 và Thông tư số 12/TT-LB ngày 26-7- 1995 thay thế.

26

Thông tư

15/TT-LB

19-07-1982

Sửa đổi mức kinh phí tuyển lao động.

Nghị định 72/CP ngày 31-10-1995 đã bãi bỏ.

27

Thông tư

1200/TT-LB

04-10-1982

Sửa đổi bổ sung 7 nội dung kiểm tra bảo hộ lao động và chấm điểm thi đua: Quy định về khai báo, điều tra và thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

Các doanh nghiệp không còn áp dụng.

28

Thông tư

09/TT-LB

25-04-1984

Hướng dẫn thi hành Quyết định 40/CT ngày 24-1-1984 về việc xếp lương ngành giáo dục.

Nghị định 235/HĐBT ngày 18-9-1985 và Nghị định 251CP ngày 23- 5-1993 thay thế.

 29

Thông tư

07/TT-LB

1-8-1984

Về chính sách đối với lao động của thương binh, người đã giảm sức lao động trong Hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

- Các văn bản hiện hành không còn quy định.

- Nghị đinh 281CP ngày 29-4-/9Đ4 thay thế.

30

Thông tư

02/TT-LN

2-10-1985

Hướng dẫn thực hiện thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân tối cao về một số việc tranh chấp trong lao động.

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11-4-1996 đã bãi bỏ

31

Thông tư

30/TT- LB

22-11-1985

Hướng dẫn việc tổ chức giám định lại sức lao động đối với công nhân viên chức đã nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và quân nhân hưởng trợ cấp bệnh binh.

Thông tư 05/LĐTBXH ngày 24-4-1990 thay thế.

32

Thông tư

32/TT-LB

27-11-1985

Về việc quy định tiêu chuẩn thương tật 4 hạng và hướng dẫn cách chuyển đổi các hạng thương tật cũ, cách khám, giám định thương tật theo hạng thương tật mới.

Điều 30, 40 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1985 và Thông tư 16/TT-LB ngày 26-7-1995 thay thế.

33

Thông tư

05/TT-LB

30-01-1986

Hướng dẫn thi hành một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành y tế.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

34

Thông tư

291/TT-LB

14-07-1986

Quy định và hướng dẫn thực hiện các chế độ phụ cấp đối với diễn viên và phát thanh viên trong của ngành phát thanh và truyền hình Việt Nam.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

35

Thông tư

08/TT-LB

25-08-1986

Về việc giải thích và hướng dẫn bổ sung một số điểm về thực hiện Nghị định số 236/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 18-9- 1985 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thương binh và xã hội.

Nghị định 236/HĐBT ngày 18-9-1985 đã hết hiệu lực.

36

Thông tư

15/TT-LB

22-12-1986

Về việc tổ chức chi trả lương hưu và các trợ cấp thương binh và xã hội.

Nghị định 28/CP ngày 29-4-1994, Nghị định 19/CP ngày 16-1-1995, Quyết định 606/TTg ngày 2-9-1995 đã thay thế.

37

Thông tư

31/TT-LB

10-02-1987

Quy định việc tổ chức thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đổi với công nhân viên chức được xếp hạng thương tật

Nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 thay thế.

38

Thông tư

22/TT-LB

08-12-1988

Hướng dẫn một số chế độ đối với diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

39

Thông tư

01/TT-LB

12-01-1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định 202/HĐBT ngày 28-12-1988 về tiền lương công nhân viên chức sản xuất kinh doanh khu vực quốc doanh và Công ty hơi doanh.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

40

Thông tư

01/TT-LB

15-2-1989

Về việc ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công giúp cách mạng trong quá trình đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Điều 70 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1994

41

Thông tư

09/ LB -TT

20-06-1989

Hướng dẫn chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở phường xã.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

42

Thông tư

19/TT-LB

16-9-1989

Về việc hướng dẫn về học bổng và sinh hoạt phí của học sinh,sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

43

Thông tư

01/TT-LB

10-01-1990

Về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

44

Thông tư

05/TT-LB

26-03-1990

Sửa đổi chế độ trợ cấp trực đêm cho cán bộ, nhân viên y tế.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

45

Thông tư

09/TT-LB

10-09-1990

Hướng dẫn thi hành Quyết định 319/HĐBT ngày 4-9-1990 về trợ cấp cho công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và đối tượng hương chính sách- xã hội.

Chỉ có giá trị trong năm 1990.

46

Thông tư

16/TT-LB

05-11-1990

Hướng dẫn thi hành Quyết định 317/CT ngày 1-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh quản lý tiền. lương, tiền thưởng trong cơ sở kinh tế quốc doanh.

Nghị định 25/CP, 26/CP, ngày 23-5-1993, Nghị định 28/CP ngày 28- 3-1997 thay thế.

47

Thông tư

01/TT-LB

09-01-1991

Về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thêm đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp và các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

Nghị đinh 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

48

Thông tư

03/TT-LB

29-04-1991

Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Nghị đinh 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

49

Thông tư

05/TT-LB

01-07-1991

Hướng dẫn xác định và hạch toán bữa ăn giữa ca trong sản xuất kinh doanh.

Nghị đinh 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

50

Thông tư

05/TT-LB

09-09-1Đ91

Sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp bồi dưỡng thai sản và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian công nhân viên chức tạm thời nghỉ việc.

N.ghị định 12/CP ngày 26-1-1995 thay thế.

51

Thông tư

07/TT-LB

05-11-1991

Hướng dẫn thực hiện thi hành Nghị định 306/HĐBT, 307/HĐBT, 3081HĐBT ngày 7- 10- 1991 về mức lương phụ cấp đối với sĩ quan công an nhân dân khi nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh, phục viên, thương binh.

Nghị định 45/CP ngày 15-7-1995 thay thế. 

52  

Thông tư.

12/TT-LB

05-11-1991

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 324/HĐBT ngày 18-10-1991 về trợ cấp cho công nhân viên chức hành chính sự nghiệp và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Nghị đinh 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

53

Thông tư

13/TT-LB

18-11-1991

Về chính sách ưu tiên, ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công giúp đỡ cách mạng trong việc nhận đất, nhận rừng để quản lý, bảo vệ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

Điều 70 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 thay thế.

54

Thông tư

16/TT-LB

26-12-1991

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm.

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích đã hết hiệu lực.

55

Thông tư

17/TT-LB

26-12-1991

Hướng dẫn triển khai thi hành Pháp lệnh Bảo hộ lao động.

Pháp lệnh Bảo hộ lao động đã hết hiệu lực.

56

Thông tư 

18/TT-LB 

31-12-1991

Hướng dẫn bổ sung về việc giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh

Thông tư số 16/1998/TTLT/BLĐTBXH-BCA-BQP ngày 25-11-1998

57

Thông tư

01/TT-LB

24-1-1992

Hướng dẫn chế độ phẫu thuật cho cán bộ công nhân viên ngành y tế. 

Thông tư số 150/ TTLT ngày 16-4-1996 hướng dẫn thực hiện Quyết định 794 TTg ngày 15-12-1995 thay thế.

58

Thông tư

04/TT-LB

28-2-1992 .

Hướng dẫn bù giá điện đối với công nhân viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

Nghị định 25/CP,26/CP ngày 23-5-1993 thay thế

59

Thông tư

03/TT- LB

7-3-1992

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/HĐBT ngày 5-3-1992 về trợ cấp của công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, các đối tượng được hưởng chính sách xã hội.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 28-5-1993 thay thế.

60

Thông tư

05/LB-TC-LĐTBXH

07-03-1992

Hướng dẫn thi hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định 370/HĐBT ngày 9-11-1991.

Do nghị định 370/ HĐBT ngày 9-11-1991 đã hết hiệu lực.

61

Thông tư

04/TT-LB

1-4-1992

Hướng dẫn thi hành trợ cấp thêm đối với công nhân viên chức ngành Toà án, Kiểm sát, thanh tra, trọng tài kinh tế.

Nghị định 251CP ngày 28-5-1993 thay thế.

62

Thông tư

10/TT-LB

24-7-1992

Hướng dẫn chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

63

Thông tư

14/TT-LB

26-8-1992

Hướng dằn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân viền chức thi công công trình hệ thống tải điện 500 KW Bắc Nam.

Hết hiệu lực th eo thời gian.

64

Thông tư 

16/TT-LB

9-9-1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định 303/HĐBT ngày 20-8-1992 về trợ cấp của công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng được hưởng chính sách xã hội

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

65

Thông tư

17/TT-LB

9-9-1992

Hướng dẫn bổ sung chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo nghị quyết 120/HĐBT ngày 11-4-1992

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

66

Thông tư

19/TT-LB

21-9-1992

Hướng dẫn thực hiện việc của đổi bổ sung một số chế độ đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

Nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 và Nghị định 45/CP ngày 15-7-1995 thay thế.

67

Thông tư

22/LB-TT

20-11-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp cho giáo viên.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

68

Thông tư

23/TT-LB

5-12-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với một số cán bộ nhân viên y tế.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

69

Thông tư

26/TT-LB

31-12-1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định 117/TTg về trợ cấp tiền học trong tiền lương.

Nghị định 25/CP ngày 23-5-1993 thay thế.

70

Thông tư

27/TT-LB

31-12-1992

Hướng dẫn thực hiện việc đưa tiền nhà vào trong lương.

Nghị định 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1993 thay thế

71

Thông tư

09/TT-LB

17-3-1998

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/TTg ngày 20-10-1992 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, người tàn tật.

Nghị định 15/TTg ngày 20-10-1992 đã hết hiệu lực.

72

Thông tư

06/TT-LB

12-5-1993

Hướng dẫn bổ sung chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992.

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

73

Thông tư

13/TT-LB

2-6-1993

Tạm thời điều chỉnh lương hưu và trợ cấp của đối tượng trợ cấp xã hội.

Nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 và Nghị định 45/CP ngày 15-7-1995 thay thế.

74

Thôngtư

14/TT-LB

2-6-1993

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ Cách mạng hoạt động trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, điều chỉnh lại chế độ lương hưu của một số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9 - 1985.

Điều 6 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1994 thay thế.

75

Thôngtư

20/LB-TT

2-6-1993

Hướng dẫn việc thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.

Nghị định 28/CP ngày 28-3-1997 và Thông tư 13/LĐTBXH-TT ngày 10-4-1997 thay thế.

76

Thông tư

21/LB-TT

17-6-1993

Về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước.

Thông tư liên tịch số 17/1998/LTTT/BLĐTBXH-BTC ngày 31-12-1998 thay thế.

77

Thôngtư

27/TT-LB

10-11-1993

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 302/TTg ngày 21-6-1993 về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1.

Nghị định 28/CP, Thông tư 07/TT-LB ngày 17-5-1996 thay thế.

78

Thôngtư

34/TT-LB

29-12-1993

Hướng dẫn xác định tỷ lệ mất sức lao động của người tàn tật.

Nghị định 81/CP ngày 23-11-1995 đã bãi bỏ.

 79

Thôngtư

06/TT-LB

4-2-1994

Hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

Theo thời gian.

80

Thôngtư

02/TT-LB

3-3-1994

Hướng dẫn thực hiện chế độ về bảo hiểm xã hội đối với Công an nhân dân.

Nghị định 45/CP ngày 15-7-1995 thay thế.

81

Thông tư

313/TT-LB

3-3-1994

Hướng dẫn thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội đối với quân nhân.

Nghị định 45/CP ngày 15-7-1995 thay thế.

82

Thông tư

12/TT-LB

1-4-1994

Hướng dẫn thu hồi và sử dụng vốn vay đến hạn trả quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

83

Thông tư

17/TT-LB

30-5-1994

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/TTg ngày 20-10-1992 về chính sách đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh bệnh binh và người tàn tật.

Quyết định 15/TTg ngày 20-10-1992 đã hết hiệu lực.

 

84

Thôngtư

21/TT-LB

18-6-1994

Hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc.

Nghị định 12/CP ngày 26-1-1995 và Thông tư 06/LĐTBXH-TT thay thế

85

Thôngtư

25/TT-LB

24-10-1994

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 624/TTg ngày 30-12-1993 về việc quy tập mộ và xây dựng nghĩa trang liệt sĩ.

Thông tư 78/TT-LB ngày 3- 11-1995 thay thế.

86

Thôngtư

03/TT-LB

18-2-1995

Hướng dẫn bổ sung và đối tượng ưu tiên cho vay, quy trình chuyển vốn...

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

87

Thông tư

31/TT-LB

13-11-1995

Hướng dẫn việc giao kinh phí chi trả trợ cấp ưu dãi người có công với cách mạng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 135/1998/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16-10-1998 thay thế.

88

Thông tư

83/TT-LB

13-11-1995

Hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng thuộc ngân sách Trung ương.

Thông tư liên tịch số 135/1998/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16-10-1998 thay thế.

89

Thông tư

05/TC-LĐTBXH

16-1-1996

Hướng dẫn chế độ tài chính về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 07/CP ngày 20-1-1995

Nghị định 07/CP ngày 20-1-1995 đã hết hiệu lực

90

Thông tư

03/TT-LB

3-2-1996

Về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi chính sách cho vay vốn đối với các dự án giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11-4-1992.

Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 8-5-1999 thay thế.

91

Thông tư

05/LB-TT

27-1-1997

Hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Theo thời gian.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 471/2000/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu471/2000/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2000
Ngày hiệu lực20/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 471/2000/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu471/2000/QĐ-BLĐTBXH
      Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
      Người ký***
      Ngày ban hành05/05/2000
      Ngày hiệu lực20/05/2000
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 471/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

       • 05/05/2000

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 20/05/2000

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực