Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM

Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực thực hiện do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực


BỘ THƯƠNG MẠI
*****

Số: 1107/2005/QĐ-BTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Ban  hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban  hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật này;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh  mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004  đã hết hiệu lực thực hiện gồm 37 văn bản kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp (Cục KTr văn bản)
- Công báo
- Lưu VT, PC

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107 /2005/QĐ-BTM ngày  20  tháng  04  năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

STT

Số hiệu

Tên văn bản

Ngày ban hành

1

034/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”

10/01/2000

2

088/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

18/01/2000

3

0492/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)” ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB của Bộ trưởng Bộ Thương mại

20/3/2000

4

0556/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành theo quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 04/02/1999 của Bộ Thương mại

03/4/2000

5

1056/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)”

26/7/2000

6

1108/2000/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại điều chỉnh Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 088/2000/QĐ-BTM ngày 18/01/2000

08/8/2000

7

1211/2000/QĐ-BTM

Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc giao chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành Thương mại cho lực lượng Quản lý thị trường

28/8/2000

8

05/2000/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000

21/02/2000

9

06/2000/TT-BTM

Thông tư  về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh

20/3/2000

10

10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT

Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả

27/4/2000

11

07/2000/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000

12/4/2000

12

11/2000/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai soạn thảo Luật cạnh tranh và chống độc quyền

12/5/2000

13

0093/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu

5/2/2001

14

0602/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại V/v điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

12/6/2001

15

0808/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu quản lý thị trường

31/7/2001

16

1448/2001/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

25/12/2001

17

09/2001/TT-BTM

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương

13/4/2001

18

14/2001/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn việc mua bán hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

2/5/2001

19

24/2001/TTLT-BTM-BVGCP

Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả

16/10/2001

20

08/2001/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

26/3/2001

21

12/2001/CT-BTM

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

26/4/2001

22

0478/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam –Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

26/4/2002

23

0627/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về giá bán tối đa dầu hoả và ma dút

24/5/2002

24

0858/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

19/7/2002

25

1382/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

6/11/2002

26

1191/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

4/10/2002

27

1353/2002/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về giá bán tối đa dầu madút

31/10/2002

28

10/2002/TT-BTM

Thông tư  hướng dẫn việc mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam – Campuchia

12/12/2002

29

0106/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại- Trưởng Ban chỉ đạo 127TW về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trên thị trường

27/1/2003

30

0468/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

23/4/2003

31

0620/2003/QĐ-BTM

Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003

26/5/2003

32

1335/2003/QĐ-BTM

Quyết định của của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá trọng điểm và Danh mục thị trường trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2004

22/10/2003

33

1750/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%

15/12/2003

34

1795/2003/QĐ-BTM

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc giá bán xăng dầu

23/12/2003

35

04/2003/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ  về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

10/7/2003

36

94/2003/TTLT/BTC-BTM-BCA

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Thương mại – Bộ Công an hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

8/10/2003

37

09/2003/TT-BTM

Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2004

15/12/2003

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1107/2005/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1107/2005/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2005
Ngày hiệu lực16/05/2005
Ngày công báo01/05/2005
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1107/2005/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

   Văn bản hiện thời

   Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực
   Loại văn bảnQuyết định
   Số hiệu1107/2005/QĐ-BTM
   Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
   Người kýPhan Thế Ruệ
   Ngày ban hành20/04/2005
   Ngày hiệu lực16/05/2005
   Ngày công báo01/05/2005
   Số công báoSố 1
   Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
   Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
   Cập nhật15 năm trước

   Văn bản thay thế

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực