Thông tư liên tịch 17-TT/LB

Thông tư liên tịch 17-TT/LB năm 1992 bổ sung chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120-HĐBT do Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Tài chính-Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm lập quỹ giải quyết việc làm địa phương và được áp dụng kể từ ngày 23/05/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-TT/LB

Hà Nội , ngày 09 tháng 9 năm 1992

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CUẢ BỘ TÀI CHÍNH, BỘ LAO ĐỘNG ,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ UỶ BA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC SỐ 17-TT/LB NGÀY 9-9-1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHỎ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 120-HĐBT NGÀY 11-04-1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Thực hiện Nghị quyết số 120- HĐBT ngày 11- 4- 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới; Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10-TT/LB ngày 24-7-1992 hướng dẫn về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm. Để việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho vay được nhanh chóng, thuận tiện, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu và hiệu quả; Liên Bộ hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 10-TT/LB ngày 24-7-1992 như sau:

1. Việc phân cấp xét duyệt, quyết định dự án cho vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm thực hiện như sau:

a) Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước căn cứ vào nguồn vốn của quỹ quốc gia về giải quyết việc làm và khả năng giải quyết việc làm cho người lao động tại từng địa phương, trong từng thời gian sẽ thông báo hạn mức vốn có thể sử dụng cho vay tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số ngành và tổ chức xã hội. Trong thông báo có ghi rõ mức cho vay theo dự án kinh tế mới và cho vay theo dự án nhỏ tạo việc làm.

b) Đối với các dự án kinh tế mới: Căn cứ vào hạn mức vốn được phân bổ cho các dự án kinh tế mới và hồ sơ đề nghị của chủ dự án kinh tế mới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tỉnh, thành phố xét duyệt và quyết định dự án vay vốn giải quyết việc làm cho các hộ gia đình, hộ tư nhân đã đến vùng kinh tế mới. Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố được gửi đến Liên Bộ (qua Ban tư vấn về quản lý điều hành quỹ quốc gia về giải quyết việc làm) để làm cơ sở chuyển vốn cho vay về địa phương qua hệ thống kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước (nơi có dự án vay vốn), căn cứ vào nguồn vốn nhận được, tiến hành ngay việc cho vay đến đối tượng theo hướng dẫn tại Thể lệ cho vay số 1360/TC- KBNN ngày 27- 7- 1992 của Bộ Tài chính.

c) Đối với các dự án nhỏ tạo việc làm.

Trong phạm vi hạn mức vốn được phân bổ và dự án được xây dựng theo hướng dẫn của Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xét duyệt và ra quyết định duyệt dự án. Quyết định này cùng với biểu tổng hợp các dự án đã duyệt trên địa bàn, kèm công văn đề nghị được uỷ quyền quản lý vốn vay của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi về Liên Bộ để kiểm tra thẩm định (nếu cần). Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ra quyết định uỷ quyền tổ chức thực hiện dự án và Bộ Tài chính chuyển vốn cho vay về địa phương qua hệ thống kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện việc cho vay theo thể lệ quy định.

d) Phạm vi xét duyệt dự án nhỏ giải quyết việc làm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt bao gồm cả các dự án do các đoàn thể, tổ chức quần chúng, hội nghề nghiệp tại địa phương xây dựng. ở một số địa bàn trọng điểm, nếu xét thấy cần thiết và thuận lợi hơn, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, hội nghề nghiệp có thể hướng dẫn cho tổ chức của mình đứng ra lập dự án và tổng hợp đưa về cơ quan Trung ương của tổ chức mình kiểm tra và xét duyệt, sau đó gửi về Liên Bộ giải quyết. Nội dung tổng hợp và xét duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/TT-LB ngày 24-7-1992.

2. Về thời hạn cho vay: Đối với mỗi dự án được vay vốn, thời hạn quy định trong Thông tư số 10/TT-LB ngày 24-7-1992 là thời hạn của một kỳ nợ. Khi đến hạn, người vay vốn phải thanh toán vốn và lãi vay cho Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp có nhu cầu thực sự như nuôi trồng các cây con dài ngày... người vay vốn sẽ được kho bạc Nhà nước làm thủ tục cho vay thêm các kỳ hạn mới nếu chấp hành tốt các điều kiện quy định của khế ước vay vốn trước. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước báo cáo về Liên Bộ để theo dõi và quản lý.

3. Đối với các hộ gia đình, hộ tư nhân ở trên địa bàn thuộc nông lâm trường quốc doanh, có quan hệ kinh tế với nông, lâm trường thì các nông lâm trường có thể đứng ra xây dựng dự án nhỏ vay vốn tạo việc làm cho hộ gia đình, hộ tư nhân trong địa bàn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt như dự án nhỏ khác. Nguyên tắc cơ bản đối với trường hợp này là không cho vay qua nông, lâm trường mà cho vay trực tiếp đến người vay vốn của dự án, đảm bảo tách bạch vốn SXKD với vốn vay giải quyết việc làm. Các nông, lâm trường này nếu đủ điều kiện và bảo đảm tách bạch rõ ràng về vốn cũng sẽ được Kho bạc Nhà nước uỷ thác cho vay đến đối tượng như quy định tại Thông tư số 10-TT/LB ngày 24- 7- 1992. Một số ít nông, lâm trường phục vụ trực tiếp cho các dự án kinh tế mới như nuôi trồng các cây con giống cũng được vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo đề nghị của cơ quan chủ quản và thẩm tra xét duyệt của Liên Bộ (qua Ban tư vấn về quản lý điều hành quỹ quốc gia về giải quyết việc làm).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay cho những điểm không phù hợp trong Thông tư Liên bộ số 10-TT/LB ngày 24-7-1992. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Đỗ Quốc Sam

(Đã ký)

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

Hồ Tế

(Đã ký)

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh,         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành phố

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

Số: Ngày... tháng... năm 199...

Đề nghị được uỷ quyền quản lý vốn vay

giải quyết việc làm

- Căn cứ Thông tư số 10/TT-LB ngày 24 tháng 7 năm 1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Căn cứ thông báo dự kiến phân bổ vốn vay số ngày... tháng... năm 199... của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Căn cứ kết quả xét duyệt các dự án trên địa bàn Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) đề nghị Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước uỷ quyền quản lý và tổ chức thực hiện vốn vay từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm tại địa phương với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Tổng số vốn vay:

- Số dự án giải quyết việc làm được duyệt vay:

Trong đó:

+ Số dự án của người kinh doanh:

+ Số dự án của Uỷ ban nhân dân, tổ chức đoàn thể quần chúng v.v...

- Số lao động được giải quyết việc làm theo các dự án được duyệt vay:

Trong đó:

+ Số lao động được thu hút vào các doanh nghiệp tư nhân:

+ Số lao động được giải quyết việc làm theo các dự án Uỷ ban nhân dân, tổ chức đoàn thể quần chúng:

Trên cơ sở uỷ quyền của Liên Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương phối hợp triển khai thực hiện các dự án đúng với những quy định của Nhà nước về cho vay vốn giải quyết việc làm.

T.M. Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Chủ tịch

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu17-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/1992
Ngày hiệu lực09/09/1992
Ngày công báo15/09/1992
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu17-TT/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýHồ Tế, Trần Đình Hoan, Đỗ Quốc Sam
       Ngày ban hành09/09/1992
       Ngày hiệu lực09/09/1992
       Ngày công báo15/09/1992
       Số công báoSố 17
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 17-TT/LB chính sách cho vay dự án nhỏ bổ sung Nghị quyết 120-HĐBT