Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư quản lý tài chính 2085/QĐ-TTg Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 2017


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........../2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2017

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 2085/QĐ-TTg).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn (hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020) sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt;

b) Hộ dân tộc thiểu số còn du canh, du cư trong danh sách bố trí sắp xếp định canh, định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg đối với các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b của Khoản này;

d) Đối với các địa phương có quy định chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc vận dụng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg; kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất

1. Về hỗ trợ đất ở:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động bố trí ngân sách, tạo quỹ đất để giao đất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách làm nhà ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 2085/QĐ-TTg Mức giao đất ở cho hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Về hỗ trợ đất sản xuất:

Hộ chưa có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 2085/QĐ-TTg để tạo quỹ đất sản xuất:

a) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho mỗi hộ chưa có đất sản xuất là 15 triệu đồng/hộ; đồng thời, được vay vốn tín dụng không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ, thời gian vay tối đa là 10 năm lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ. Đối với hộ thiếu đất sản xuất, số tiền được hỗ trợ tương ứng với diện tích đất còn thiếu so với mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo quy định;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực tế của địa phương để quyết định thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Thông tư này như sau:

- Trường hợp địa phương còn quỹ đất có khả năng sản xuất được mà không cần phải thực hiện cải tạo đất thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện giao đất hỗ trợ cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai, Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Thông tư này. Các hộ này không được sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và không được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Trường hợp địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng phải khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất được thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) hướng dẫn các hộ trực tiếp khai hoang, phục hóa, cải tạo đất hoặc tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giao đất sản xuất cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về đất đai, Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Thông tư này. Kinh phí thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất thực hiện theo quy định hiện hành.

- Trường hợp các hộ có nhu cầu tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Mức hỗ trợ thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo số tiền giao dịch thực tế nhưng không vượt quá mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương quy định tại Điểm a Khoản này.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ thêm cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Thông tư này từ ngân sách địa phương.

c) Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách nhà nước bằng tiền tối đa 05 triệu đồng/hộ và vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội quy định tại Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 2085/QĐ-TTg để làm dịch vụ hoặc làm nghề khác tăng thu nhập:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề cho các hộ thuộc đối tượng hưởng chính sách tại địa phương; phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mở các lớp đào tạo nghề theo quy định hiện hành.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách các hộ có nhu cầu vốn mua sắm nông cụ, máy móc để làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp; quyết định danh sách các hộ được vay vốn để làm các nghề khác (nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ và dịch vụ). Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát và cấp vốn hỗ trợ theo chính sách cho các hộ trong danh sách đã được duyệt, đồng thời thông báo và phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện giải ngân phần vốn vay.

d) Các đối tượng nêu trên chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Điều 3. Hỗ trợ nước sinh hoạt

Hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn thiếu nước sinh hoạt phân tán được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt:

1. Việc hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cần phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng thôn, xã và điều kiện sinh hoạt của từng hộ; đảm bảo nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải có nước sinh hoạt ổn định và bố trí ở khu vực thuận tiện cho sinh hoạt gia đình;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, danh sách các hộ được hỗ trợ kinh phí theo chính sách do Ủy ban nhân dân cấp xã lập. Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát và cấp vốn hỗ trợ theo chính sách cho các hộ trong danh sách đã được duyệt.

Điều 4. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư

Tiếp tục thực hiện chính sách, kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Các công trình tại các điểm định canh, định cư tập trung được tiếp tục đầu tư là các công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ (đang đầu tư dở dang hoặc chưa khởi công). Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, bao gồm:

- Bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất ở, đất sản xuất;

- San gạt đất ở (tạo nền nhà) cho các hộ đến định canh, định cư;

- Khai hoang tạo quỹ đất sản xuất;

- Đường giao thông tới điểm định canh, định cư là đường loại B giao thông nông thôn và đường dân sinh nội vùng điểm định canh, định cư (đảm bảo xe máy đi được);

- Công trình điện sinh hoạt tới điểm định canh, định cư tập trung;

- Công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất;

- Công trình nước sinh hoạt;

- Lớp học, nhà mẫu giáo;

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản;

- Một số công trình thiết yếu khác theo nhu cầu thực tế của địa phương.

2. Bố trí vốn thanh toán cho các công trình hạ tầng tại các điểm định canh, định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu vốn, trong danh sách được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg Quyết định số 1342/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chi trả các khoản hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a) Hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng:

- Đối với điểm định canh, định cư xen ghép: Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho ngân sách cấp xã với mức 20 triệu đồng/hộ, để sử dụng vào việc bồi thường đất ở, đất sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi giao cho hộ định canh, định cư theo chế độ quy định, phần còn lại sử dụng để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã;

- Hỗ trợ nhân viên (người lao động) phát triển cộng đồng tại các điểm định canh, định cư tập trung, gồm: 01 nhân viên y tế và 01 nhân viên khuyến nông, khuyến lâm; mức hỗ trợ tương đương mức lương bậc 01 của ngạch cán bộ, công chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ và theo mức lương cơ sở tại thời điểm các hộ dân về điểm định canh, định cư mới. Thời gian hỗ trợ là 3 năm tính từ khi các hộ dân về điểm định canh, định cư mới;

- Hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất 3 năm đầu, mỗi năm 30 triệu đồng/thôn, bản (điểm định canh, định cư tập trung).

b) Hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, du cư thực hiện định canh, định cư:

- Hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ định canh, định cư để làm nhà ở, phát triển sản xuất, mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi đến điểm định canh, định cư và nước sinh hoạt; mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ và từng mục đích do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

- Đối với hộ định canh, định cư xen ghép theo kế hoạch được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà;

- Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi định canh, định cư (tính theo thực tế khi lập dự án); mức hỗ trợ xác định theo quãng đường thực tế và đơn giá của loại phương tiện phổ thông tại địa phương.

Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư giao Ban quản lý dự án tổ chức di chuyển dân, hoặc giao trực tiếp cho hộ tự di chuyển. Tùy theo điều kiện thực tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cách thức tổ chức thực hiện di chuyển đến điểm định canh, định cư;

- Sau khi về điểm định canh, định cư, các hộ được hưởng các chính sách hiện hành như người dân tại chỗ.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách địa phương bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở; kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách với định mức cao hơn căn cứ nội dung, cơ chế chính sách của Quyết định 2085/QĐ-TTg đối với những địa phương tự cân đối được ngân sách (nếu có); kinh phí hỗ trợ để thực hiện chính sách theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 1 của Thông tư này (nếu có).

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý cho ngân hàng chính sách xã hội theo quy định hiện hành; bổ sung có mục tiêu hằng năm cho ngân sách địa phương (trong đó vốn đầu tư bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020) để thực hiện các chính sách khác quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chính sách khác trên địa bàn để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg.

Điều 6. Lập dự toán và phân bổ vốn

Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán và bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho đối tượng thụ hưởng chính sách tại Thông tư này thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, ngoài ra hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Các địa phương tổ chức rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, nhu cầu kinh phí thực hiện (chia theo vốn đầu tư, vốn sự nghiệp tương ứng với phần ngân sách trung ương đảm bảo, ngân sách địa phương và phần vốn lồng ghép); lập phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg giai đoạn 2017 – 2020 gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (đối với vốn đầu tư thuộc phần ngân sách trung ương), Bộ Tài chính để bố trí trong kế hoạch vốn trung hạn (đối với vốn sự nghiệp thuộc phần ngân sách trung ương) để trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

2. Hằng năm, căn cứ Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của địa phương và kế hoạch thực hiện Đề án đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương và xây dựng dự toán ngân sách đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ theo từng chính sách, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc rà soát, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để bố trí vốn đầu tư phần ngân sách trung ương), Bộ Tài chính (để bố trí vốn sự nghiệp phần ngân sách trung ương) và các Bộ, ngành có liên quan (để bố trí vốn lồng ghép) để tổng hợp trong dự toán ngân sách trình Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung có mục tiêu cho từng địa phương trong dự toán ngân sách.

3. Trên cơ sở dự toán bổ sung có mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, nguồn ngân sách địa phương, vốn lồng ghép khác để thực hiện các chính sách theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân bổ vốn gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trong dự toán ngân sách địa phương hng năm.

4. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán cho cấp huyện (chi tiết theo từng nhiệm vụ). Căn cứ mức kinh phí được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ và thông báo cho từng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) chi tiết theo hạng mục công trình, chính sách hỗ trợ cho các hộ dân được hưởng theo danh sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp kinh phí ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giao dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo hình thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để thực hiện.

5. Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo công khai mức hỗ trợ đến từng thôn, bản, điểm định canh, định cư, từng hộ dân theo từng chính sách được hỗ trợ.

Điều 7. Quản lý, cấp phát, thanh toán

Việc quản lý, cấp phát, thanh toán kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn thực hiện, Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và các Văn bản khác có liên quan; đồng thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, nhất là những khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc hiện vật) cho các đối tượng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách cho từng hộ ký nhận và thực hiện đầy đủ thủ tục, chứng từ theo chế độ quy định. Cụ thể:

1. Đối với hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán:

a) Về hỗ trợ đất ở: Căn cứ phương án giải quyết về đất ở cho các hộ chưa có đất ở hoặc chưa đủ đất ở và tùy theo phương thức thực hiện để có cơ chế cấp phát thanh toán cho phù hợp.

b) Về hỗ trợ đất sản xuất:

- Trên cơ sở phương án giải quyết về đất sản xuất cho các hộ chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, mức thanh toán tương ứng với số diện tích thực tế đã khai hoang hoặc chuyển nhượng và tối đa không vượt quá mức quy định hỗ trợ của nhà nước cho từng hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tùy theo phương thức thực hiện để có cơ chế cấp phát thanh toán cho phù hợp, việc thanh toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

+ Đối với đất dân tự khai hoang: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của cấp huyện được giao nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ chức khai hoang theo đúng quy hoạch sử dụng đất của từng xã và phù hợp tập quán canh tác của đồng bào. Căn cứ kết quả khai hoang của các hộ dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ thực hiện nghiệm thu khối lượng, lập biên bản nghiệm thu. Căn cứ danh sách các hộ dân tự tổ chức khai hoang, biên bản nghiệm thu diện tích khai hoang, giấy đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan chuyên môn của cấp huyện được giao nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ chức khai hoang, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho từng hộ dân.

+ Đối với đất nhận chuyển nhượng: Ủy ban nhân dân cấp huyện giao một đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cùng với các hộ dân xác định diện tích đất chuyển nhượng của các hộ, lập biên bản bàn giao (có xác nhận của các bên liên quan). Căn cứ định mức chi, danh sách và diện tích đất chuyển nhượng của các hộ dân, biên bản bàn giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thanh toán cho các hộ dân có đất chuyển nhượng, đồng thời thông báo sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay.

- Đối với các công trình khai hoang tập trung: Việc tạm ứng, thanh toán vốn cho các công trình khai hoang tập trung được thực hiện theo quy định đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với quỹ đất thu hồi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Về thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán:

Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đăng ký của các hộ dân về phương thức thực hiện; Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện (các hộ dân nhận lu, stéc, vật dụng chứa nước; tự làm bể chứa nước; tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, cơ quan công tác dân tộc cấp huyện kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân. Mức cấp phát thanh toán không vượt quá mức quy định hỗ trợ của nhà nước cho từng hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc cấp phát, thanh toán cho các đối tượng được hưởng chính sách theo các phương thức thực hiện như sau:

- Đối với các hộ dân được cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước: Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng lu, stéc, vật dụng chứa nước; khối lượng lu, stéc, vật dụng chứa nước thực tế cấp cho các hộ dân theo biên bản bàn giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ), Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các đơn vị cung cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước theo quy định.

- Đối với các hộ dân tự làm bể chứa nước: Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao cung ứng vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, cát,…) tại thôn cho từng hộ dân theo đúng số lượng đã hợp đồng. Khi giao vật liệu xây dựng cho từng hộ dân phải lập bảng kê khối lượng giao cho từng hộ dân để các hộ ký nhận, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã làm căn cứ thanh toán. Căn cứ bảng kê khối lượng vật liệu xây dựng thực tế cung ứng cho các hộ dân, giá bán đến thôn bản đã ký kết, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước thanh toán cho đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng theo quy định.

- Đối với các hộ dân tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác: Căn cứ danh sách đăng ký của các hộ dân, Ủy ban nhân dân cấp xã vận động các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với cộng đồng dân cư hướng dẫn, giúp đỡ các hộ dân thực hiện. Sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (có chữ ký xác nhận của hộ gia đình, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương), Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các hộ.

d) Hỗ trợ hộ có lao động học nghề để chuyển đổi nghề: Việc tổ chức cho lao động học nghề, hỗ trợ lao động học nghề để chuyển đổi nghề thực hiện theo quy định hiện hành.

đ) Hỗ trợ hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm ngành nghề khác, tăng thu nhập: Căn cứ danh sách các hộ được duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp gửi cơ quan công tác dân tộc và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng.

e) Về hồ sơ chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước khi thực hiện rút dự toán: Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao; giấy rút dự toán theo quy định; Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về mức hỗ trợ cho từng hộ dân theo từng nội dung.

g) Về trách nhiệm kiểm soát chi: Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán đảm bảo số tiền hỗ trợ theo đúng kinh phí được cấp và danh sách phê duyệt theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của biên bản nghiệm thu và việc sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng.

2. Về hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư:

a) Đối với hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng:

- Hỗ trợ vốn đầu tư: Tạm ứng, thanh toán vốn cho các dự án, công trình (bồi thường, giải phóng mặt bằng, san gạt đất ở, khai hoang đất sản xuất; xây dựng đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, hệ thống nước sinh hoạt, lớp học, nhà mẫu giáo và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản và một số công trình thiết yếu khác theo nhu cầu thực tế) được thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Quản lý, cấp phát kinh phí hỗ trợ cán bộ phát triển cộng đồng và áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Về hỗ trợ trực tiếp hộ du canh, du cư thực hiện định canh, định cư:

- Về hỗ trợ làm nhà ở, công trình nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và mua lương thực:

+ Đối với làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt: Trường hợp các hộ tự làm nhưng có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách các hộ đề nghị tạm ứng, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện làm thủ tục tạm ứng cho Uỷ ban nhân dân cấp xã qua Kho bạc Nhà nước để Uỷ ban nhân dân cấp xã tạm ứng cho các hộ. Mức tạm ứng tối đa bằng 60% tổng mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho từng hộ. Khi công trình hoàn thành, căn cứ kết quả nghiệm thu đối với từng hộ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện cấp phát bằng lệnh chi tiền qua Kho bạc Nhà nước cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để thanh toán cho các hộ; đồng thời làm thủ tục thu hồi số đã tạm ứng.

Trường hợp các hộ có nhu cầu cung ứng vật liệu, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu vật liệu của các hộ. Căn cứ số lượng vật liệu các hộ đã đăng ký, điều kiện cụ thể của từng thôn, bản trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc đơn vị được Uỷ ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ) ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng vật liệu, đơn vị này thực hiện việc cung ứng cho các hộ tại thôn, bản. Căn cứ biên bản bàn giao giữa nhà thầu và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại diện thôn, bản) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc nhà nước để thanh toán cho nhà thầu theo chế độ hiện hành.

Trường hợp các hộ không có khả năng tự làm nhà ở, công trình nước sinh hoạt. Trên cơ sở số hộ đăng ký, điều kiện cụ thể của từng thôn, bản, Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc đơn vị được Uỷ ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ) ký hợp đồng với nhà thầu (hoặc giới thiệu, hướng dẫn các hộ dân ký hợp đồng với nhà thầu) để làm nhà, công trình nước sinh hoạt cho các hộ. Căn cứ biên bản bàn giao giữa nhà thầu và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại diện thôn, bản) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho nhà thầu theo chế độ hiện hành.

+ Về hỗ trợ phát triển sản xuất, mua lương thực

Căn cứ danh sách hỗ trợ các hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đăng ký của các hộ dân về phương thức thực hiện; Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện (nhận bằng hiện vật hoặc nhận bằng tiền) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện làm căn cứ kiểm tra, kiểm soát, cấp phát kinh phí để thực hiện. Việc cấp phát, thanh toán theo các phương thức sau:

Đối với các hộ nhận bằng hiện vật: Trên cơ sở danh sách đăng ký của các hộ, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng; biên bản bàn giao khối lượng thực tế cấp cho các hộ giữa đơn vị cung ứng và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại diện thôn, bản) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện kiểm tra, lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các đơn vị cung cấp.

Đối với các hộ nhận bằng tiền: Căn cứ danh sách các hộ đăng ký có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện cấp phát bằng lệnh chi tiền qua Kho bạc Nhà nước cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để thanh toán tiền cho các hộ dân.

- Về hỗ trợ tạo nền nhà (ở những điểm định canh, định cư xen ghép) và hỗ trợ kinh phí di chuyển: Căn cứ danh sách các hộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các hội đoàn thể tại địa phương phối hợp với cộng đồng dân cư hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân thực hiện. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện căn cứ kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, dự án (nếu có) của Uỷ ban nhân dân cấp xã, thẩm định và thực hiện cấp phát bằng lệnh chi tiền qua Kho bạc Nhà nước cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để thanh toán cho các hộ.

3. Đối với các nội dung, chính sách của Quyết định số 2085/QĐ-TTg nằm trong các nội dung, dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu thì sẽ lồng ghép nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu để thực hiện; việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, tổ chức thực hiện phải phù hợp với các quy định hiện hành liên quan áp dụng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu.

Điều 8. Báo cáo kế toán và quyết toán

1. Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg được hạch toán, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hạch toán, tổng hợp vào ngân sách như sau:

+ Đối với kinh phí hộ có lao động học nghề để chuyển đổi nghề được hạch toán, tổng hợp vào ngân sách cấp tỉnh;

+ Đối với kinh phí hỗ trợ quy định tại Điểm a, b, d tại Khoản 1, Điều 7 của Thông tư này được hạch toán, tổng hợp ngân sách cấp huyện (ngân sách cấp huyện cấp kinh phí ủy quyền cho ngân sách cấp xã) hoặc quyết toán ngân sách cấp xã (ngân sách cấp huyện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã) theo phân cấp ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi tình hình cấp phát vốn thực hiện; hằng tháng, Uỷ ban nhân dân cấp xã, phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện kết quả, tiến độ thanh toán vốn gửi Sở Tài chính, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện hằng quý, kết thúc năm và báo cáo quyết toán ngân sách gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Quy định hạch toán Mục lục ngân sách nhà nước trong các trường hợp hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho hộ dân, người lao động: Hạch toán Mục 7100 “Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư”, Tiểu mục 7149 “Khác”.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nội dung chính sách theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg hướng dẫn tại Thông tư này tổ chức triển khai việc rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, xây dựng Đề án thực hiện chính sách của địa phương giai đoạn 2017 – 2020 (theo Biểu 01, Biểu 02, Biểu 03, Biểu 04) và kế hoạch hằng năm (theo Biểu 05, Biểu 06, Biểu 07, Biểu 08) gửi Ủy ban Dân tộc thẩm tra trước khi phê duyệt.

2. Nội dung Đề án phải làm rõ được tổng số hộ được hưởng chính sách, số hộ và số vốn cần hỗ trợ cho từng nội dung chính sách, có báo cáo thuyết minh và văn bản đề nghị, gửi Ủy ban Dân tộc thẩm tra, cho ý kiến (theo Biểu mẫu ban hành kèm theo).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về mẫu biểu và chế độ báo cáo ở địa phương để phục vụ cho công tác rà soát, tổng hợp xây dựng Đề án và thực hiện chế độ báo cáo với Trung ương.

3. Căn cứ Đề án được duyệt và kết quả thực hiện hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg gửi Ủy ban Dân tộc cùng với thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện các chính sách trên địa bàn, triển khai thực hiện theo kế hoạch hằng năm;

b) Tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chính sách của tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Ban hành các quy định về huy động, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu để thực hiện các nội dung, chính sách tương tự được quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg và các nguồn vốn khác để thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

d) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững; tổng hợp kết quả thực hiện chính sách, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Hằng năm, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg về Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo (Biểu 04, Biểu 05, Biểu 06, Biểu 07, Biểu 08, Biểu 09, Biểu 10).

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2017. Các chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Quyết định số 2085/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Các văn bản áp dụng được dẫn chiếu tại Thông tư này khi có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các Tổng Công ty, Tập Đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN, (400).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quản lý tài chính 2085/QĐ-TTg Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quản lý tài chính 2085/QĐ-TTg Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 2017
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành09/06/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư quản lý tài chính 2085/QĐ-TTg Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 2017

         Lịch sử hiệu lực Thông tư quản lý tài chính 2085/QĐ-TTg Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc 2017

         • 09/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực