Thông tư 22/2018/TT-BYT

Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá theo quy định tại Điểm n Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật giá.

2. Thông tư này không áp dụng đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc trường hợp bình ổn giá đã được quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục sữa dành cho trẻ dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá.

Điều 2. Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

2. Thực phẩm dinh dưng y học.

3. Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Điều 3. Trách nhiệm công bố danh mục sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ em dưới 06 tui thuộc diện kê khai giá

1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm danh mục các sản phẩm quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:

a) Cập nhật theo định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sau ngày Thông tư này có hiệu lực;

b) Trước ngày 01 tháng 10 năm 2019 phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh mục các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (còn hiệu lực) hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bsản phẩm trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trung ương chỉ định qun lý nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh) có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục các sản phẩm quy định tại Điều 2 Thông tư này như sau:

a) Cập nhật theo định kỳ hng tháng đối với các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công b sn phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bkể từ ngày ngày Thông tư này có hiệu lực;

b) Trước ngày 01 tháng 07 năm 2019 phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công btrước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Hiệu lc thi hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

1. Danh mục quy định tại Điều 2 Thông tư này là cơ sở để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
-  Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB
QPPL);
- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương;
- Bộ trưởn
g Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Th
ương các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban QLATTP các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi Cục ATVSTP các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- C
ng TTĐT Bộ Y tế;
- Trang TTĐT c
a Cục ATTP;
- Lưu: VT, PC, ATTP(02bCLSP
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22/2018/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo04/10/2018
Số công báoTừ số 949 đến số 950
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu22/2018/TT-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành12/09/2018
       Ngày hiệu lực01/11/2018
       Ngày công báo04/10/2018
       Số công báoTừ số 949 đến số 950
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 22/2018/TT-BYT danh mục thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá

          • 12/09/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/10/2018

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực