Văn bản khác 27/TTr-UBND

Tờ trình 27/TTr-UBND quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 27/TTr-UBND Đội tuyên truyền lưu động đội văn nghệ quần chúng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/TTr-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ THÀNH VIÊN ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

UBND tỉnh Bắc Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản:

Trong những năm qua, các Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được cấp kinh phí để hoạt động tuyên truyền lưu động theo Thông tư 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT ngày 10/11/2005 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa Thông tin để chi trả chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn cho các tuyên truyền viên với mức chi: bồi dưỡng tập luyện 20.000đ/buổi/người và biểu diễn 30.000đ/buổi/người.

Mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn như trên đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 21/12/2011, Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã có hiệu lực từ ngày 05/02/2012 và thay thế Thông tư 98/2005/TTLT-BTC-BVHTT Thông tư 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL có quy định cụ thể như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 2 quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định định mức hoạt động trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Định mức hoạt động cụ thể tại từng tỉnh có thể thấp hơn hoặc cao hơn, nhưng mức tăng, giảm không vượt quá 20% khung định mức hoạt động quy định tại Thông tư này.”;

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định “Mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập cụ thể tại từng tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế. Mức chi cụ thể tại từng tỉnh có thể thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Thông tư này. Mức cao hơn không tăng thêm quá 20% khung bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập quy định dưới đây:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới tối đa không quá 40.000 đồng/người, số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

- Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính tối đa không quá 65.000 đồng/người, số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã quyết định.

- Mức bồi dưỡng 01 buổi biễu diễn lưu động đối với các vai khác tối đa không quá 50.000 đồng/người.”;

- Tại Khoản 2 Điều 5 quy định “Đối với các thành viên đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét để quyết định áp dụng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn tối đa không quá 2 lần mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn quy định tại Thông tư này”.

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là cần thiết.

II. Nội dung:

1. Phạm vi áp dụng: Các hoạt động tuyên truyền lưu động và hoạt động nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động, các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Định mức hoạt động:

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động/năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm (buổi)

100 - 140

100 - 120

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội tuyên truyền lưu động, (cuộc)

1 - 2

1 - 2

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác; (tài liệu)

8 - 12

8 - 12

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở (lớp)

1 - 2

1 - 2

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới (chương trình)

4 - 6

4 - 6

4. Mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Đối với tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động:

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi tập tối đa cho một chương trình mới không quá 10 buổi): 40.000đ/buổi/người.

- Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động áp dụng chung cho tuyên truyền viên đội thông tin lưu động: 50.000đ/buổi/người.

b) Đối với các tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm a Khoản 4 trên đây.

c) Đối với các thành viên đội nghệ thuật quần chúng khi tham gia tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao:

c1) Những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Mức chi bồi dưỡng tập luyện (Thời gian tập luyện không quá 02 lần so với tuyên truyền viên trong biên chế của Đội tuyên truyền lưu động): 70.000đ/buổi/người.

- Mức chi bồi dưỡng biểu diễn: 100.000/buổi/người.

c2) Những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Mức chi bồi dưỡng như Điểm a Mục 4 trên đây.

5. Nguồn kinh phí:

Ngân sách các cấp giao trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn hỗ trợ khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, VX, TH;
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/TTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu27/TTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/TTr-UBND

Lược đồ Tờ trình 27/TTr-UBND Đội tuyên truyền lưu động đội văn nghệ quần chúng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 27/TTr-UBND Đội tuyên truyền lưu động đội văn nghệ quần chúng Bắc Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu27/TTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Tờ trình 27/TTr-UBND Đội tuyên truyền lưu động đội văn nghệ quần chúng Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Tờ trình 27/TTr-UBND Đội tuyên truyền lưu động đội văn nghệ quần chúng Bắc Giang

         • 24/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực