Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH

Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23-9-1997 quy đinh chi tiết một số điều về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7-12-1997 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28-5-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát văn bản và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997 - 1998;
Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản pháp luật trong Danh mục đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/1999/QĐ-LĐTBXH ngày 16-4-1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số TT

Hình thức văn bản

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng ban hành

Tên văn bản

1

Quyết định

241/LĐ-QĐ

23-9-1976

Ban hành tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành khai khoáng và điện.

2

Quyết định

301/LĐ-TL

2-12-1976

Ban hành tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động cho ngành đo đạc bản đồ.

3

Quyết định

322/LĐ-LĐ

16-12-1976

Thành lập trạm nghiên cứu khoa học lao động trực thuộc Vụ Định mức và tổ chức lao động đặt tại 459 Trần Hưng Đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

4

Quyếtđịnh

327/LĐ-QĐ

18-12-1976

Thành lập tổ lao động tư trực thuộc Bộ.

5

Quyết định

333/LĐ-QĐ

27-12-1976

Thành lập trường Trung học Lao động Tiền lương II tại thành phố Hồ Chí Minh.

6

Chỉ thị

12/TBXH

30-6-1976

Về tổ chức giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trong mùa rét.

7

Thông tư

02/TBXH

15-1-1976

Về việc quy định cấp máy nghe cho thương binh.

8

Thông tư

09/TBXH

16-7-1976

Về việc kết thúc xác nhận liệt sĩ và thương binh chống Mỹ ở chiến trường A

9

Thông tư

13/TBXH

23-10-1976

Về việc củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của các trại xã hội địa phương

10

Thông tư

20/LĐ-TT

8-11-1976

Hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng và trả lương công nhân viên chức mới được giải phóng ở các cơ quan hành chính sự nghiệp.

11

Công văn

79/CV

12-02-1976

Về xếp lương và phát lương.

12

Quyết định

28/LĐ-QĐ

28-1-1977

Thành lập bộ phận thường trú của Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

13

Quyết định

475/LĐ-QĐ

7-2-1977

Tách phòng Hành chính Quản trị trong Văn phòng Bộ thành hai phòng Phòng Hành chính và Phòng Quản trị

14

Quyết định

841/TBXH-QĐ

14-2-1977

Giải thể phòng 8 thuộc Bộ.

15

Quyết định

107/LĐ-QĐ

23-03-1977

Điều chỉnh một số nhiệm vụ và giao thêm nhiệm vụ cho một số đơn ví công tác trực thuộc Bộ.

16

Quyết định

588/TBXH-QĐ

1-9-1977

Thành lập Trường cán bộ thương binh và xã hội.

17

Quyết định

238/LĐ-QĐ

18-11-1977

Thành lập phòng đào tạo cán bộ trực thuộc Bộ.

18

Quyết định

289/LĐ-QĐ

18-11-1977

Thành lập 5 tổ công tác trong toà soạn tập san quản lý lao động.

19

Quyết định

486/LĐ-QĐ

2-12-1977

Thành lập Ban kiến thiết để giúp Bộ xây dựng Trường nghiệp vụ lao động tiền lương tại Tuy Hoà, Phú Khánh.

20

Chỉ thị

14/TBXH

1-8-1977

Quan tâm đời sống nhân dân vùng mất mùa hoặc thu hoạch kém.

21

Thông tư

01/TBXH

12-1-1977

Hướng dẫn thực hiện việc quản lý và nuôi bố mẹ liệt sĩ ở khu điều dưỡng Thọ Châu và Trung tâm phục hồi chức năng con liệt sĩ ở Ba Vì.

22

Thông tư

03/TBXH

22-1-1977

Quy định việc cấp lại sổ trợ cấp và việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí, mất sức lao động, tiền tuất, thương tật vì tai nạn lao động.

23

Thông tư

05/TBXH

4-3-1977

Hướng dẫn giải quyết chính sách đối với những người tham gia kháng chiến bị mất tích ở các tỉnh phía Nam.

24

Thông tư 

05/LĐ-TT

12-3- 1977

Hướng dẫn thi hành Nghị định 186/CP ngày 25-9- 1976 của Hội đồng Chính phủ về quan hệ giữa người làm công và chủ tư nhân Việt Nam.

25

Thông tư

12/LĐ-TT

28-5-1977

Về củng cố và tăng cường kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước.

26

Thông tư

14/LĐ-TT

21/06/1977

Hướng dẫn việc tuyển dụng và cho thôi việc

27

Thông tư

12/TBXH

8/7/1977

Hướng dẫn việc cấp sổ thương binh và sổ gia đình liệt sỹ ở các tỉnh phía Nam.

28

Công văn

44/CSTB

11/1/1977

Về căn cứ để tính trợ cấp cho thương binh và gia đình liệt sỹ.

29

Công văn

549/HT

25/03/1977

Quy định mức chi tiêu cho công tác quản lý hưu trí, mất sức lao động.

30

Công văn

2774/HT

09/11/1977

Thi hành các chế độ hưu trí, mất sức lao động và tiền tuất.

31

Công văn

1425/LĐ-TL

21/11/1977

Thoả thuận tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động.

32

Công văn

1584/LĐ-TL

20/12/1977

Thoả thuận tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động. Bảng tiêu chuẩn trang bị dụng cụ phòng hộ áo quần làm việc cho công nhân, nhân viên làm các nghề điều tra, khai thác tài nguyên rừng và trồng rừng.

33

Công văn

1585/LĐ-TL

20-12-1977

Thoả thuận tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động Bảng tiêu chuẩn trang bị dụng cụ bảo hộ lao động và áo quần làm việc cho công nhân, nhân viên làm các ngành, nghề thuộc ngành Bưu điện.

34

Quyết định

107/LĐ-QĐ

20-04-1978

Thành lập phòng lao động tiểu thủ công nghiệp.

35

Chỉ thị

07/TBXH

29-3-1978

Về việc vận động chính trị trong thương binh, gia đình liệt sĩ phát huy truyền thống cách mạng.

36

Chỉ thị

15/TBXH

1-9-1978

Chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện chế độ ở các cơ sở xã hội.

37

Thông tư

01/LĐ-TT

18-01-1978

Hướng dẫn việc phân phối và sử dụng quỹ khen thưởng theo chế độ phân phối lợi nhuận.

38

Thông tư

06/TBXH

18-3-978

Chế độ đối với người tâm thần mãn tính nặng trong khu nuôi dưỡng.

39

Thông tư

02/LĐ-TT

21-8-1978 

Hướng dẫn thi hành quy chế lao động đối với các xí nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

40

Thông tư

49/TBXH

10/07/1978

Hướng dẫn phân phối thu nhập trong xí nghiệp thương binh.

41

Thông tư

12/TBXH

12/07/1978

Chế độ trợ cấp đối với người già cô đơn, tàn tật, trẻ mồ côi không có thân nhân, không tự lo được cho cuộc sống.

42

Thông tư

08/LĐ-TT

08/08/1978

Bổ sung đối tượng phụ cấp nóng, độc hại

43

Công văn

138/HT

28/01/1978

Về việc giải quyết tiền tuất ở phía Nam

44

Công văn

1097/LĐ-BH

7/9/1979

Về việc thoả thuận ban hành chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn trang bị phòng hộ lao động và áo quần làm việc cho công nhân viên chức làm các nghề thuộc ngành hải sản.

45

Công văn

1444/LĐ-BH

23/11/1978

Về việc thoả thuận ban hành tiêu chuẩn bảo hộ lao động, bảng quy định tiêu chuẩn cấp phát trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, viên chức xưởng phim hoạt hoạ Việt Nam

46

Quyết định

48/LĐ-QĐ

15-02-1979

Thành lập phòng theo dõi nâng bậc và bồi dưỡng nghề nghiệp cho công nhân trong sản xuất.

47

Quyết định

152/LĐ-QĐ

10-7-1979

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Viện Khoa học lao động thành phố Hồ Chí Minh.

48

Quyết định

307/LĐ-QĐ

28-12-1979

Thành lập phân viện khoa học lao động đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

49

Thông tư

02/LĐ-TT

20-12-1979

Hướng dẫn công tác lao động tiền lương để thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

50

Thông tư

03/LĐ-TT

28-2-1979

Hướng dẫn thêm về thủ tục thi hành kỷ luật lao động đối với công nhân viên chức Nhà nước.

51

Thông tư

07/LĐ-TT

30-7-1979

Về việc điều chỉnh những trường hợp chuyển xếp lương bất hợp lý đối với viên chức mới giải phóng.

52

Thông tư

08/LĐ-TT

31-7-1979

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 201/CP ngày 30-8-1974 của Chính phủ về sắp xếp việc làm cho những người có khả năng làm việc.

53

Thông tư

09/LĐ-TT

17-8-1979

Về chính sách lao động đối với các xí nghiệp, công ty hợp doanh ở miền Nam.

54

Thông tư

11 /LĐ-TT

28-08-1979

Hướng dẫn thực hiện bữa ăn giữa ca ở các xí nghiệp quốc doanh và các công ty hợp doanh.

55

Thông tư

12/LĐ-TT

14-09-1979

Hướng dẫn nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ nhân viên Nhà nước.

56

Thông tư

13/LĐ-TT

4-12-1979

Hướng dẫn thi hành việc đình chỉ công tác đối với cán bộ nhân viên Nhà nước phạm sai lầm.

57

Công văn

01/TBXH

16-2-1979

Về kiểm tra tổ chức chấp hành chính sách thương binh hệt sĩ trong năm 1979.

58

Công văn

165/LĐ-NC

19-2-1979

Về việc hướng dẫn thi hành Thông tư số 14/LĐ- TT ngày 21-6-1977 của Bộ Lao động về tuyển dụng và cho thôi việc.

59

Công văn

42/NV-GĐYK

26-3-1979

Giám định y khoa bệnh nghề nghiệp.

60

Công văn

1179/TBPV

3-8-1979

Về việc kết thúc thực hiện Thông tư số 20/TBXH ngày 28-12-1976 hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về hưởng mất sức.

61

Công văn

997/LĐ-BH

28-8-1979

Về việc thoả thuận tiêu chuẩn trang bị phòng hộ lao động.

62

Công văn

1079/LĐ-BH

20-9-1979

Về việc thoả thuận tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động, tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên, cán bộ ngành Thuỷ lợi

63

Công văn

1635/LĐ-BH

8-12-1979

Về việc thoả thuận tiêu chuẩn trang bị bảo hộ lao động.

64

Quyết định

44/LĐ-QĐ

18-2-1980

Thành lập Phòng công tác đối ngoại trực thuộc Bộ.

65

Quyết định

107/LĐ-QĐ

17-04-1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo

66

Quyết định

108/LĐ-QĐ

17-04-1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ định mức và tổ chức lao động.

67

Quyết định

109/LĐ-QĐ

17/04/1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Thanh tra lao động

68

Quyết định

110/LĐ-QĐ

17/04/1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Bộ

69

Quyết định

111/LĐ-QĐ

17/04/1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

70

Quyết định

112/LĐ-QĐ

17/04/1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Tổng hợp.

71

Quyết định

149/LĐ-QĐ

12/06/1980

Chuyển phòng xét khiếu tố trực thuộc Bộ vào Ban Thanh tra của Bộ Lao động

72

Quyết định

151/LĐ-QĐ

19/06/1980

Thành lập trạm bồi dưỡng chính trị và đưa đón lao động đi bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp và làm việc có thời hạn ở nước ngoài (xã Long Biên, Gia Lâm Hà nội)

73

Quyết định

191/LĐ-QĐ

02/08/1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Lao động nông thôn

74

Quyết định

192/LĐ-QĐ

02-08-1980

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Vụ Quản lý nhân công.

75

Quyết định

232/LĐ-QĐ

02-09-1980

Thành lập các tổ làm công tác lao động tiền lương chuyển ngành kinh tế.

76

Chỉ thị

13/TBXH

22-5-1980

Về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ

77

Thông tư

01/LĐ-TT

02-01-1980

Hướng dẫn công tác lao động tiền lương để thi hành Điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh.

78

Thông tư

03/LĐ-TT

22-01-1980

Hướng dẫn nâng bậc lương năm 1980 đối với cán bộ công nhân viên Nhà nước.

79

Thông tư

04/LĐ-TT

04-02-1980

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ miền núi hải đảo.

80

Công văn

33/BH

3-4-1980

Tính bình quân thu nhập để thi hành chế độ tiền tuất

81

Công văn

701/TBPV

21-6-1980

Về việc xác nhận liệt sĩ đối với cán bộ chết ở Lào.

82

Công văn

915/LĐ-BH

21-7-1980

Về việc thoả thuận tiêu chuẩn trang bị phòng hộ lao động.

83

Công văn

1259/TBPV

9-10-1980

Về việc tính tiền tuất cho người có chồng và con là liệt sĩ.

84

Công văn

1264/BH

10-10-1980

Nâng trợ cấp cho cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8-1945 hưởng hưu trí theo Thông tư số 11/NV.

85

Công văn

1691/LĐ-TL

23-12-1980

Về việc xếp lương Phó tiến sĩ.

86

Quyết định

32/LĐ-QĐ

21-2-1981

Ban hành tiêu chuẩn bảo hộ lao động cho cán bộ thanh tra, kiểm tra kỹ thuật an toàn.

87

Quyết định

92/TBXH-QĐ

19-3-1981

Phân cấp quản lý công tác cán bộ cho các đơn vị.

88

Quyết định

232/LĐ-QĐ

2-9-1981

Thành lập các tổ quản lý lao động, tiền lương chuyên ngành.

89

Quyết định

237/LĐ-QĐ

02-09-1981

Tổ chức làm nhiệm vụ điều động lao động và dân cư trên địa bàn cả nước.

90

Quyết định

498/TBXH-QĐ

05-10-1981

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị Vụ, Ban, Văn phòng thuộc Bộ.

91

Quyết định

348/LĐ-QĐ

25-12-1981

Thành lập Trạm đưa đón lao động tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài.

92

Thông tư

32/LĐ-TT

25/03/1981

Hướng dẫn về việc nâng bậc lương năm 1981.

93

Thông tư

03/LĐ-TT

06-04-1981

Hướng dẫn thực hiện tăng phụ cấp tạm thời cho cán bộ ngành giáo dục phổ thông.

94

Thông tư

07/TBXH

06-04-1981

Về việc giải quyết tình hình người đi xin ăn.

95

Thông tư

05/LĐ-TT

18-04-1981

Hướng dẫn thi hành chế độ thưởng thường xuyên từ quỹ lương trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước.

96

Thông tư

09/LĐ-TT

28-07-1981

Hướng dẫn thực hiện trả lương theo sản phẩm, lương khoán.

97

Thông tư

43TBXH

2-11-1981

Một số quy định trong hạch toán và sản xuất của Xí nghiệp sản xuất của Thương binh.

98

Thông tư

16/LĐ-TT

10-11-1981

Hướng dẫn thực hiện bữa ăn giữa ca cho công nhân viên chức trong các cơ sở sản xuất

99

Thông tư

17/LĐ-TT

10-11-1981

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cho công nhân viên chức đi làm việc ca ba.

100

Thông tư

53/TBXH

24-12-1981

Hướng dẫn đổi giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và gia đình liệt sĩ.

101

Công văn

32/CTXH

8-1-1981

Về việc giải quyết người xin ăn.

102

Công văn

169/BHXH

17-02-1981

Ban hành "Hệ thống hoá những quy định còn hiệu lực về bảo hiểm xã hội".

103

Công văn

399/CTXH

08-04-1981

Hướng dẫn việc giúp đỡ các gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con dị dạng, quái thai do hậu quả của việc bố me nhiễm chất độc.

104

Công văn

986/LĐ-BH

27-10-1981

Về việc thoả thuận trang bị bảo hộ lao động.

105

Công văn

1165/LĐ-BH

12/12/1981

Về việc thoả thuận thuận chuẩn trang bị bảo hộ lao động.

106

Công văn

1710/PHCN

31-12-1981

Về việc phụ cấp chế độ thường trực chuyên môn tế.

107

Chỉ thị

04/TBXH

3-4-1982

Về Việc trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Nhà nước Campuchia cho thân nhân liệt sĩ Campuchia cư trú tại Việt Nam.

108

Thông tư

23/LĐ-TT

26-10-1982

Hướng dẫn thực hiện các mức phụ cấp lưu động ở một số ngành nghề.

109

Thông tư

25/LĐ-TT

26-10-1982

Hướng dẫn việc phân phối quỹ khen thưởng theo chế độ phân phối lợi nhuận của xí nghiệp.

110

Công văn

239/LĐ-BH

11- 2-1982

Hướng dẫn thi hành chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

111

Công văn

100/LĐ-BH

12-2-1982

Về việc thoả thuận cấp phát trang bị bảo hộ lao động.

112

Công văn

336/LĐ-CN3

05-04-1982

Về việc áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng của ban kiến thiết thuộc đường sắt và nhà máy đóng tàu.

113

Công văn

500/LĐ

25-5-1982

Thoả thuận chế độ bồi dưỡng hiện vật đối với công nhân xây dựng cầu Thăng Long.

114

Công văn

196/BHXH

5-6-1982

Nói rõ thêm Thông tư số 02/TBXH ngày 22-2-1982 về chính sách cho người hưu trí, mất sức lao động.

115

Công văn

1089/LĐ-TL

01-11-1982

Về việc tính trợ cấp hàng tháng của quân nhân chuyển ngành.

116

Quyết định

13/TBXH

8-1-1983

Về việc trợ cấp thêm cho thương binh, bệnh binh.

117

Quyết định

244/LĐ-QĐ

6-9-1983

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Vụ Pháp chế.

118

Quyết định

323/TBXH-QĐ

14-12-1983

Chuyển tập san thành Tạp chí Bảo trợ xã hội.

119

Thông tư

03/TBXH

4-3-1983

Hướng dẫn vận dụng giải quyết một số điểm về chính sách đối với thương binh, bệnh binh, quân nhân phục viên, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

120

Thông tư

05/TBXH

30-4-1983

Hướng dẫn bổ sung việc trợ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động.

121

Thông tư

11/TBXH

03-06-1983

Về phụ cấp bồi dưỡng phẫu thuật.

122

Thông tư

06/LĐ-TT

16-9-1983

Về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đãi ngộ đối với quân nhân chuyển ngành.

123

Thông tư

17/TBXH

7-11-1983

Về việc trợ cấp đối với gia đình có nhiều liệt sĩ.

124

Công văn

42/LĐ-BH

20-1-1988

Về việc thoả thuận cấp phát trang bị bảo hộ lao động.

125

Công văn

10/CSTB-PV

28-1-1983

Về việc phụ cấp tạm thời cho bệnh binh mất sức lao động ở trại điều- dưỡng thương binh.

126

Công văn

142/BHXH

13-4-1988

Nghỉ dưỡng sức cho cán bộ về hưu năm 1983.

127

Công văn

275/BHXH

3-5-1983

Chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội

128

Công văn

08/TBXH

28-5-1983

Về việc ổn định tình hình đời sống thương binh, bệnh binh ở các khu điều dưỡng.

129

Công văn

267/TBXH

20-6-1983

Về việc phụ cấp cho thương binh, người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ.

138

Chỉ thị

38/TBXH

23-11-1984

Chỉ thị cho các cơ sở làm thống kê cải thiện tiền lương.

139

Thông tư

24/TBXH

19-3-1984

Về việc thống nhất một số chế độ đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

140

Thông tư

03/LĐ-TT

05-06-1984

Hướng dẫn về việc nâng bậc lương năm 1984.

141

Thông tư

32/TBXH

20-6-1984

Về việc quy định một số chế độ, tiêu chuẩn, trang bị, cấp phát cho thương binh, bệnh binh.

142

Thông tư

05/LĐ-TT

08-08-1984

Quyết định bổ sung mức lương đối với công nhân lái xe Ô tô vận tải có trọng lượng từ 25 tấn trở lên.

143

Thông tư

09/LĐ-TT

17-9-1984

Hướng dẫn việc người lao động Việt Nam đi hợp tác lao động ở Tiệp Khắc gửi tiền về nước đóng góp xây dựng Tổ quốc và giúp đỡ gia đình.

144

Thông tư

12/LĐ-TT

15-10-1984

Tính lại mức lương bồi dưỡng ca ba.

145

Thông tư

89/TBXH

3- 12-1984

Hướng dẫn việc nuôi dưỡng và quản lý thương binh, bệnh binh nặng.

146

Hướng dẫn

42/PH

19-6-1984

Về chỉ định y học trong sử dụng xe lăn, xe lắc.

147

Công văn

668/TT

10-101984

Về mức ăn bồi dưỡng cho thương binh nặng.

148

Quyết định

126/TBXH-QĐ

6-5-1985

Thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và nghiên cứu khoa học thương binh xã hội.

149

Quyết định

381/TBXH-QĐ

04/11/1985

Thành lập Phòng Y tế ngành thương binh và xã hội thuộc Bộ.

150

Thông tư

06/LĐ-TT

04-06-1985

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1985.

151

Thông tư

10/LĐ-TT

18-09-1985

Về chế độ phụ cấp khu vực.

152

Thông tư

11/LĐ-TT

18-09-1985

Hướng dẫn xếp bậc lương cho công nhân viên chức Nhà nước.

153

Thông Tư

15/LĐ-TT

07-11-1985

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp lưu động.

154

Thông tư

16/LĐ-TT

07-11-1985

Bổ sung và hướng dẫn thêm việc xếp lương mới.

155

Thông tư

17/LĐ-TT

14-11-1985

Hướng dẫn xếp hạng xí nghiệp.

156

Thông tư

18/LĐ-TT

14-11-1985

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khó khăn nguy hiểm trong ngành vận tải.

157

Thông tư

19/LĐ-TT

14-11-1985

Hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt.

158

Thông tư

201LĐ-TT

14-11-1985

Hướng dẫn áp dụng mức lương độc hại, phụ cấp độc hại.

159

Thông tư

22/LĐ-TT

20-11-1985

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp cho công nhân viên chức làm đêm và làm thêm giờ.

160

Thông tư

23/LĐ-TT

20-11-1985

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp trách nhiệm.

161

Thông tư

24/LĐ-TT

28-11-1985

Về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ viên chức ngành báo chí.

162

Thông tư

25/LĐ-TT

25-11-1985

Hướng dẫn thi hành một số chế độ đối với lao động trong thời gian học tập để chuẩn bị đi làm việc có thời hạn ở các nước xã hội chủ nghĩa.

163

Thông tư

26/LĐ-TT

11-12-1985

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với ngành giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, cô nuôi dạy trẻ.

173

Quyết định

03/TBXH

3-4-1986

Về việc bổ sung và hướng dẫn việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức và quân nhân có thời gian công tác ở xã, phường lúc nhỏ tuổi.

174

Quyết định

212/LĐ-QĐ

13-06-1986

Về phụ cấp khu vực tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

175

Quyết định

213/LĐ-QĐ

13-06-1986

Về phụ cấp khu vực Thành phố Hải Phòng.

176

Quyết định

214/LĐ-QĐ

13-06-1986

Về phụ cấp khu vực tỉnh Minh HảI

177

Quyết định

219/LĐ-QĐ

25-06-1986

Phụ cấp khu vực Quảng Ninh.

178

Quyết định

262/LĐ-QĐ

19-08-1986

Sắp xếp và điều chuyển một số nhiệm vụ trong cơ quan Bộ.

179

Quyết định

360/LĐ-QĐ

26-09-1986

Về phụ cấp khu vực.

180

Quyết định

322/LĐ-QĐ

14-10-1986

Về phụ cấp khu vực tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

181

Quyết định

323/LĐ-QĐ

14-10-1986

Về phụ cấp khu vực tỉnh Thanh Hoá.

182

Quyết định

324/LĐ-QĐ

14-10-1986

Về phụ cấp khu vực tỉnh Bình Trị Thiên.

183

Thông tư

01/LĐ-TT

16-01-1986

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng từ quỹ tiền lương.

184

Thông tư

02/LĐ-TT

16-01-1986

Hướng dẫn áp dụng tỷ lệ khuyến khích và đơn giá tiền lương sản phẩm.

185

Thông tư

02/TBXH

22-1-1986

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận bệnh binh và một số điểm bổ sung về thủ tục hồ sơ đối với thương binh và bệnh binh.

186

Thông tư

04/LĐ-TT

15-05-1986

Về việc hướng dẫn phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng.

187

Thông tư

07/LĐ-TBXH

31-7-1986

Hướng dẫn tiếp nhận thương binh, bênh binh vào khu điều dưỡng.

188

Thống tư

11/LĐ-TT

02-10-1986

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.

189

Thông tư

13/LĐ-TT

08-10-1986

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi

190

Thông tư

14/LĐ-

11-10-1986

Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương năm 1986.

191

Thông tư

15/LĐ-

11-10-1986

Về việc thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương và kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị bàn những biện pháp cấp bách về giá-lương-tiền.

192

Thông tư

16//TBXH

25-12-1986

Hướng dẫn chế độ xà phòng bảo hộ lao động.

193

Công văn

06/LĐ-CN5

02-01-1986

Về bảng lương chi cục thuế, chi cục thuế Quốc doanh, chi nhánh bảo hiểm và trạm thuộc ban tiếp nhận viện trợ.

194

Công văn

21/LĐ-TT

08-01-1986

Về phụ cấp thu hút huyện duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh.

195

Công văn

55/LĐ-TT

10-01-1986

Về chế độ thưởng an toàn trong ngành điện.

196

Công văn

441/LĐ-TL

29-3-1986

Về chế độ quân nhân chuyển ngành.

197

Công văn

237/TV

22-5-1986

Về khoan chênh lệch giá theo vùng chi trả hàng tháng

198

Công văn

742/LĐ-TL

13-06-1986

Bổ sung một số đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt.

199

Công văn

743/LĐ-TL

13-06-1986

Về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đặc biệt.

200

Công văn

792/LĐ-TL

21-06-1986

Về phụ cấp trách nhiệm cho công nhân lái xe phục vụ người nước ngoài.

201

Công điện

40/VP

28-6-1986

Về việc tiêu chuẩn lương thực của thương binh nặng, bệnh binh nặng.

202

Công văn

894/LĐCN5

14-07-1986

Bảng lương chức vụ của các đài truyền hình và phát sóng.

203

Công văn

954/LĐ-CN3

29-07-1986

Về phụ cấp độc hại.

204

Công văn

70/CS

2-8-1986

Về thủ tục tiếp nhận bệnh binh.

205

Công văn

1006/LĐ-TL

12-8-1986

Về trợ cấp khó khăn thường xuyên.

206

Công văn

279/TBXH

16-8-1986

Về việc trợ cấp 1 lần đối với thương binh hạng 1 nuôi dưỡng tại gia đình.

207

Công văn

1152/LĐ-TL

12-9-1986

Về việc giải quyết chế độ lương độc hại.

208

Công văn

298/TBXH

17-9-1986

Về việc khen thưởng Huân chương Độc lập.

209

Công văn

41/TBPV

30-10-1986

Về việc chuyển đổi hạng thương tật cho thương binh hạng 6/8 cũ ở địa phương.

210

Công văn

373/TBXH

17-12-1986

Về việc điều chỉnh tiền lương của sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

211

Quyết định

62/LĐTBXH-QĐ

6-3-1987

Hợp nhất 2 Văn phòng Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội.

212

Quyết định

331/LĐTBXH-QĐ

20-3-1987

Hợp nhất 2 Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội.

213

Quyết định

79/LĐTBXH-QĐ

25-4-1987

Sắp xếp và điều chuyển một số nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Bộ.

214

Quyết định

581/LĐTBXH-QĐ

09-04-1987

Về phụ cấp khu vực tỉnh Cao Bằng.

215

Quyết định

149/QĐ-LĐ

2-6-1987

Quy định những nhiệm vụ của Thanh tra Bộ và thanh tra các địa phương trong việc thực hiện tiêu chuẩn VN 4244-86.

216

Quyết định

1641/LĐTBXH-QĐ

08-06-1987

Về việc ban hành quy định các chức danh nghề được cấp phương tiện bảo vệ cá nhân và xà phòng bảo hộ lao động đối với cơ sở thương binh.

217

Quyết định

192/LĐTBXH-QĐ

20-06-1987

Về phụ cấp khu vực tỉnh Bình Trị Thiên.

218

Quyết định

278/LĐTBXH-QĐ

14/09/1987

Hợp nhất K61 và bộ phận thường trú của Văn phòng Bộ Lao động.

219

Quyết định

336/LĐTBXH-QĐ

28/10/1987

Quy định chức năng Ban Thanh tra Lao động-Thương binh và xã hội.

220

Quyết định

401/LĐTBXH-QĐ

01/12/1987

Ban hành quy định tạm thời về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Bộ.

221

Thông tư

02/LĐ-TT

09/01/1987

Hướng dẫn thực hiện bữa ăn giữa ca và chế độ bồi dưỡng ca đêm cho cán bộ công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài.

222

Thông tư

03/LĐ-TT

09/09/1987

Hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương để lại của cán bộ công nhân viên và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài.

223

Thông tư

07/LĐ-TT

06/02/1987

Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút.

224

Thông tư

03/LĐTBXH-TT

15/06/1987

Hướng dẫn trợ cấp khó khăn cho công nhân viên chức hành chính sự nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội.

225

Thông tư

04/LĐTBXH-TT

15-07-1987

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp dạy thêm giờ.

226

Thông tư

05/LĐTBXH-TT

18-07-1987

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang làm việc tại Lào và Campuchia.

227

Thông tư

061/LĐTBXH-TT

20-8-1987

Về việc cấp phát, sử dụng, thanh toán tiền chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình.

228

Thông tư

02/LĐTBXH-TT

14-10-1987

Hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với quan trắc viên khí tượng thuỷ văn.

229

Thông Tư

10/LĐTBXH-TT

24-10-1987

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ viên chức Nhà nước năm 1987.

230

Thông Tư

11/LĐTBXH-TT

29-10-1987

Hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với các hoạt động văn hoá thông tin.

231

Công văn

197/LĐ-CN1

17-02-1987

Bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt.

232

Công văn

62/LĐTBXH-CS

11-3-1987

Về việc tính thời gian công tác tham gia kháng chiến bị gián đoạn.

233

Công văn

250/LĐTBXH-CS

30/03/1987

Về việc giải quyết thương tật đối với những người do làm nhiệm vụ cách mạng bị địch bắt tra tấn

234

Công văn

894/KHTC

06/06/1987

Về việc mua sắm những phương tiện sinh hoạt cho thương binh nặng về an dưỡng tại gia đình

235

Công văn

1739/LĐTBXH-CV

01/09/1987

Về phụ cấp độc hại.

236

Công văn

2223/LĐTBXH

27/10/1987

Về việc giải quyết trợ cấp tiền tuất cho thân nhân của liệt sỹ, tử sĩ Campuchia.

237

Công văn

2294/LĐTBLĐ

04/11/1987

Về chế độ lương độc hại cho công nhân viên sản xuất bột kẽm.

238

Công văn

2444/LĐTBXH

18/11/1987

Về bán lương thực đối với thương binh, bệnh binh.

239

Công văn

2732/LĐTBXH-TL

11/12/1987

Về xếp lương hộ lý, cônh nhân giặt quần áo bệnh nhân phụ sản.

240

Quyết định

66/LĐTBXH-TL

08/03/1988

Ban hành văn bản quy định tạm thời về thăm hỏi, lễ tang, thăm viếng chia buồn đối với công nhân viên chức và thân nhân chủ yếu trong gia đình công nhân viên chức.

241

Quyết định

791/LĐTBXH-QĐ

16-03-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Tổ chức cán bộ - đào tạo.

242

Quyết định

100/LĐTBXH-QĐ

28-08-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Bảo hiểm xã hội.

243

Quyết định

101/LĐTBXH-QĐ

28-03-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Thương binh liệt sĩ.

244

Quyết định

991/LĐTBXH-QĐ

28-03-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Kế hoạch-Tài chính.

245

Quyết định

112/LĐTBXH-QĐ

07-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Ban Quan hệ Quốc tế.

246

Quyết định

113/LĐTBXH-QĐ

07-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

247

Quyết định

114/LĐTBXH-QĐ

07-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Điều kiện Lao động và bảo hộ lao động.

248

Quyết định

121/TBXH-QĐ

12-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Bộ.

249

Quyết định

122/LĐTBXH-QĐ

12-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học.

250

Quyết định

123/LĐTBXH-QĐ

12-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Tiền lương và trả công lao động.

251

Quyết định

125/LĐTBXH-QĐ

12-04-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội.

252

Quyết định

148/LĐTBXH-QĐ

22-04-1988

Về phụ cấp khu vực.

253

Quyết định

219/LĐTBXH-QĐ

15-08-1988

Về việc phụ cấp khu vựctỉnh QuảngNam-Đà Nẵng.

254

Quyết định

386/LĐTBXH-QĐ

12-09-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thông tin.

255

Quyết định

392/LĐTBXH-QĐ

15-09-1988

Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Lao động và xã hội.

256

Quyết định

433/LĐTBXH-QĐ

27-09-1988

Thành lập phòng Tuyên truyền thi đua Văn phòng Bộ.

257

Quyết định

449/LĐTBXH-QĐ

03-10-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ Định mức và tổ chức lao động.

258

Quyết định

500/LĐTBXH-QĐ

12-11-1988

Quy định chức năng, nhiệm vụ Vụ chính sách Lao động và xã hội.

259

Thông tư

03/LĐTBXH-TBLS

11-2-1988

Hướng dẫn một số điểm về công tác xác nhận và giải quyết quyền lợi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và xác nhận liệt sĩ.

260

Thông tư

07/LĐTBXH-TT

10-5-1988

Về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện trợ cấp 30% đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

261

Thông tư

09/LĐTBXH

25-05-1988

Hướng dẫn sử dụng giấy chứng nhận hưu trí, mất sức lao động và trợ cấp tuất.

262

Thông tư

12/LĐTBXH-TT

03-08-1988

Hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành y tế.

263

Thông tư

13/LĐTBXH-TT

21-09-1988

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt đối với công nhân viên quốc phòng.

264

Thông tư

14/LĐTBXH-TT

24-09-1988

Hướng dẫn và sửa đổi chế độ bồi dưỡng khám nghiệm tử thi .

265

Thông tư

18/LĐTBXH-TT

15-11-1988

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp dạy thêm giờ của giáo viên.

266

Thông tư

20/LĐTBXH-TT

21-12-1988

Hướng dẫn sửa đổi tiền ăn đối với giường điều dưỡng và điều trị.

267

Công văn

03/ĐM

04-01-1988

Về tiền lương tháng1 năm 1988.

268

Công văn

212/LĐTBXH-TL

19-01-1988

Bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp đặc biệt đối với ngành y tế.

269

Công văn

264/LĐTBXH-TL

22-01-1988

Về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại.

270

Công văn

312/LĐTBXH-KHTC

30-01-1988

Về việc lập dự toán chi và quyết toán một số chế độ tại Công văn số 313/LĐTBXH-KHTC ngày 30-1-1988.

271

Công văn

313/LĐTBXH-KHTC

30-01-1988

Quy định chế độ ăn và tiền thuốc đối với giường điều trị và điều dưỡng năm 1988.

272

Công văn

1139/LĐTBXH

5-5-1988

Về mức chi phí quy tập mộ và xây dựng vỏ mộ liệt sĩ.

273

Công văn

2478/LĐTBXH

15-9-1988

Về một số quy định xử lý trong Bảo hiểm xã hội.

274

Công văn

2628/LĐTBXH-TBLS

3-10-1988

Về một số chế độ đối với thương binh, bệnh binh.

275

Công văn

3426/TBXH

20-12-1988

Về một số chế độ đối với con thương binh, liệt sĩ đang học phổ thông các cấp.

276

Công văn

2137/RG

21-12-1988

Về chế độ thâm niên đối với cán bộ giáo viên.

277

Công văn

3432/LĐTBXH-TL

21-12-1988

Về việc sửa đổi đối tượng hưởng bồi dưỡng khám nghiệm tử thi.

278

Quyết định

09/LĐTBXH-QĐ

06-01-1989

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ Vụ Hợp tác Quốc tế.

279

Quyết định

66/LĐTBXH-QĐ

22-02-1989

Quy định chức năng, nhiệm vụ Cục hợp tác Lao động Quốc tế về lao động.

280

Quyết định

101/LĐTBXH-QĐ

10-03-1989

Quy định chức năng, nhiệm vụ Viện Chỉnh hình- phục hình, chỉnh hình lao động.

281

Quyết định

115/LĐTBXH-QĐ

17-03-1989

Quy định chức năng nhiệm vụ Chương trình nước sạch nông thôn.

282

Quyết định

146/LĐTBXH-QĐ

28-03-1989

Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ Pháp chế.

283

Quyết định

154/LĐTBXH-QĐ

03-04-1989

Quy định chức năng, nhiệm vụ Trung tâm dân số và nguồn lao động.

284

Quyết định

213/LĐTBXH-QĐ

13-05-1989

Quy định chức năng, nhiệm vụ các ban quản lý lao động ở Liên Xô, Đức, Tiệp, Bun...

285

Quyết định

226/LĐTBXH-QĐ

25-5-1989

Thành lập Hội đồng khoa học của Bộ.

286

Quyết định

268/LĐTBXH-QĐ

13-07-1989

Về phụ cấp khu vực tỉnh Nghệ Tĩnh.

287

Quyết định

306/LĐTBXH-QĐ

24-07-1989

Phân cấp nhiệm vụ của Ban Thanh tra Bộ và Thanh tra các địa phương trong việc thực hiện TCVN 4586-88-

288

Quyết định

40//LĐTBXH-QĐ

25-09-1989

Về phụ cấp khu vực tỉnh Vĩnh Phú.

289 290

Quyết định

496/LĐTBXH-QĐ

25-11-1989

Thành lập Tổ theo dõi các dự án hợp tác với Tổ chức lao động thế giới

291

Quyết định

598/LĐTBXH-QĐ

12-12-1989

Thành lập Văn phòng TERRE DES HOMMES.

292

Chỉ thị

03/LĐTBXH

29-11-1989

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài.

293

Chỉ thị

05/LĐTBXH-CT

15-12-1989

Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đưa đón thương binh, bệnh binh nặng về ổn định đời sống ở gia đình.

294

Thông tư

03/LĐTBXH-TT

08-01-1989

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan lao động-thương binh-xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương.

295

Thông tư

05/LĐTBXH-TT

08/03/1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy.

296

Thông tư

08/LĐTBXH-TT

10/04/1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

297

Thông tư

09/LĐTBXH-TT

18/04/1989

Hướng dẫn thực hiện chính sách lao động và xã hội đối với lao động làm thuê ở các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

298

Thông tư

12/LĐTBXH-TT

03/07/1989

Hướng dẫn đổi mức phụ cấp bằng tiền tuyệt đối đối với diễn viên và quan trắc viên.

299

Thông tư

15/LĐTBXH-HTQT

04/09/1989

Hướng dẫn việc tổ chức về phép cho lao động Việt Nam ở nước ngoài.

300

Công văn

909/LĐTBXH-TBLS

21/04/1989

Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình có công giúp đỡ cách mạng.

301

Công văn

1941/LĐTBXH-TL

24-07-1989

Về giải quyết bữa ăn giữa ca cho thủ kho các ngành dự trữ Quốc gia.

302

Công văn

3209/LĐTBXH-TL

26-08-1989

Bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thường trực.

303

Công văn

3490/LĐTBXH

29-09-1989

Phụ cấp thâm niên ngành cơ yếu

304

Công văn

3749/LĐTBXH-TL

17-10-1989

Về giải quyết phụ cấp thu hút cho Huyện Duyên Hải - Thành phố Hồ Chí Minh.

305

Quyết định

31/LĐTBXH-QĐ

18-1-1990

Thành lập ban chủ nhiệm chương trình "Khai thác tiềm năng và sử dụng lao động vùng đồng bằng sông Hồng".

306

Quyết định

44/LĐTBXH-QĐ

12-2-1990

Thành lập Ban Điều tra tội ác chiến tranh xâm lược.

307

Quyết định

114/LĐTBXH-QĐ

22-8-1990

Thành lập Tổ chuyên viên giúp Thứ trưởng phụ trách công tác phía Nam.

308

Quyết định

124/LĐTBXH-QĐ

28/03/1990

Thành lập Tổ trợ lý Bộ trưởng.

309

Quyết định

112/LĐTBXH-QĐ

04/04/1990

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của chương trình nước sạch nông thôn.

310

Quyết định

797/LĐTBXH-QĐ

07/04/1990

Thành lập Trung tâm thôn tin quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động.

311

Quyết định

158/LĐTBXH-QĐ

16/04/1990

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức chương trình nước.

312

Quyết định

306/LĐTBXH-QĐ

24/07/1990

Về việc phân cấp nhiệm vụ của Ban Thanh tra Bộ và Thanh tra các địa phương trong việc thực hiện TCVN 4586-88.

313

Quyết định

326/LĐTBXH-QĐ

03/08/1990

Thành lập Hội đồng phân phối sử dụng các nguồn tài trợ nhân đạo.

314

Quyết định

362/LĐTBXH-QĐ

28/08/1990

Thành lập Ban kiểm tra tài chính của Bộ.

315

Quyết định

365/LĐTBXH-QĐ

29/08/1990

Về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

316

Quyết định

384/LĐTBXH-QĐ

13-9-1990

Thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng.

317

Quyết định

399/LĐTBXH-QĐ

4-10-1990

Chuyển giao nhiệm vụ của Tổ ILO cho Vụ Quan hệ quốc tế.

318

Quyết định

400/LĐTBXH-QĐ

4-10-1990

Thành lập Ban chủ nhiệm Dự án Luật Lao động.

319

Quyết định

440/LĐTBXH-QĐ

16-10-1990

Thành lập Ban Pháp chế.

320

Quyết định

443/LĐTBXH-QĐ

17/10/1990

Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cục điều động lao động.

321

Quyết định

445/LĐTBXH-QĐ

19-10-1990

Chuyển Trung tâm dân số và nguồn lao động về trực thuộc Bộ.

322

Quyết định

502/LĐTBXH-QĐ

24-10-1990

Giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ.

323

Quyết định

510/LĐTBXH-QĐ

26-10-1990

Thành lập Ban chủ nhiệm dự án "Nghiên cứu xí nghiệp nhỏ ở Việt Nam".

324

Quyết định

514/LĐTBXH-QĐ

27-10-1990

Thành lập Ban chủ nhiệm Dự án Luật lao dộng.

325

Quyết định

606/LĐTBXH-QĐ

05-12-1990

Phụ cấp cho cán bộ công nhân viên làm công tác lưu trứ ở Văn phòng Bộ.

326

Quyết định

653/LĐTBXH-QĐ

26-12-1990

Về việc lập quan hệ thông tin dân số với Trường Đại học Jhop kinh (Mỹ).

327

Chỉ thị

273/LĐTBXH

12-02-1990

Về việc thực hiện chủ trương hợp tác lao đông với Liên Xô và các nước Đông Âu trong tình hình mới.

328

Thông tư

01/LĐTBXH-TT

4-1-1990

Hướng dẫn bổ sung việc xem xét giải quyết trợ cấp thương tật đối với những trường hợp hoạt động cách mạng bị tra tấn không có vết thương thực thể.

329

Thông tư

06/LĐTBXH

18-06-1990

Hướng dẫn nhiệm vụ và tổ chức của điều tra tội ác chiến tranh xâm lược ở địa phương.

330

Thông tư

11/LĐTBXH-TT

19-9-1990

Hướng dẫn bổ sung về công tác xác nhận và giải quyết quyền lợi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ

331

Thông tư

15/LĐTBXH-TT

29-10-1990

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức công tác ở miền núi.

332

Thông tư

18/LĐTBXH-TT

29-11-1990

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân viên chức ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

333

Công văn

1158/LĐTBXH-BTXH

14-5-1990

Về việc trả lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bệnh binh, thương binh đi nước ngoài.

334

Công văn

1203/LĐTBXH

25-5-1990

Về giải quyết chế độ tiền lương.

335

Công văn

1639LĐTBXH

13-07-1990

Về phân hạng công ty bảo hiểm.

336

Công văn

1943/LĐTBXH-BTXH

20-08-1990

Chế độ bảo hiềm xã hội đối với những người đi hợp tác lao động ở nước ngoài về

337

Công văn

8068/KĐTBXH

28-12-1990

Hướng dẫn thêm Thông tư số 15/LĐTBXH ngày 29-10-1990 về phụ cấp khu vực, thâm niên và trơ cấp việc làm cho công nhân viên chức công tác ỏ miền núi.

338

Quyết định

224/LĐTBXH-QĐ

11-6-1991

Thành lập công ty dịch vụ lao động ngoài nước.

339

Quyết định

239/LĐTBXH-QĐ

20-6-1991

Thành lập Tổ chuyên viên tổng kết 10 năm hoạt động về người tàn tật.

340

Quyết định

305/LĐTBXH-QĐ

30-8-1991

Thành lập Uỷ ban chỉ đạo chương trình hồi hương và tái hoà nhập cho người Việt Nam.

341

Quyết định

310/LĐTBXH-QĐ

6-9-1991

Thành lập công ty cung ứng và dịch vụ lao đông ngoài nước phía Nam.

342

Quyết định

381/LĐTBXH-QĐ

30-10-1991

Thành lập trung tâm tư vấn và hỗ trơ an toàn lao động.

343

Thông tư

06/LĐTBXH-TT

12-09-1991

Hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phu cấp thâm niên giáo dục đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy.

344

Thông tư

09/LĐTBXH-TT

03-10-1991

Hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo dục đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

345

Thông tư

10/LĐTBXH-TT

22-10-1991

Hướng đẫn thực hiện việc sửa đổi mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng chính sách.

346

Thông tư

11/LĐTBXH-TT

04-11-1991

Hướng dẫn thực hiện một số thành sách, chế độ đối với người đi lao động ở nước ngoài.

347

Công văn

1919/LĐTBXH

24-7-1991

Về việc trợ cấp thêm cho thương binh hạng 2, bệnh binh hạng 2.

348

Công văn

2540/LĐTBXH

03-10-1991

Về việc uỷ quyền thừa nhận thoả ước lao động tập thể

349

Công văn

2778/KHTC

25-10-1991

Về việc quân đội trả trợ cấp phục viên.

350

Công văn

2794/LĐTBXH

26-10-1991

Thâm niên ngành cơ yếu.

351

Công văn

1406/LĐTBXH

24-11-1991

Việc giải quyết khó khăn trước mắt cho giáo viên.

352

Quyết định

16/LĐTBXH-QĐ

17-1-1992

Thành lập Ban - chỉ đạo thực hiện chương trình giúp đỡ về phục hồi chức năng và chỉnh hình của Tổ chức USAIO.

353

Quyết định

52/LĐTBXH-QĐ

13-2-1992

Thành lập Trung tâm dịch vụ khách quốc tế của Bộ.

354

Quyết định

58/LĐTBXH-QĐ

14-2-1992

Thành lập Trung tâm nghiên cứu môi trường lao động.

355

Quyết định

125/LĐTBXH-QĐ

9-3-1992

Thành lập Trung tâm "xúc tiến việc làm".

356

Quyết định

126/LĐTBXH-QĐ

9-3-1992

Thành lập tổ công tác để thực hiện phối hợp công tác của ngành với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

357

Quyết định

155/LĐTBXH-QĐ

21-3-1992

Thành lập Trung tâm đăng kiểm.

358

Quyết định

242/LĐTBXH-QĐ

5-5-1992

Về mức lương tồi thiểu trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

359

Quyết định

257/LĐTBXH-QĐ

7/5/1992

Thành lập Văn phòng quản lý việc cho người nước ngoài nhận con nuôi.

360

Quyết định

32//LĐTBXH-QĐ

6-2-1992

Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng dự án phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm trên địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận.

361

Quyết định

347/LĐTBXH-QĐ

19-6-1992

Về việc thành lập Trung tâm quốc gia xúc tiến việc làm.

362

Quyết định

411/LĐTBXH-QĐ

20-7-1992

Chuyển nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

363

Quyết định

431//LĐTBXH-QĐ

31-7-1992

Thành lập tổ nghiên cứu đề án, Chủ trương chính sách và biện pháp chống đói giảm nghèo ở Việt Nam.

S64

Quyết định

715/LĐ-TBXH

26-11-1992

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban quản lý lao động Việt Nam tại nước ngoài

365

Quyết định

776/LĐTBXH-QĐ

9-12-1992

Thay đổi bổ sung một số điểm tại Quyết định 347 ngày 19-6-1992 về việc thành lập Trung tâm quốc gia xúc tiến việc làm.

366

Quyết định

897/LĐTBXH-QĐ

22-12-1992

Thành lập Hội đồng thẩm định doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành quản lý.

367

Quyết định

908/LĐTBXH-QĐ

24-12-1992

Thành lập tổ công tác nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý của đơn vị kinh tế cơ sở

368

Thông tư

02/LĐTBXH-TT

7-2-1992

Hướng dẫn trợ cấp thêm đối với cán bộ hoạt đông Cách mạng trước năm 1945 và đối với người về hưu có mức lương thấu.

369

Thông tư

01/LĐ-TBXH

6-3-1992

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương.

370

Thông tư

08/LĐTBXH-TT

11-7-1992

Hướng dẫn thi hành quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

371

Thông tư

11/LĐTBXH-TT

3-8-1992

Hướng dẫn việc cấp giấy phép cho các tổ chức kinh tế đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

372

Thông tư

18/LĐTBXH-TT

11-9-1992

Hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi lại của công nhân viên chức và quân nhân nghỉ hưu.

373

Công văn

135/LĐTBXH

22-5-1992

Về việc giám định thương tật đã xếp vĩnh viễn.

374

Công văn

2050/LĐTBXH

18-7-1992

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp thu hút.

375

Công văn

2376/KHTC

24-8-1992

Điều chỉnh mức chi mai táng.

376

Công văn

3012/LĐTBXH-TBLS

19-10-1992

Về việc lập danh sách quản lý đối tượng chính sách

377

Công văn

3137/LĐTBXH

29-10-1992

Về việc thay thế, sửa chữa xe thương binh, chế độ ăn thêm ngày lễ.

378

Quyết định

146/LĐTBXH-QĐ

17-3-1993

Ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của trung tâm xúc tiến việc làm.

379

Quyết định

109/LĐTBXH-QĐ

5-3-1993

Về hệ số trượt giá.

380

Quyết định

221/LĐTBXH-QĐ

9-4-1993

Đổi tên và quy định lại nhiệm vụ của Văn phòng quản lý việc cho người nước ngoài nhận con nuôi.

381

Quyết định

612/LĐTBXH-QĐ

29-10-1993

Thành lập Trung tâm huấn luyện trẻ năng khiếu bị thiệt thòi.

382

Thông tư

14/LĐTBXH-TT

2-6-1993

Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8-1945, điều chỉnh lương để tính lại lương hưu của 1 số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9-1985.

383

Thông tư

15/LĐTBXH-TT

2-6-1993

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

384

Thông tư

18/LĐTBXH-TT

2-6-1993

Hướng dẫn thực hiên chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

885

Công văn

2409/ĐTTA-C

19-7-1993

Hướng dẫn công tác điều tra tội ác chiến tranh.

386

Công văn

4306/KTTH

28-8-1993

Về việc giải quyết chế đô trong triển khai thực hiện tiền lương mới.

387

Công văn

3168/LĐTBXH-CS

24-9-1998

Về chế độ lao động đã thôi việc.

388

Quyết định

121/LĐTBXH-QĐ

17-2-1994

Ban hành danh mục các máy thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

389

Quyết định

200/LĐTBXH-QĐ

26-3-1994

Xếp hạng trường trực thuộc Bộ.

390

Quyết định

316/LĐTBXH-QĐ

26-4-1994

Đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức của cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới

391

Quyết định

762/LĐTBXH-QĐ

11-7-1994

Quy định tổ chức bộ máy của trường cán bộ Lao động Xã hội

392

Quyết định

858/LĐTBXH

4-8-1994

Thành lập Ban tiếp nhận tài sản chương trình EC.

393

Quyết định

919LĐTBXH-QĐ

23-8-1994

Thành lập Trạm chỉnh hình.

394

Quyết định

1721/LĐTBXH-QĐ

27-12-1994

Giải thể phân cục quản lý lao động với nước ngoài.

395

Thông tư

01/LĐTBXH-TT

14-1-1994

Hướng dẫn phụ cấp tiền học, tiền nhà đối với thương binh, bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng theo tiền lương.

396

Thông tư

13/LĐTBXH-TT

11/04/1994

Hướng dẫn phân hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Lao động-Thương binh và Xã hội.

397

Thông tư

20/LĐTBXH-TT

10/06/1994

Giải thích, hướng dẫn việc điều chỉnh trợ cấp các đối tượng hưởng chính sách thương binh liệt sỹ.

398

Công văn

95/TBLS-CV

8-1-1994

Về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ

399

Công văn

2075/LĐTBXH

4-6-1994

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội.

400

Công văn

2840/CV-TBLS

19-7-1994

Về việc cấp phương tiện sinh hoạt cần thiết cho thương binh 114, bệnh hình 1/3 về gia đình.

401

Công văn

2624/LĐTBXH-PHCN

15-7-1994

Về việc hướng dẫn sử dụng giường điều trị.

402

Công văn

3134/LĐTBXH

4-8-1994

Về việc hướng dẫn lập danh sách nan nhân chiến tranh.

403

Công văn

3374/LĐTBXH-CV

18-8-1994

Về việc giải quyết tiền tuất từ trần đối với thương binh hạng 1, 2; bệnh binh hạng 1, 2 chết.

404

Công văn

4371/LĐTBXH

14-10-1994

Về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang.

405

Quyết định

02/QĐ-LĐTBXH

3-1-1995

Thành lập Ban chuẩn bị chương trình mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

406

Quyết định

09/QĐ-LĐTBXH

4-1-1995

Thành lập Trung tâm dạy nghề trường cán bộ lao động xã hội.

407

Quyết định

11/QĐ-LĐTBXH

4-1-1995

Giải thể Văn phòng quản lý các chương trình bảo trợ trẻ em bị thiệt thòi.

408

Quyết định

161/LĐTBXH-QĐ

14-2-1995

Thành lập Ban chuẩn bị đề án tổ chức liên quan đến người tàn tật.

409

Quyết định

175/LĐTBXH-QĐ

15-2-1995

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chương trình nước sạch nông thôn.

410

Quyết định

573/LĐTBXH-QĐ

5-4-1995

Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết thư, đơn của công dân.

411

Quyết định

1021/LĐTBXH-QĐ

24-7-1995

Đổi tên Tổ tư vấn sửa chữa xe Ô tô cho cơ quan thành Tổ tư vấn mua sắm và sủa chữa xe Ô tô cho cơ quan.

412

Quyết định

1429/LĐTBXH-QĐ

3/9/1995

Thành lập Ban chỉ dân triển khai thực hiên Pháp lệnh người có công

413

Quyết định

1519/LĐTBXH-QĐ

24-10-1995

Chuyển giao trung tâm phục hồi chức năng trẻ tật suy dinh dưỡng và Trung tâm phục hồi chức năng trẻ bại liệt thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

414

Quyết định

1539/LĐTBXH-QĐ

30-10-1995

Thành lập tổ nghiên cứu chương trình quốc gia về việc làm.

415

Quyết định

1608/LĐTBXH-QĐ

21-11-1995

Thành lập Hội đồng xét duyệt danh mục kinh nhí về công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

416

Quyết định

1737/LĐTBXH-QĐ

15-12-1995

Thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Pháp lệnh về người tàn tật.

417

Quyết định

1738/LĐTBXH-QĐ

15-12-1995

Thành lập tổ chuyên viên soạn thảo Pháp lệnh về người tàn tật.

418

Công văn

929/LĐTBXH-CV

20-3-1995

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách theo Công văn số 190/TBXH.

419

Công văn

1154/LĐTBXH-CV

1-4-1995

Về thủ tục hồ sơ đối với thương binh, bệnh binh hạng 1, 2 chết.

420

Công văn

2500/CSTBLS-CV

19-7-1995

Về việc lập hồ sơ giải quyết bệnh binh theo Công văn số 190/TBXH ngày 8-7- 1995.

42 /

Công văn

27/01CSTBLS-CV

28-7-1995

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29-8-1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

422

Công văn

3225/CSTBLS-CV

24-8-1995

Về việc trả lời về chính sách đối với gia đình liệt sỹ

423

Công văn

4134/LĐTBXH

24-10-1995

Về việc chuyển giao hai Trung tâm cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

424

Quyết định

313/LĐTBXH-QĐ

29-2-1996

Thành lập Ban tiếp nhận và triển khai thực hiện di chuyển trụ sở làm việc của Bộ.

425

Quyết định

717/LĐTBXH-QĐ

23-5-1996

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Bộ.

426

Quyết định

800/LĐTBXH-QĐ

12-6-1996

Thành lập hội đồng Nhân phối sử dụng các nguồn viện trợ nhân đạo

427

Quyết định

809/LĐTBXH

15-6-1996

Thành lập tiểu ban nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn.

428

Quyết định

827/LĐTBXH-QĐ

22-6-1996

Thành lập Ban chi đan thực hiện Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

429

Công văn

372/LĐTBXH-CV

8-2-1996

Về việc chi trả trợ cấp ưu đãi.

430

Công văn

3695/LĐTBXH

1-11-1996

Về việc hướng dẫn mức cứu trợ xã hội đột xuất do thiên tai.

431

Quyết định

52/LĐTBXH-QĐ

17-2-1997

Chuyển phòng Thông tin khoa học lao đông trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Khoa học lao đông của Bộ.

432

Chỉ thị

03/CT-LĐTBXH

7-3-1997

Về việc quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

433

Công văn

1063/LĐTBXH-CV

2-4-1997

Về việc khen thưởng 50 năm ngày thương binh liệt sĩ.

434

Công văn

539/LĐ-TC

12-5-1997

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh phía Nam.

435

Công văn

4107/LĐTBXH

12-11-1997

Về việc cứu trợ đột xuất do cơn bão số 5.

436

Thông tư

09/1998/TT-BLĐTBXH

21-5-1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn năm 1998.

437

Công văn

1352/LĐTBXH-BTXH

7-5-1998

Về việc cứu đói giáp hạt.

438

Công văn

1786/LĐTBXH-BTXH

3-6-1998

Về việc cứu trợ giáp hạt.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu449/1999/QĐ-BLĐTB&XH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/1999
Ngày hiệu lực01/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH

Lược đồ Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu449/1999/QĐ-BLĐTB&XH
      Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
      Người kýNguyễn Thị Hằng
      Ngày ban hành16/04/1999
      Ngày hiệu lực01/05/1999
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 449/1999/QĐ-BLĐTB&XH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật