Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công thương và Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam


BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/TTLT/BCT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNHCHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia chương trình thương hiệu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia chương trình thương hiệu quốc gia;
Liên Bộ Công Thương và Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam như sau
:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính áp dụng đối với Chương trình Thương hiệu Quốc gia theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 23/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 (sau đây gọi là Chương trình).

2. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình:

Kinh phí thực hiện chương trình được lấy từ nguồn Quĩ Hỗ trợ Xuất khẩu. Khi có qui định mới về Quĩ hỗ trợ Xuất khẩu thì thực hiện theo qui định mới.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi của Chương trình

1.1. Chi cho các nội dung của Chương trình

a. Tư vấn trong và ngoài nước xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam; tư vấn lập kế hoạch và vận hành chương trình; tư vấn về thông tin nghiên cứu thị trường;

b. Thông tin; sách; báo; tạp chí; báo cáo; dữ liệu;

c. Phí hội viên tham gia các tổ chức quốc tế về kinh doanh, thương mại phục vụ chung cho cộng đồng doanh nghiệp và liên quan đến thương hiệu;

d. Lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình thương hiệu quốc gia;

đ. Bình chọn doanh nghiệp đạt Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ và các giải thưởng khác trong khuôn khổ chương trình;

e. Khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng, triển khai và duy trì Chương trình;

g. Tuyên truyền, quảng bá trong và ngoài nước, tổ chức giới thiệu sản phẩm mang biểu trưng thương hiệu quốc gia trên phương tiện thông tin đại chúng;

h. Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn;

i. Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế về thương hiệu;

k. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về thương hiệu và nâng cao năng lực kinh doanh;

l. Xây dựng, duy trì trang web và các phần mềm ứng dụng cho Chương trình;

m. Xuất bản, phát hành tạp chí và các ấn phẩm của chương trình;

n. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và lập báo cáo kết quả chương trình.

1.2. Chi cho hoạt động thường xuyên của Cơ quan thường trực Chương trình

a. Mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Thương hiệu quốc gia, Ban Thư ký Chương trình, Ban Tư vấn Chiến lược, Hội đồng các Ban Chuyên gia;

b. Thuê lao động hợp đồng, làm thêm giờ (cho lao động hợp đồng theo thời gian);

c. Chi thông tin liên lạc, văn phòng phẩm;

d. Chi công tác phí;

đ. Các chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chương trình.

2. Mức chi

a. Ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí đối với các nội dung của điểm 1.1 và 1.2 khoản 1 phần II quy định tại Thông tư này.

b. Mức chi cho các buổi họp:

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đ/buổi;

- Các thành viên tham dự: 70.000 đ/buổi.

c.Các nội dung chi khác thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành; trường hợp không có chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì người có thẩm quyền chi quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Lập và giao kế hoạch ngân sách của Chương trình

a. Hàng năm, căn cứ vào các nội dung chi và đề án triển khai hoạt động, Bộ Công Thương lập dự toán ngân sách của Chương trình gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Bộ Công Thương phân bổ dự toán chi ngân sách cho chương trình theo đúng nội dung đề án và quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Cấp phát kinh phí

Trên cơ sở kế hoạch ngân sách được giao của Chương trình, Bộ Công Thương lập dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp kinh phí theo tiến độ thực hiện. Hết năm, căn cứ theo báo cáo quyết toán của chương trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ xem xét thanh toán tiếp số còn lại.

5. Quyết toán kinh phí của Chương trình

a. Việc quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Bộ Công Thương có trách nhiệm xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán năm cho chương trình đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết để phối hợp thực hiện.

b. Trên cơ sở thông báo xét duyệt quyết toán của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ Công Thương giao cho Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan trực thuộc làm đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp quyết toán kinh phí của chương trình ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP Quốc hội,VP Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh/Thành phố;
- Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;
- Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT (BCT), XTTM (BCT), TCDN (BTC).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/TTLT/BCT-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu06/2007/TTLT/BCT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Ngày công báo18/11/2007
Số công báoTừ số 780 đến số 781
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/TTLT/BCT-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu06/2007/TTLT/BCT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Công thương
        Người kýTrần Xuân Hà, Nguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành01/11/2007
        Ngày hiệu lực03/12/2007
        Ngày công báo18/11/2007
        Số công báoTừ số 780 đến số 781
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

            • 01/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực