Thông tư liên tịch 32-TT/LB

Thông tư liên tịch 32-TT/LB năm 1976 về chế độ trang phục, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao-Bộ Giáo dục-Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 32-TT/LB chế độ trang phục bồi dưỡng giáo viên chuyên trách nửa chuyên trách thể dục thể thao


BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP-BỘ GIÁO DỤC-TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-TT/LB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1976 

 

 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC, CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHUYÊN TRÁCH VÀ NỬA CHUYÊN TRÁCH THỂ DỤC THỂ THAO

Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chương trình giảng dạy và hoạt động của các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, trường đào tạo công nhân kỹ thuật và các loại trường phổ thông nhằm tăng cường sức khỏe của học sinh, góp phần đảm bảo tốt yêu cầu học tập của nhà trường xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tốt yêu cầu công tác sản xuất và quốc phòng. Giảng dạy thể dục thể thao là loại lao động với khối lượng vận động cao, chủ yếu là hoạt động ngoài trời và trong giảng dạy, tập luyện phải thường xuyên tiếp xúc với dụng cụ. Bởi vậy giáo viên thể dục thể thao cần có trang phục nghề nghiệp và được bồi dưỡng thích đáng để không ngừng bảo vệ sức khỏe tăng cường thể lực đảm bảo tốt công tác giảng dạy và phục vụ được lâu dài.

Sau khi được sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại công văn số 1261-LĐ/LHCSN ngày 08-09-1976, của Bộ Tài chính tại công văn số 414-TC/TTRA ngày 28-6-1976, của Bộ Lương thực và thực phẩm tại công văn số 1823-LTTP/CC ngày 17-11-1972, của Bộ Nội thương tại công văn số 3402-NTKD ngày 22-12-1972.

Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ra thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện chế độ tiêu chuẩn về trang phục, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách và nữa chuyên trách thể dục thể thao giảng dạy tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp (không kể trường đại học, trung học thể dục thể thao đã có chế độ riêng), trường đào tạo giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật, các loại trường phổ thông cấp II, III như sau.

I. CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC

Ngoài tiêu chuẩn bản thân như cán bộ, công nhân viên khác của Nhà nước, giáo viên thể dục thể thao được cung cấp bằng hiện vật một số trang phục quy định dưới đây:

1. Giáo viên chuyên trách

TT

Tên trang phục

Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

1
2
34
5
6

Áo rét vệ sinh nội
Quần dài, áo dài tay dệt kim nội
Áo bơi nữ, quần bơi nam, mũ bơi, dành cho giáo viên dạy bơi ở những trường có điều kiện tổ chức theo quy định chung
Áo may ô ngắn tay nội
Giầy bata nội
Bí tất sợi nội

1 cái
1 bộ
1 bộ2 cái
2 đôi
2 đôi

3 năm
2 năm
2 năm1 năm
1 năm
1 năm

 

 

2. Giáo viên nửa chuyên trách

TT

Tên trang phục

Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

1
2
34
5
6

Áo rét vệ sinh nội
Quần dài, áo dài tay dệt kim nội
Áo bơi nữ, quần bơi nam, mũ bơi, dành cho giáo viên dạy bơi ở những trường có điều kiện tổ chức theo quy định chung
Áo may ô ngắn tay nội
Giầy bata nội
Bí tất sợi nội

1 cái
1 bộ
1 bộ1 cái
1 đôi
1 đôi

4 năm
2 năm
3 năm1 năm
1 năm
1 năm

 

 

II. LƯƠNG THỰC

1. Giáo viên chuyên trách mỗi tháng được cấp: 18kg + 2,500kg ăn sáng = 20,500kg.

2. Giáo viên nửa chuyên trách mỗi tháng được cấp : 16kg + 2,500kg ăn sáng = 18,500kg.

III. THỰC PHẨM

Ngoài tiêu chuẩn bản thân như cán bộ, công nhân viên khác của Nhà nước, giáo viên thể dục thể thao được cấp tem phiếu để mua thêm hàng tháng.

1. Giáo viên chuyên trách:

Thịt                   1 kg

Đường              1kg

Sữa đặc            2 hộp (hoặc sữa bột kèm đường tương đương).

2. Giáo viên nửa chuyên trách:

Thịt                   0,500 kg

Đường              0,500 kg.          

Cấp cả 12 tháng, kể cả tháng nghỉ hè.

IV. PHỤ CẤP BỒI DƯỠNG

Để giáo viên thể dục thể thao có điều kiện mua số thực phẩm được cấp đã nói ở mục III, nay bỏ khoản phụ cấp 10% theo lương ở quyết định số 273-QĐ ngày 11-7-1960 ở Bộ Giáo dục và thay bằng phụ cấp bồi dưỡng một số tiền nhất định như sau:

1. Giáo viên chuyên trách: 7đ (bảy đồng) một tháng.

2. Giáo viên nửa chuyên trách ở các trường phổ thông cấp II và III: 3,50đ (ba đồng năm hào) một tháng.

Cấp cả 12 tháng, kể cả tháng nghỉ hè.

V. PHỤ CẤP DẠY THÊM GIỜ

Giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách dạy quá số giờ quy định cho từng loại trường thì được phụ cấp dạy thêm giờ như sau:

1. Cấp II phổ thông: 0,60đ (sáu hào) một giờ.

2. Cấp III phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường đào tạo giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật: 0,80đ (tám hào) một giờ.

3. Đại học: 1đ (một đồng) một giờ.

VI. BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO ĐI DỰ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

Giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao đi tập huấn nghiệp vụ hàng năm được ăn theo mức 1,20đ (một đồng hai hào) một ngày, bản thân phải đóng 0,70đ (bảy hào).

Thời gian tập huấn không quá 30.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Giáo viên thể dục thể thao chuyên trách phải được qua các lớp đào tạo chính quy hoặc đã qua các lớp đào tạo ngắn hạn do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp tổ chức, có giấy chứng nhận chính thức và được bố trí trực tiếp giảng dạy thể dục thể thao mới được hưởng các chế độ quy định trong thông tư này.

Giáo viên nửa chuyên trách thể dục thể thao là những giáo viên dạy văn hóa (sinh vật, ngoại ngữ, kỹ thuật…) đã được qua lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phải được phòng giáo dục (nếu là trực thuộc huyện) hoặc Sở. Ty giáo dục (nếu là trường trực thuộc Ty, Sở) chính thức ra quyết định và được các phòng, Sở, Ty thể dục thể thao công nhận.Tổng số giờ dạy thể dục thể thao phải chiếm một nữa (1/2) tổng số giờ giảng dạy theo quy định cho mỗi giáo viên của cấp đó.

2. Ngoài tiêu chuẩn được hưởng như cán bộ, công nhân, viên chức khác của Nhà nước, giáo viên thể dục thể thao còn được cấp phát bằng hiện vật một số trang phục để sử dụng khi lên lớp giảng dạy về thể dục thể thao cho học sinh và khi tập luyện.

Trong thời gian trang phục chưa hết hạn sử dụng, nếu giáo viên được chuyển hẳn sang công tác khác hoặc vì lý do gì không làm công tác giảng dạy thể dục thể thao nữa thì được nhà trường nhượng hẳn số trang phục trên và trả số tiền bằng giá trị còn lại của trang phục.

Phụ cấp dạy thêm giờ được thanh toán vào cuối mỗi học kỳ. Tổng số giờ dạy thêm không được quá một phần ba (1/3) tổng số giờ tiêu chuẩn đã quy định cho giáo viên đó phải giảng dạy.

Ngoài những tháng nghỉ hè, nếu quá một tháng không giảng dạy trở lên sẽ không được hưởng khoản phụ cấp bồi dưỡng 7 đồng hoặc 3,50 đồng.

3. Đối với giáo viên thể dục thể thao thuộc diện các địa phương quản lý thì danh sách và dự trù của nhà trường phải được phòng giáo dục, phòng thể dục thể thao huyện,các Ty, Sở giáo dục, Ty, Sở thể dục thể thao tỉnh, thành xác nhận và thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc duyệt rồi đưa các Ty, Sở thương nghiệp, lương thực đăng ký để yêu cầu cung cấp.

Đối với giáo viên thể dục thể thao thuộc diện các Bộ, các ngành ở trung ương quản lý thì danh sách dự trù của nhà trường phải qua Bộ, ngành chủ quản xác nhận và đưa đến Ty, Sở thương nghiệp, Ty, Sở lương thực ở nơi có người được hưởng tiêu chuần đang làm việc mà đăng ký để yêu cầu cung cấp.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1976; những quy định trước đây trái với thông tư này đều không có giá trị.

 

QUYỀN TỒNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Lê Đức Chính

KT. BỘ TRUỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cảnh Toàn

BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
Nguyễn Đình Tứ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu32-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/1976
Ngày hiệu lực01/10/1976
Ngày công báo30/11/1976
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên tịch 32-TT/LB chế độ trang phục bồi dưỡng giáo viên chuyên trách nửa chuyên trách thể dục thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 32-TT/LB chế độ trang phục bồi dưỡng giáo viên chuyên trách nửa chuyên trách thể dục thể thao
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu32-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Thể dục thể thao
        Người kýNguyễn Cảnh Toàn, Lê Đức Chính, Nguyễn Đình Tứ
        Ngày ban hành16/10/1976
        Ngày hiệu lực01/10/1976
        Ngày công báo30/11/1976
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên tịch 32-TT/LB chế độ trang phục bồi dưỡng giáo viên chuyên trách nửa chuyên trách thể dục thể thao

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 32-TT/LB chế độ trang phục bồi dưỡng giáo viên chuyên trách nửa chuyên trách thể dục thể thao

             • 16/10/1976

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/1976

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/1976

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực