Văn bản khác 4509/TTr-UBND

Tờ trình 4509/TTr-UBND năm 2011 về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 4509/TTr-UBND 2011 điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4509/TTr-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

TỜ TRÌNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2011

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TCT ngày 21/02/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa không kể dầu thô năm 2011;

Thực hiện Công văn số 18073/STC-NSNN ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương do thực hiện chính sách miễn giảm thuế năm 2009;

Thực hiện Công văn số 7211/BTC-NSNN ngày 02/6/2011 của Bộ Tài chính về việc bổ sung thưởng vượt thu ngân sách và bổ sung thực hiện dự án cầu Hóa An;

Căn cứ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn của tỉnh năm 2011;

UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về việc điều chỉnh dự toán thu NSNN, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 như sau:

A. ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong đó yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện phấn đấu tăng thu ngân sách từ 7 - 8% và nghị quyết của Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương phấn đấu thực hiện tăng thu ngân sách Nhà nước từ 14% - 15%.

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TCT ngày 21/02/2011 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa không kể dầu thô năm 2011;

Trên cơ sở rà soát nguồn thu trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2011 ước đạt 59% so với dự toán năm;

Đồng thời, để đảm bảo việc chủ động trong cân đối nguồn thu để phân bổ dự toán chi bổ sung cho các nhu cầu chi cần thiết đã, đang và sẽ phát sinh, tránh dồn ép bổ sung dự toán vào thời gian cuối năm.

UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng dự toán điều chỉnh tăng thu NSNN năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau (có Phụ lục chi tiết số I)

Tổng dự toán thu NSNN sau khi được điều chỉnh: 22.598.810 triệu đồng.

Tăng 13% so với dự toán giao đầu năm.

1. Thu trong cân đối:                                                      21.643.000 triệu đồng.

Tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu nội địa:                                                                 13.250.000 triệu đồng.

Tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất 550.000 triệu đồng thì thu nội địa là 12.700.000 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.

- Thu lĩnh vực xuất, nhập khẩu:                                       8.393.000 triệu đồng.

Tăng 10% so với dự toán đầu năm.

2. Thu quản lý qua NSNN:                                              955.810 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết:                                                     500.000 triệu đồng.

- Ghi thu học phí:                                                           27.810 triệu đồng.

- Ghi thu viện phí:                                                           428.000 triệu đồng.

B. BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011:

Trên cơ sở điều chỉnh tăng dự toán thu nội địa, các nguồn thu bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn thu ngân sách khác, UBND tỉnh xây dựng dự toán bổ sung thu - chi ngân sách địa phương như sau:

I. Bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2011:

1. Tổng số dự toán thu bổ sung:                                      2.015.620 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).

2. Sau khi loại trừ các nguồn 50% tăng thu ngân sách tỉnh giao tăng dự toán thu nội địa để cân đối bổ sung nguồn cải cách tiền lương hàng năm: 298.359 triệu đồng; các khoản ghi thu, ghi chi học phí, viện phí: 455.810 triệu đồng; dự kiến nguồn thu vượt ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: 66.061 triệu đồng; và nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến tăng thêm: 50.000 triệu đồng thì tổng số dự toán thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh là: 1.145.390 triệu đồng. Cụ thể như sau:

* Tổng số dự toán bổ sung ngân sách cấp tỉnh:                1.145.390 triệu đồng.

Trong đó:

a) Từ nguồn ngân sách Trung ương:                                739.584 triệu đồng.

- Nguồn chương trình mục tiêu:                                       237.414 triệu đồng.

+ Bổ sung chương trình mục tiêu Quốc gia:                     70.414 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư XDCB:                                              6.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thường xuyên:                                             64.414 triệu đồng.

+ Nguồn vốn vay ưu đãi kiên cố hóa kênh mương:            20.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ dự án cầu Hóa An:                                           100.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:                                   47.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn hỗ trợ:                                                        502.170 triệu đồng.

+ Hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương do thực hiện chính sách miễn giảm thuế năm 2009:

145.572 triệu đồng.

+ Nguồn thưởng vượt thu dự toán năm 2010:                  338.713 triệu đồng.

+ Hỗ trợ cho công tác bầu cử HĐND các cấp:                 17.885 triệu đồng.

b) Từ nguồn của ngân sách cấp tỉnh:                               405.806 triệu đồng.

+ Nguồn dự kiến 50% tăng thu ngân sách tỉnh do giao chỉ tiêu tăng thu nội địa:

298.359 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán năm 2010 chuyển sang:

64.732 triệu đồng.

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết vượt dự toán năm 2010 chuyển sang:

42.715 triệu đồng.

II. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011:

* Tổng dự toán chi bổ sung:                                            1.143.741 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số II đính kèm).

1. Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:                     495.177 triệu đồng.

a) Bổ sung dự toán chi XDCB:                                        235.867 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia:     6.000 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ:                      47.000 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn hỗ trợ dự án cầu Hóa An:                        100.000 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn vốn đối ứng để trả nợ xây dựng cầu Thủ Biên:

40.000 triệu đồng.

+ Chi XDCB để xây dựng hạ tầng tái định cư phường Tân Biên (trả nợ vay KBNN 300.000 triệu đồng):

35.152 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn xổ số kiến thiết vượt dự toán năm 2010 chuyển sang:

7.715 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi thường xuyên:                            259.310 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi trợ giá xe buýt:                                                      4.000 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                  6.602 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:                 47.617 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp y tế:                                                      76.842 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                               1.113 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp VH - TT - DL - GD:                                  9.960 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội:                                                     33.762 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính:                                                51.779 triệu đồng.

- Chi an ninh quốc phòng:                                               10.408 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách:                                                    17.228 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện:                  648.564 triệu đồng.

a) Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:                         317.051 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ miễn, giảm thuế năm 2009:

145.572 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn thưởng vượt thu năm 2010:            51.747 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn kiên cố hóa kênh mương:                        20.000 triệu đồng.

+ Chi thực hiện các dự án xã hội hóa:                             23.211 triệu đồng.

+ Chi XDCB từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2010 chuyển sang:

35.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển khác (hỗ trợ huyện Nhơn Trạch khấu trừ tiền sử dụng đất năm 2008):

41.521 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi thường xuyên:                            331.513 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                  73.065 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục:                                                70.574 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:                                      113.978 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính:                                                5.280 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp an ninh:                                                 31.790 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp quốc phòng:                                           21.194 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách (bổ sung cân đối cho huyện Long Thành phần hụt thu thuế ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý thu):

15.632 triệu đồng.

III. Cân đối thu ngân sách cấp tỉnh, chi bổ sung ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2011:

 (Có Phụ lục chi tiết số III đính kèm).

1. Tổng dự toán thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh năm 2011:

1.145.390 triệu đồng.

2. Tổng dự toán bổ sung chi ngân sách địa phương năm 2011:

1.143.741 triệu đồng.

3. Cân đối thu - chi (1 - 2):

1.649 triệu đồng.

C. DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Từ những nội dung được điều chỉnh, bổ sung nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về dự toán thu - chi ngân sách năm 2011 sau khi điều chỉnh bổ sung như sau:

I. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 sau điều chỉnh bổ sung:

(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).

Tổng thu ngân sách Nhà nước:                                       22.598.810 triệu đồng.

- Thu trong cân đối:                                                        21.643.000 triệu đồng.

. Thu nội địa:                                                                 13.250.000 triệu đồng.

. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:                                        8.393.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước:                          955.810 triệu đồng.

. Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết:                                        500.000 triệu đồng.

. Ghi thu học phí:                                                           27.810 triệu đồng.

. Ghi thu viện phí:                                                           428.000 triệu đồng.

II. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 sau điều chỉnh, bổ sung:

1. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương:                     9.256.002 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).

- Dự toán thu trong cân đối:                                            8.257.477 triệu đồng.

- Dự toán thu quản lý qua ngân sách:                              998.525 triệu đồng.

2. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:                     8.839.933 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số II đính kèm).

- Dự toán chi trong cân đối ngân sách:                            7.841.408 triệu đồng.

- Dự toán chi ngoài cân đối:                                            998.525 triệu đồng.

III. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi thường xuyên các đơn vị cấp tỉnh:

259.310 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số IV đính kèm).

IV. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

648.564 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết số V đính kèm).

UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 2 xem xét, phê chuẩn./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4509/TTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4509/TTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2011
Ngày hiệu lực06/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4509/TTr-UBND

Lược đồ Tờ trình 4509/TTr-UBND 2011 điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 4509/TTr-UBND 2011 điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4509/TTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành06/07/2011
        Ngày hiệu lực06/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Tờ trình 4509/TTr-UBND 2011 điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Tờ trình 4509/TTr-UBND 2011 điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước

           • 06/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực