Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC

Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng


BỘ QUỐC PHÒNG -
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/2012/TTLT-BQP-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (Nghị định số 35/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây:

1. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh

1. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2012, tăng thêm 26,5% mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này.

Công thức điều chỉnh:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/5/2012

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4/2012

x

1,265

2. Mức điều chỉnh đối với các đối tượng tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01/5/2012 cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.170.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.229.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.287.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.346.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.404.000 đồng/tháng.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này do ngân sách Trung ương bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương chi trả.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

2. Bãi bỏ mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hướng dẫn tại các Thông tư:

a) Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

b) Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

2. Đối với đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Nghị định số 35/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền, chịu trách nhiệm điều chỉnh mức hưởng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với đối tượng đang xét hưởng chế độ, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm điều chỉnh mức hưởng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương TƯ;

- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website; Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Lưu VT: BQP, BTC, Q(320b).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2012/TTLT-BQP-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu99/2012/TTLT-BQP-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2012
Ngày hiệu lực15/10/2012
Ngày công báo22/09/2012
Số công báoTừ số 599 đến số 600
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2012/TTLT-BQP-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu99/2012/TTLT-BQP-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Quốc phòng
     Người ký***, Nguyễn Công Nghiệp
     Ngày ban hành28/08/2012
     Ngày hiệu lực15/10/2012
     Ngày công báo22/09/2012
     Số công báoTừ số 599 đến số 600
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng

         • 28/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/09/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/10/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực