Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả do Bộ Thương mại - Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP


BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2000/NĐ-CP">24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Hà Nội , ngày 16 tháng 10 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA  BỘ THƯƠNG MẠI - BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 24/2001/TTLT- BTM-BVGCP NGÀY 16/10/2001 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA, THANH TRA THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2000/NĐ-CP NGÀY 01/9/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ CẢ

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995 quy định tại Điều 33 về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường, Điều 34 về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Quyết định Số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;
Căn cứ Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả;
Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 03/1/1996 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;
Căn cứ Văn bản Số 696/CP-KTTH ngày 02/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ giao lực lượng quản lý thị trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành thương mại;
Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ thống nhất hướng đẫn việc tổ chức phối hợp hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả giữa cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra giá giữa cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá nằm trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan quản lý thị trường, tổ chức thanh tra giá cấp trên.

b) Nội dung của kiểm tra, thanh tra yêu cầu phải có nghiệp vụ quản lý của mỗi bên.

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực giá cả cần phải ngăn chặn kịp thời.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực giá cả, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và của Nhà nước; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn giá cả thị trường xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Kiểm tra, thanh tra đúng phạm vi, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, không gây phiền hà, trở ngại cho sản xuất kinh doanh; khắc phục tình trạng kiểm tra, thanh tra chồng chéo.

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá cả. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, xử lý phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá.

- Kết hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền, giáo đục để người sản xuất, kinh doanh tự giác chấp hành quy định của Nhà nước về công tác quản lý giá.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng:

1.1. Tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.

1.2. Tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thương mại trên lãnh thổ nước Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

2. Nội dung:

Cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi vi phạm về:

2.1. Niêm yết giá theo quy định;

2.2. Thực hiện khung giá, mức giá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

2.3. Lợi dụng hoàn cảnh thiên tai hoặc khó khăn đặc biệt khác của xã hội để nâng giá, ép giá gây thiệt hại cho sản xuất và người tiêu dùng;

2.4. Khai man giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố liên quan khác để trốn nộp các khoản tiền phải nộp theo quy định để thực hiện chính sách giá;

2.5. Chấp hành những quy định về giá khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thương mại trong thời gian khuyến mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung phối hợp:

1.1. Trao đổi thông tin về giá cả: Chính sách giá của Nhà nước, biến động giá cả thị trường....

1.2. Tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả theo Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 44/2000/NĐ-CP">04/2000/TT-BVGCP ngày 15/11/2000 của Ban Vật giá Chính phủ.

2. Trách nhiệm:

2.1. Cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá có trách nhiệm tổ chức lực lượng kiểm tra, thanh tra cung cấp thông tin về những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản lý giá (về chính sách giá, quyết định giá... của Trung ương, địa phương có liên quan đến lĩnh vực quản lý giá) phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.

2.2. Khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vục giá cả, cơ quan quản lý thị trường có quyền yêu cầu tổ chức thanh tra giá và ngược lại tổ chức thanh tra giá có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thị trường (cả Trung ương và địa phương) tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; cơ quan được yêu cầu phải có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2.3. Trong quá trình phối hợp kiểm tra, thanh tra cơ quan nào chủ trì thì cơ quan đó ra quyết định xử lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật.

2.4. Việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ.

2.5. Hàng năm, cơ quan quản lý thị trường và tổ chức thanh tra giá (Trung ương và địa phương) cần tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch này để phát huy những mặt làm tốt và khắc phục những mặt còn hạn chế.

3. Thời hạn thi hành:

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ để bổ sung, sửa đổi Thông tư này cho phù hợp.

KT. Trưởng ban Ban vật giá Chính phủ
Phó trưởng ban

NGUYỄN NGỌC VINH

KT. Bộ Trưởng Bộ Thương mại
Thứ trưởng

HỒ HUẤN NGHIÊM

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2001
Ngày hiệu lực 31/10/2001
Ngày công báo 08/12/2001
Số công báo Số 45
Lĩnh vực Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Lược đồ Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP
Cơ quan ban hành Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại
Người ký Hồ Huấn Nghiêm, Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày ban hành 16/10/2001
Ngày hiệu lực 31/10/2001
Ngày công báo 08/12/2001
Số công báo Số 45
Lĩnh vực Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 24/2001/TTLT-BTM-BVGCP hướng dẫn tổ chức kiểm thanh tra xử phạt hành chính lĩnh vực giá cả thực hiện Nghị định 44/2000/NĐ-CP