Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 2020


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 565/QĐ-TTg);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình); trừ các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thoả thuận về nội dung và mức chi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

1. Ngân sách trung ương

a) Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, cơ quan trung ương) để thực hiện nhiệm vụ được giao của Chương trình;

b) Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các Dự án của Chương trình;

2. Ngân sách địa phương

a) Đảm bảo nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 565/QĐ-TTg;

b) Chủ động bố trí ngân sách địa phương để cùng với ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai có hiệu quả các Dự án và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 565/QĐ-TTg.

Điều 4. Nội dung và mức chi chung của các Dự án

1. Chi thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế, phòng ngừa mại dâm, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới

a) Phạm vi thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức theo Quyết định số 565/QĐ-TTg Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền giao;

b) Nội dung và mức chi

- Chi sản xuất chương trình, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, đài truyền hình, báo, tạp chí): thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

- Chi mua, nhân bản và phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông: Mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao và theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ;

- Chi hỗ trợ xây dựng bộ công cụ truyền thông;

- Mua mới, sửa chữa pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu: Mức chi theo giá mua thực tế tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp;

- Chi truyền thanh tại cộng đồng:

+ Hỗ trợ biên tập tài liệu phát thanh: 80.000 đồng/bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 100.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên;

+ Bồi dưỡng phát thanh: 15.000 đồng/lần, trường hợp phát thanh bằng tiếng dân tộc: 20.000 đồng/lần;

- Chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia đợt tuyên truyền lưu động (ngoài mức bồi dưỡng bố trí trong dự toán chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện): 50.000 đồng/người/ngày;

2. Chi xây dựng, duy trì, nâng cấp trang thông tin điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của từng Dự án.

a) Phạm vi xây dựng, duy trì, nâng cấp cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý theo Quyết định số 565/QĐ-TTg;

b) Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

3. Chi khảo sát, điều tra thống kê phục vụ hoạt động chuyên môn của từng Dự án

a) Phạm vi khảo sát, điều tra thống kê theo Quyết định số 565/QĐ-TTg;

b) Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

4. Dịch thuật, phiên dịch (bao gồm cả tiếng dân tộc): Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2010/TT-BTC).

5. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn

a) Đối tượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn theo Quyết định số    565/QĐ-TTg;

b) Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Ngoài các nội dung chi nêu trên; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng kinh phí của Chương trình để hỗ trợ đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước một số nội dung chi sau:

- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tập (một lượt đi và về);

- Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ (trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho học viên mà phải đi thuê);

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ;

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC).

6. Chi kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Đối với công tác kiểm tra giám sát, đánh giá của liên ngành, liên cơ quan: Cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi phí cho chuyến công tác theo chế độ quy định (tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến và cước hành lý, tài liệu mang theo làm việc) cho các thành viên trong đoàn. Để tránh chi trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơ quan, đơn vị cử người đi công tác không phải thanh toán khoản chi này.

7. Chi hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp các đối tượng yếu thế; bình đẳng giới; phòng chống ma túy, mại dâm: Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, Thông tư số 01/2010/TT-BTC và Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

8. Chi nghiên cứu xây dựng các mô hình thí điểm; nghiên cứu đánh giá kết quả, hiệu quả phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế; nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật của các loại hình cơ sở cai nghiện ma túy, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của từng nhóm người nghiện ma túy ở Việt Nam, nghiên cứu lồng ghép hoạt động phòng chống mại dâm với chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

Các cơ quan, đơn vị không sử dụng kinh phí của Chương trình để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

9. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên. Nội dung và mức chi theo Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Chương II

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CỦA TỪNG DỰ ÁN

Mục 1. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ

Điều 5. Chi hỗ trợ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội đạt tiêu chuẩn chăm sóc do Nhà nước quy định

1. Danh mục trang thiết bị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định phù hợp với quy mô của cơ sở trợ giúp xã hội. Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương, Bộ, ngành phê duyệt Dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở trợ giúp xã hội để đáp ứng đủ tiêu chuẩn chăm sóc do Nhà nước quy định;

2. Mức hỗ trợ cụ thể theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao.

Điều 6. Chi hỗ trợ xây dựng, vận hành các mô hình trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế

1. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trung tâm công tác xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

a) Mô hình cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: Hỗ trợ tối đa 15.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án nâng cấp, mở rộng, nâng công suất cung cấp dịch vụ; 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn và đồ dùng ban đầu cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí xây dựng mới đã hoàn thành.

b) Mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội: hỗ trợ trang thiết bị ban đầu cho trung tâm xây dựng mới với mức tối đa 10.000 triệu đồng/trung tâm. Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo các phòng và mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội của cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội hiện có với mức tối đa 8.000 triệu đồng/cơ sở, trung tâm.

2. Chi hỗ trợ thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn

a) Hỗ trợ cho gia đình, cá nhân nhận nuôi đối tượng bảo trợ xã hội

- Trợ cấp hàng tháng và các chế độ trợ giúp khác theo quy định hiện hành của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Hỗ trợ một lần để mua sắm đồ dùng cá nhân cho đối tượng: mức tối thiểu 700.000 đồng/đối tượng;

b) Hỗ trợ cho cơ sở bảo trợ xã hội trong trường hợp cơ sở bảo trợ xã hội trực tiếp đưa đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về cộng đồng để gia đình, cá nhân nuôi dưỡng

- Chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú. Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê;

- Chi hướng dẫn gia đình cách chăm sóc đối tượng: 500.000 đồng/đối tượng;

- Chi phí thông tin liên lạc với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo thực tế phát sinh;

3. Chi hỗ trợ mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng mô hình mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện mô hình;

b) Căn cứ vào mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương, Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn mô hình để áp dụng thí điểm, bảo đảm phù hợp với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

c) Nội dung và mức chi xây dựng và triển khai thực hiện mô hình

- Chi hỗ trợ đào tạo sơ cấp, dưới 03 tháng cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và chi phí đi lại theo mức quy định đối với lao động nông thôn thuộc hộ nghèo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2015  của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. Riêng đối với trẻ em khuyết tật được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg;

- Chi khảo sát, xác định lựa chọn đối tượng bảo trợ xã hội có nhu cầu và khả năng để tham gia học nghề; đánh giá, tổng kết mô hình:  Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC Thông tư số 109/2016/TT-BTC;

- Đối với nội dung, mức chi đặc thù phát sinh khi triển khai thực hiện mô hình và chưa được quy định trong chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất nội dung và mức chi cụ thể trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

4. Chi xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng yếu thế;

b) Căn cứ vào mô hình ngôi nhà tạm lánh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tùy theo điều kiện, yêu cầu cụ thể và khả năng ngân sách; cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng mới ngôi nhà tạm lánh hoặc nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở đã có được sử dụng làm ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng yếu thế;

c) Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung chi đặc thù sau:

- Lập hồ sơ đối tượng: 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh);

- Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng được tiếp nhận, chăm sóc tại nhà tạm lánh: 40.000 đồng/người/ngày;

- Hỗ trợ cho cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho đối tượng: 15.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng tối đa 600.000 đồng/cán bộ/tháng;

- Mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc đối tượng yếu thế;

- Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng yếu thế: tối đa 700.000 đồng/người;

- Chi phí khám, mua thuốc để chữa bệnh thông thường trong thời gian đối tượng yếu thế lưu trú tại cơ sở: mức hỗ trợ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao dự toán quyết định phù hợp với tình hình thực tế;

- Chi phí đưa đối tượng đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc về nơi cư trú (nếu có). Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê.

Điều 7. Chi hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình và đào tạo dài hạn về trợ giúp xã hội và nghề công tác xã hội

1. Chi hỗ trợ cơ sở đào tạo xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề công tác xã hội bảo đảm liên thông với đào tạo đại học nghề công tác xã hội; xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về công tác xã hội. Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng giáo trình cho các ngành đào tạo trung cấp, cao đẳng tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Chi hỗ trợ đào tạo hệ vừa làm, vừa học cho cán bộ, công chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC.

Mục 2. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM

Điều 8. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho Trung tâm công tác xã hội trẻ em hoặc hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội, Văn phòng tư vấn bảo vệ trẻ em cấp huyện

1. Nội dung hỗ trợ: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết để đạt chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Mức hỗ trợ:

a) Trung tâm công tác xã hội trẻ em, hợp phần trẻ em trong Trung tâm công tác xã hội: tối đa 1.300 triệu đồng/trung tâm.

b) Văn phòng tư vấn bảo vệ trẻ em cấp huyện: tối đa 500 triệu đồng/văn phòng.

Điều 9. Chi hỗ trợ Tổng đài điện thoại quốc gia

1. Chi nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Tổng đài điện thoại quốc gia, bao gồm nâng cấp, mua sắm trang thiết bị đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em tại trung ương; mua sắm trang thiết bị 02 nhánh trung tâm vùng đặt tại miền Trung và miền Nam. Mức hỗ trợ theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao.

2. Chi hỗ trợ hoạt động của nhánh trung tâm vùng Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

a) Nội dung chi

- Chi trả cước phí điện thoại, internet; thuê địa điểm cơ sở đánh giá và trị liệu tâm lý cho trẻ em;

- Chi phí bảo trì tổng đài, các chi phí khác của tổng đài và văn phòng trị liệu;

- Chi thuê nhân viên, cố vấn, cộng tác viên Tổng đài, giám sát chất lượng tư vấn, cộng tác viên trực Tổng đài.

- Chi tập huấn nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ, can thiệp cho nhân viên tư vấn và cán bộ trị liệu tâm lý trực tiếp cho trẻ em của Tổng đài;

- Chi truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

b) Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với cơ quan nhà nước. Riêng chi thuê nhân viên, cộng tác viên và chuyên gia giám sát chuyên môn thực hiện như sau:

- Chi thuê nhân viên tư vấn, cộng tác viên; cố vấn, giám sát trực Tổng đài: thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

- Chi thuê chuyên gia giám sát chuyên môn: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

Điều 10. Chi hỗ trợ hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em; thiết lập mạng lưới kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em

1. Chi lập hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mức chi 45.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cả ảnh);

2.  Chi hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp trong thời gian lưu trú tại cơ sở. Mức hỗ trợ áp dụng theo mức quy định của địa phương đối với đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

3. Chi mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho trẻ em trong thời gian lưu trú tại cơ sở (quần áo, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng...): mức chi tối đa 700.000 đồng/trẻ em.

4. Chi hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường trong thời gian trẻ em lưu trú tại cơ sở: Mức hỗ trợ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định phù hợp với tình hình thực tế và dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chi thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em

a) Tư vấn tại trung tâm, điểm tư vấn: 150.000 đồng/buổi;

b) Tư vấn lưu động tại cộng đồng: 200.000 đồng/buổi;

6. Chi phí đưa trẻ em lên tuyến trên đối với trường hợp phải can thiệp, trợ giúp vượt khả năng của cộng đồng, cơ sở trợ giúp trẻ em hoặc đưa trẻ em về gia đình

a) Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em trong thời gian trên đường. Mức hỗ trợ 70.000 đồng/em/ngày, không quá 3 ngày;

b) Hỗ trợ tiền tàu xe cho trẻ em hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển. Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương. Trường hợp bố trí bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế. Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời điểm thuê;

c) Chi hỗ trợ cán bộ đi kèm (ngoài tiền công tác phí hiện hành): 70.000 đồng/người/ngày.

7. Chi hỗ trợ chi phí đi lại cho người phát hiện và đưa trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp đến Trung tâm: Mức chi theo giá phương tiện công cộng áp dụng tại địa phương hoặc chi phí xăng xe thực tế.

Điều 11. Chi xây dựng, triển khai mô hình hỗ trợ can thiệp, trợ giúp trẻ em

1. Mô hình hỗ trợ can thiệp, trợ giúp trẻ em được xây dựng gồm

a) Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

b) Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

c) Mô hình thí điểm chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

2. Hình thức thực hiện

a) Tiêu chí, điều kiện lựa chọn danh sách các xã, huyện tham gia thực hiện mô hình; mục tiêu và hoạt động cụ thể của từng loại mô hình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương xây dựng.

b) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí xây dựng mô hình trong dự toán chi của các Bộ, cơ quan trung ương chủ trì thực hiện mô hình và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai mô hình. Kinh phí nhân rộng mô hình do ngân sách địa phương bảo đảm.

c) Căn cứ vào nội dung hoạt động của từng mô hình, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể đối với các hoạt động của từng mô hình thực hiện tại địa phương theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương).

Điều 12. Chi hỗ trợ thu thập, cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em

1. Cán bộ cấp xã đi thu thập, cập nhật dữ liệu: 140.000 đồng/người/tháng;

2. Cán bộ cấp huyện đi kiểm tra, giám sát công tác thu thập, cập nhật dữ liệu:   120.000 đồng/quận, huyện/quý;

3. Cán bộ đã được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì không được hỗ trợ kinh phí kiểm tra, giám sát, thu thập, cập nhật số liệu từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC và  Thông tư số 97/2010/TT-BTC và ngược lại.

Mục 3. DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Điều 13. Chi hỗ trợ đối tượng và thu thập số liệu, thông tin về đối tượng

1. Chi tiếp nhận và hỗ trợ cho đối tượng khi lưu trú tại trung tâm công tác xã hội; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới; địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh. Nội dung và mức chi theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Chi hỗ trợ thu thập dữ liệu đối tượng của trung tâm công tác xã hội; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới; địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh. Nội dung và mức chi theo quy định Điều 12 Thông tư này.

3. Chi hỗ trợ cho người cung cấp thông tin đối tượng: 40.000 đồng/đối tượng.

Điều 14. Hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ bình đẳng giới tại Trung tâm công tác xã hội

1. Chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cần thiết phục vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới tại Trung tâm công tác xã hội (bao gồm cả đường dây nóng) để đảm bảo đạt chuẩn về cung cấp dịch vụ bình đẳng giới theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Mức chi theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 1.500 triệu đồng/trung tâm;

2. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động trong thời gian thực hiện thí điểm: tối đa 500 triệu đồng/trung tâm/năm để thực hiện các hoạt động: tiếp nhận, hỗ trợ đối tượng khi lưu trú tại trung tâm; giám sát, thu thập dữ liệu đối tượng; tham vấn, tư vấn tâm lý cho đối tượng và các hoạt động cần thiết khác.

Điều 15. Hỗ trợ xây dựng và thí điểm mô hình cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới

1. Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết để cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Mức chi theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 2.000 triệu đồng/cơ sở;

2. Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của mô hình trong thời gian thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ: tối đa 800.000 triệu đồng/cơ sở/năm để thực hiện các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ đối tượng khi lưu trú tại trung tâm; giám sát, thu thập dữ liệu đối tượng; tham vấn, tư vấn tâm lý cho đối tượng và các hoạt động cần thiết khác.

Điều 16. Hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng

1. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cần thiết để cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: tối đa 40 triệu đồng/địa chỉ;

2. Chi hỗ trợ kinh phí vận hành trong thời gian hoạt động thí điểm

a) Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho người được giao trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực: tối đa 200.000 đồng/tháng, không quá 2 người;

b) Chi hỗ trợ chi phí điện, nước: tối đa 100.000 đồng/tháng;

c) Chi hỗ trợ cho các đối tượng được tiếp nhận tại địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh.

Điều 17. Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình thành phố an toàn và trường học an toàn

1. Chi nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn “Thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em”: khảo sát, đánh giá mức độ an toàn và xây dựng báo cáo rà soát để đề xuất kế hoạch ứng phó. Mức chi theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Chi hỗ trợ xây dựng, vận hành mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực”

a) Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cần thiết theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho “Phòng tư vấn” tại trường học được lựa chọn triển khai mô hình (loa, đài, máy tính, bàn, ghế, máy chiếu, tủ sách, sách và các thiết bị cần thiết khác): tối đa 50 triệu đồng/trường.

b) Chi đào tạo, nâng cao kỹ năng cho giáo viên, người học; cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường học thông qua các kênh thông tin, truyền thông. Mức chi theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 4 Thông tư này;

c) Chi thiết lập các dịch vụ hỗ trợ về phòng chống bạo lực, lồng ghép nội dung về phòng chống bạo lực trong các câu lạc bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa

- Chi hỗ trợ soạn bài giảng về phòng chống bạo lực trong các câu lạc bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa của trường: 80.000 đồng/trang chuẩn (350 từ);

- Chi thuê chuyên gia tư vấn, nói chuyện, giảng chuyên đề về phòng chống bạo lực cho học sinh, sinh viên: thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC;

- Chi nước uống, tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn tư vấn: mức chi theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Điều 18. Chi hỗ trợ dịch vụ đường dây nóng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

1. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cần thiết (bàn, ghế, hệ thống cách âm, hệ thống điện thoại có gắn với hệ thống máy tính có lưu thông tin, đếm cuộc, phân loại, kết nối trực tiếp giữa đối tượng với các bộ phận tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp; giữa đường dây nóng với địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại công đồng và cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới): tối đa 300 triệu đồng/đường dây nóng.

2. Chi hỗ trợ kinh phí vận hành trong thời gian hoạt động thí điểm (phí duy trì đường dây nóng; đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên tư vấn tại chỗ, nhân viên trực tổng đài; truyền thông về đường dây nóng qua các phương tiện thông tin đại chúng): tối đa 200 triệu đồng/đường dây nóng/năm.

Điều 19. Chi hỗ phụ nữ phát triển sản xuất và kinh doanh

1. Chi tập huấn kỹ năng khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mức chi theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC và Thông tư số 139/2010/TT-BTC.

2. Chi hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị một lần cho trung tâm công tác xã hội hoặc trung tâm giới thiệu việc làm công lập được lựa chọn để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp liên hệ, giao dịch kinh doanh, giới thiệu, bán sản phẩm qua mạng internet. Mức chi theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 100 triệu đồng/trung tâm.

Điều 20. Chi hỗ trợ hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ trong thời gian thực hiện thí điểm

1. Chi hỗ trợ hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài và giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”: tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

2. Chi hỗ trợ sinh hoạt “Câu lạc bộ nữ doanh nhân” (nước uống, thuê địa điểm, phương tiện, tài liệu và các khoản chi cần thiết khác): tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

3. Chi thí điểm mô hình “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ” tại khu công nghiệp, khu chế xuất

a) Chi mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho câu lạc bộ (loa đài, bàn ghế, tủ sách, sách và các khoản chi cần thiết khác): tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ.

b) Chi hỗ trợ sinh hoạt câu lạc bộ (nước uống, thuê địa điểm, tài liệu và các khoản chi cần thiết khác): tối đa 30 triệu đồng/câu lạc bộ/năm.

Mục 4. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN

Điều 21. Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy

1. Chi tổ chức triển khai thí điểm dạy nghề cho người nghiện ma túy: Nội dung chi, mức chi theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Chi thí điểm các mô hình cai nghiện có hiệu quả trên thế giới; mô hình cai nghiện phục hồi phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng, miền

a) Khung kỹ thuật các mô hình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện;

b) Căn cứ khung kỹ thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương) tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung và mức chi cụ thể của từng mô hình; tối đa 50 triệu đồng/mô hình/năm.

3. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy bị xuống cấp; cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện chuyển đổi theo Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ đáp ứng tiêu chuẩn điều trị nghiện do Nhà nước quy định

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở cai nghiện. Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo phân cấp của địa phương phê duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện để đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều trị nghiện;

b) Mức hỗ trợ cụ thể theo Dự án  được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao.

4. Chi hỗ trợ xây dựng, vận hành các mô hình chuyển đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc thành cơ sở cai nghiện tự nguyện; cơ sở đa chức năng

a) Trường hợp cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi hoàn toàn sang tự nguyện: hỗ trợ trang thiết bị ban đầu cho cơ sở mức tối đa là 3.000 triệu đồng/cơ sở.

b) Trường hợp cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi thành cơ sở đa chức năng (phân khu theo các khu cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cơ sở xã hội, cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, điểm tư vấn vệ tinh tại cộng đồng):  hỗ trợ trang thiết bị ban đầu bao gồm thiết bị y tế và các phương tiện phục vụ cho cai nghiện tại các phân khu mức tối đa 2.000 triệu đồng/khu.

5. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình Điểm tư vấn vệ tinh tại cộng đồng

a) Nội dung hỗ trợ: mua sắm trang thiết bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động của mô hình;

b) Mức hỗ trợ theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3.000 triệu đồng/Điểm tư vấn.

Điều 22. Chi hỗ trợ hoạt động phòng, chống mại dâm

1. Chi tổ chức thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ người bán dâm

a) Tài liệu, nước uống: theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC;

b) Thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho người bán dâm

- Tư vấn tại trung tâm, điểm tư vấn: 150.000 đồng/buổi;

- Tư vấn lưu động tại cộng đồng: 200.000 đồng/buổi;

2. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình

a) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại Trung tâm công tác xã hội: tối đa 350 triệu đồng/mô hình/năm để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cung cấp dịch vụ, hỗ trợ chi phí hoạt động của mô hình trong thời gian thí điểm;

b) Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới: tối đa 250 triệu đồng/mô hình/năm để hỗ trợ chi phí đi lại hàng tháng cho thành viên ban chủ nhiệm, tiếp cận viên; chi phí thuê địa điểm sinh hoạt định kỳ và các khoản chi cần thiết khác;

c) Khung kỹ thuật các mô hình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương) tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung và mức chi cụ thể của từng mô hình.

3. Chi hỗ trợ hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại liên quan đến tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, định mức hỗ trợ cụ thể trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phù hợp với dự toán được giao và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;

Điều 23. Chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

1. Chi xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập tại cộng đồng: tối đa 350 triệu đồng/cơ sở để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ, hỗ trợ chi phí hoạt động của mô hình trong thời gian thí điểm. Căn cứ khung kỹ thuật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Tài chính theo phân cấp của địa phương) tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung và mức chi của từng mô hình cụ thể.

2. Chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Mức hỗ trợ cụ thể theo Dự án  được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với dự toán được giao.

Chương IV

LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 24. Lập dự toán hàng năm

Việc lập dự toán ngân sách 05 năm và hàng năm của Chương trình thực hiện theo quy định Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Đơn vị dự toán cấp I ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình chi tiết theo Dự án, lĩnh vực chi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 7 năm kế hoạch.

2. Căn cứ dự toán chi Chương trình do các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm kế hoạch.

3. Dự toán kinh phí sự nghiệp gửi cơ quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải kèm thuyết minh nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Điều 25. Phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

1. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các hoạt động, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị được giao dự toán ký hợp đồng đặt hàng các cơ quan, đơn vị khác thực hiện; chứng từ làm căn cứ thanh quyết toán lưu tại cơ quan, đơn vị được giao dự toán gồm: Hợp đồng (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, báo cáo quyết toán kinh phí của cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng ký kết, ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan khác. Các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan trực tiếp thực hiện Hợp đồng lưu giữ.

Cơ quan, đơn vị thực hiện hợp đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đã ký kết, trực tiếp sử dụng kinh phí theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; lập báo cáo quyết toán số kinh phí được cấp theo quy định gửi cơ quan, đơn vị ký hợp đồng (không tổng hợp vào báo cáo quyết toán nguồn ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình).

3. Việc quản lý, thanh toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất thực hiện theo quy định tại Mục D Phần II Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

4. Việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 58/2015/TT-BTC  ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 58/2015/TT-BTC).

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày         /       /2017.

2. Các quy định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

a) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5; Điểm 6.2, 6.3, 6.5 Khoản 6; Khoản 7, Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;

b) Điểm d Khoản1; Khoản 2, Điểm d Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9; Khoản 10 Điều 3 Thông tư  liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

c) Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020;

d) Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

đ) Thông tư số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;

e) Thông tư số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015;

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ, VP Tổng Bí thư;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT,
Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, HCSN (3b). L 450.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 2020
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành12/05/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Thông tư quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 2020

           • 12/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực