Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG hướng dẫn Điều 4 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan - Bộ Ngoại giao ban hành

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được thay thế bởi Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài


BỘ NGOẠI GIAO-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Hà Nội , ngày 21 tháng 6 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ NGOẠI GIAO SỐ 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2001 BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 210/1999/QĐ-TTg">03/2000/TTLT-TCHQ-BNG NGÀY 06/06/2000 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 210/1999/QĐ-TTG NGÀY 27/10/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước;
Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 861/VPCP-KTTH ngày 07/03/2001 của Văn phòng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 210/1999/QĐ-TTg">03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 06/06/2000 như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung điểm b, mục 2 phần i thông tư liên tịch 03/2000/ttlt-tchq-bng như sau:

Xác nhận của Cơ quan mời là xác nhận bằng văn bản của Thủ trưởng Cơ quan Nhà nước Việt Nam (nói tại điểm a, mục 2, phần I) hoặc của người được Thủ trưởng Cơ quan Nhà nước Việt Nam nói trên uỷ quyền.

Danh mục đồ dùng cá nhân được tạm nhập khẩu miễn thuế phải được đính kèm Văn bản xác nhận mời và là một bộ phận không tách rời của văn bản xác nhận mời.

II. Sửa lại (-) thứ 1, điểm 1, mục A, phần II Thông tư liên tịch số 210/1999/QĐ-TTg">03/2000/TTLT-TCHQ-BNG như sau:

Thời hạn tạm nhập khẩu miễn thuế xe ôtô được thực hiện như sau:

- Đối với người có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng đến 24 tháng thì thời hạn được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ôtô chậm nhất là 06 tháng trước khi hết hạn.

- Đối với người có thời gian làm việc tại Việt Nam từ trên 24 tháng trở lên thì thời hạn được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ôtô chậm nhất là 12 tháng trước khi hết hạn.

III. Sửa lại (-) thứ 2, điểm 1, mục B, phần II Thông tư liên tịch 210/1999/QĐ-TTg">03/2000/TTLT-TCHQ-BNG như sau:

Trên cơ sở Danh mục đồ dùng cá nhân được tạm nhập khẩu miễn thuế đã được Cơ quan Nhà nước Việt Nam nói tại điểm b, mục 2, phần I xác nhận, Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập khẩu miễn thuế và theo dõi trừ lùi theo quy định.

IV. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2001
Ngày hiệu lực 06/07/2001
Ngày công báo 08/08/2001
Số công báo Số 29
Lĩnh vực Quyền dân sự, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2020
Cập nhật Tháng trước
(07/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG

Lược đồ Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan, Bộ Ngoại giao
Người ký ***, Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành 21/06/2001
Ngày hiệu lực 06/07/2001
Ngày công báo 08/08/2001
Số công báo Số 29
Lĩnh vực Quyền dân sự, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2020
Cập nhật Tháng trước
(07/12/2020)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài