Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC về việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Công an và Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 16/2007/TTLT-BCA-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ các quy định của pháp luật về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới;
Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về chế độ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; giám sát, kiểm tra; điều tra giải quyết tai nạn giao thông; xử lý các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới vi phạm các quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Nguyên tắc phối hợp

Bộ Công an, Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý phối hợp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; không gây phiền hà, thiệt hại cho tổ chức, cá nhân tham gia loại hình bảo hiểm này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Trách nhiệm của Bộ Công an

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung sau:

1.1. Lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan thông qua tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có, không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Khi tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết hậu quả, tùy theo tính chất của từng vụ tai nạn giao thông cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn (bản sao) cho doanh nghiệp bảo hiểm, như:

1.2.1. Biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn;

1.2.2. Biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông liên quan trong vụ tai nạn;

1.2.3. Sơ đồ hiện trường tai nạn;

1.2.4. Bản ảnh hiện trường tai nạn (nếu có).

Sau khi kết thúc điều tra, xử lý lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp tiếp Biên bản giải quyết tai nạn giao thông có phân định lỗi của các bên, Bản kết luận điều tra và các tài liệu điều tra khác (nếu có) cho doanh nghiệp bảo hiểm để có căn cứ giải quyết bồi thường theo quy định.

1.3. Thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm các trường hợp nhân viên bán bảo hiểm, đại lý bảo hiểm vi phạm các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

1.4. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện các nội dung sau:

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giải thích đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, mục đích của chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để các chủ xe hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ khi tham gia bảo hiểm.

2.2. Chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm thông qua việc tổ chức rộng rãi hệ thống cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, giải quyết bồi thường nhanh gọn.

2.3. Thường xuyên cung cấp cho cơ quan Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát nhân dân khác các văn bản pháp luật mới có liên quan đến chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để phối hợp thực hiện.

2.4. Xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

2.5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trong việc kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm.

3. Về kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an và Bộ Tài chính

3.1. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán chi phí sao chụp tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông do cơ quan công an cung cấp theo quy định tại điểm 1.2, phần II Thông tư này.

3.2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đóng góp kinh phí từ Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông (gọi tắt là Quỹ) để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

3.2.1. Mức đóng góp kinh phí để hỗ trợ việc kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và để hỗ trợ hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan không vượt quá 20% tổng số tiền thực góp vào Quỹ hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

3.2.2. Kinh phí hỗ trợ trên được sử dụng như sau:

- Hỗ trợ tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết về an toàn giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và an toàn giao thông.

- Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và đảm bảo trật tư an toàn giao thông.

- Hỗ trợ việc sửa chữa trang thiết bị, phương tiện đảm bảo trật tư an toàn giao thông.

3.2.3. Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 hàng năm, Bộ Tài chính chỉ đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông báo cho Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) tổng số kinh phí dự kiến được trích từ Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông để hỗ trợ hoạt động phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông và thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí cho Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) theo đúng quy định.

3.2.4. Tổng cục Cảnh sát tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên theo các nội dung quy định tại điểm 3.2.2, mục II của Thông tư này có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Bảo hiểm) việc sử dụng nguồn kinh phí đã được cấp trong năm (chi tiết theo từng nội dung chi) chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát nhân dân khác có liên quan và các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện.

3. Bộ Công an, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ, tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và quy định của Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Vụ Bảo hiểm (Bộ Tài chính) để chỉ đạo kịp thời.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Trần Đại Quang

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT Bộ Công an, Bộ Tài chính;

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/TTLT-BCA-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu16/2007/TTLT-BCA-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Ngày công báo18/11/2007
Số công báoTừ số 780 đến số 781
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/TTLT-BCA-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu16/2007/TTLT-BCA-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Công An, Bộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà, Trần Đại Quang
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực03/12/2007
        Ngày công báo18/11/2007
        Số công báoTừ số 780 đến số 781
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới