Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110 đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110


BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2010/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 23/2011/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg,

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, như sau:

Điều 1. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau:

“-Từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi, mức trợ cấp hàng tháng điều chỉnh tăng thêm 13,7%, cụ thể là:

+ Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 925.079 đồng/tháng;

+ Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 971.332 đồng/tháng;

+ Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.017.586 đồng/tháng;

+ Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.063.840 đồng/tháng;

+ Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.110.094 đồng/tháng.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 7 năm 2011.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

2. Đối với đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Nghị định số 23/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền, chịu trách nhiệm điều chỉnh mức hưởng theo hướng dẫn tại Thông tư này. Đối với đối tượng đang xét hưởng chế độ, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm điều chỉnh mức hưởng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để phối hợp với liên Bộ xem xét, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Lê Hữu Đức

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website: Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Lưu VT: BQP, BLĐTBXH, BTC, Q(320b).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2011
Ngày hiệu lực31/07/2011
Ngày công báo10/08/2011
Số công báoTừ số 447 đến số 448
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
    Người kýNguyễn Công Nghiệp, Phạm Minh Huân, Lê Hữu Đức
    Ngày ban hành09/06/2011
    Ngày hiệu lực31/07/2011
    Ngày công báo10/08/2011
    Số công báoTừ số 447 đến số 448
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2012
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110

       Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 110