Văn bản khác 4938/TTr-UBND

Tờ trình 4938/TTr-UBND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2011

Nội dung toàn văn Tờ trình 4938/TTr-UBND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Đồng Nai năm 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4938/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2011

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khả năng ngân sách của địa phương;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII, kỳ họp thứ 19 tình hình sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2011 như sau:

I. Tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp và biên chế dự phòng năm 2010:

1. Ngày 16/7/2009, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau:

a) Chỉ tiêu biên chế năm 2010: 42.406 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 3.395 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 39.011 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 7.089 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.171 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 579 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 1.172 chỉ tiêu

b) Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: 3.625 chỉ tiêu

- Khối hành chính: 265 chỉ tiêu

- Khối sự nghiệp: 3.360 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 253 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.890 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch108 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 109 chỉ tiêu

c) Cho phép dự phòng: 1.381 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 110 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 1.271 chỉ tiêu

2. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ tình hình thực tế có một số đơn vị mới thành lập hoặc tăng thêm chức năng, nhiệm vụ như thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chuyển Trường bán công Nguyễn Đình Chiểu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trường công lập…; ngày 23/12/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3809/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị với tổng biên chế là 46.132 chỉ tiêu (gồm 42.500 biên chế và 3.632 hợp đồng), tăng 101 chỉ tiêu (gồm 94 biên chế và 07 hợp đồng) so với kế hoạch và sử dụng từ nguồn biên chế dự phòng được HĐND tỉnh thông qua.

Trong 06 tháng đầu năm, một số cơ quan mới thành lập như Đội Thanh tra Xây dựng cấp huyện, chuyển lớp từ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Trảng Bom sang Trường THCS và THPT Bàu Hàm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc giải thể Ban Quản lý Khám chữa bệnh người nghèo thuộc Sở Y tế… Do đó, UBND tỉnh đã điều chỉnh biên chế đối với các đơn vị cho phù hợp với thực tế, đồng thời, bổ sung thêm 34 chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo cho các đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 46.166 chỉ tiêu (gồm 42.532 biên chế và 3.634 hợp đồng). Cụ thể như sau:

a) Chỉ tiêu biên chế năm 2010: 42.532 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 3.441 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 39.091chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 7.086 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.229 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 590 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 1.186 chỉ tiêu

b) Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: 3.634 chỉ tiêu

- Khối hành chính: 267 chỉ tiêu

- Khối sự nghiệp: 3.367 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 253 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.895 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 109 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 110 chỉ tiêu

Trong đó sử dụng 135 chỉ tiêu biên chế dự phòng được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (khối hành chính là 48 chỉ tiêu và khối sự nghiệp là 87 chỉ tiêu).

3. Biên chế dự phòng cấp xã năm 2010

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh dự phòng kinh phí cho 200 định suất chức danh cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã cho các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2010 để bố trí thay thế cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian đi đào tạo chuẩn hóa trình độ theo quy định.

Ngày 15/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 356/UBND-VX triển khai biên chế dự phòng cho công chức cấp xã thuộc 09 đơn vị, gồm các huyện: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (riêng huyện Long Thành và huyện Thống Nhất do không có nhu cầu đào tạo nên không bố trí biên chế dự phòng), cụ thể như sau: 

- Thành phố Biên Hòa: 47 định suất

- Thị xã Long Khánh: 11 định suất

- Huyện Nhơn Trạch: 08 định suất

- Huyện Vĩnh Cửu: 13 định suất

- Huyện Trảng Bom: 05 định suất

- Huyện Định Quán: 31 định suất

- Huyện Tân Phú: 21 định suất

- Huyện Xuân Lộc: 28 định suất

- Huyện Cẩm Mỹ: 36 định suất

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương không tuyển dụng được cán bộ để thay thế cán bộ công chức đi đào tạo chuẩn hóa và nâng cao trình độ. Vì vậy, đến thời điểm này, các địa phương chưa sử dụng biên chế dự phòng năm 2010.

II. Kế hoạch biên chế năm 2011:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức thì biên chế công chức do Bộ Nội vụ quyết định giao hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức cho các đơn vị trong tỉnh trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh đã thực hiện vượt so với biên chế Bộ Nội vụ giao là 181 chỉ tiêu. Vì vậy, kế hoạch biên chế năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ tập trung xem xét tăng biên chế đối với những cơ quan, đơn vị có tăng thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc thành lập mới tổ chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 phê chuẩn tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2011 như sau:

1. Chỉ tiêu biên chế:

1.1. Biên chế hành chính: 3.475 chỉ tiêu, tăng 34 chỉ tiêu so với năm 2010. Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tăng 22 chỉ tiêu (gồm tăng 32 chỉ tiêu và giảm 10 chỉ tiêu).

 - Tăng 32 chỉ tiêu gồm:

+ Tăng 06 chỉ tiêu do thành lập tổ chức mới như phòng Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Quản lý kiến trúc và Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng.

+ Tăng 10 chỉ tiêu do tăng cường công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh do tăng Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tăng nhiệm vụ Thanh tra công vụ theo Luật Cán bộ, công chức và tăng khối lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Tăng 16 chỉ tiêu do tăng nhiệm vụ và tăng khối lượng công việc ở một số cơ quan gồm Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

 - Giảm 10 chỉ tiêu: Do 01 biên chế lái xe tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, 01 biên chế phục vụ tại Văn phòng UBND tỉnh nghỉ hưu; chuyển 08 biên chế làm nhiệm vụ kiểm định chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

b) Cấp huyện: Tăng 12 chỉ tiêu với các lý do sau:

- Tăng 05 chỉ tiêu do bổ sung cho các phòng Kinh tế, Quản lý Đô thị, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố Biên Hòa do chuyển 04 xã Phước Tân, Tam Phước, An Hòa, Long Hưng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa.

- Tăng 04 chỉ tiêu do bổ sung cho phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Thống Nhất để thực hiện nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực môi trường.

- Tăng 01 chỉ tiêu do tăng cường công tác Thanh tra cho Thanh tra huyện Định Quán.

- Tăng 01 chỉ tiêu cho phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch để theo dõi hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện.

- Tăng 01 chỉ tiêu do bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất.

1.2. Biên chế sự nghiệp: 40.132 chỉ tiêu, tăng 1.041 chỉ tiêu so với năm 2010. Cụ thể như sau:

1.2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.412 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 183 chỉ tiêu do tăng định mức theo quy mô trường, lớp. Năm 2011 toàn ngành tăng 05 trường và 372 lớp. Cụ thể như sau:

a) Khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng 32 chỉ tiêu chủ yếu cho các Trường Cao đẳng Sư phạm để chuẩn bị điều kiện nâng cấp lên Trường Đại học, Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch do tăng chỉ tiêu học sinh và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm mới thành lập.

b) Khối các trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: Kế hoạch năm 2011 tăng 151 chỉ tiêu so với năm 2010 do tăng theo số lượng trường lớp. Năm 2011 tăng 04 trường gồm:

- Huyện Nhơn Trạch: Tăng 01 trường mẫu giáo do tách Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh thành Mẫu giáo Vĩnh Thanh 1 và Mẫu giáo Vĩnh Thanh 2;

- Huyện Định Quán: Tăng 02 trường gồm 01 trường mầm non do tách Mầm non Thanh Sơn thành Mầm non Thanh Sơn 1 và Mầm non Thanh Sơn 2, 01 Trường Tiểu học Lê Lợi;

- Huyện Cẩm Mỹ: Tăng 01 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi.

1.2.2. Sự nghiệp y tế:

Theo quy định, biên chế sự nghiệp y tế được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

Kế hoạch biên chế năm 2011 đối với sự nghiệp y tế được xây dựng trên cơ sở định mức quy định và áp dụng theo số dân được công bố ngày 01/4/2009 và theo chỉ tiêu giường bệnh đã được giao năm 2010 với tổng số biên chế là 7.909 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 823 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Tuyến tỉnh: Tăng 481 chỉ tiêu, gồm:

- Khối bệnh viện: Tăng 441 chỉ tiêu do tăng 280 giường bệnh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nâng từ hạng II lên hạng I.

- Khối trung tâm: Tăng 40 chỉ tiêu do tăng 10 giường bệnh và tăng theo dân số.

b) Tuyến huyện: Tăng 237 chỉ tiêu, gồm:

- Khối bệnh viện: Tăng 199 chỉ tiêu do tăng 220 giường bệnh.

- Khối Trung tâm Y tế dự phòng: Tăng 35 chỉ tiêu do tăng theo dân số.

- Khối Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện: Tăng 03 bổ sung cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Biên Hòa do dân số đông.

c) Tuyến xã (các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng): Tăng 105 chỉ tiêu do tăng theo dân số.

1.2.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch:

Kế hoạch biên chế năm 2011 là 603 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 13 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Bổ sung 04 chỉ tiêu cho Bảo tàng tỉnh để thực hiện Đề án Xây dựng các Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

b) Cấp huyện: Tăng 09 chỉ tiêu do thành lập Nhà Văn hóa huyện Xuân Lộc, Thư viện huyện Long Thành, Thư viện huyện Thống Nhất và bổ sung Lãnh đạo cho Văn miếu Trấn Biên thành phố Biên Hòa, bổ sung cho Đội Thông tin lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Nhơn Trạch.

1.2.4. Sự nghiệp khác: Kế hoạch biên chế năm 2011 là 1.208 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 22 chỉ tiêu. Trong đó:

a) Cấp tỉnh: Tăng 19 chỉ tiêu do tăng 24 chỉ tiêu và giảm 05 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Tăng 24 chỉ tiêu, gồm: Tăng 16 chỉ tiêu cho Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học do tiến hành triển khai các dự án theo đề án thành lập và tăng 08 chỉ tiêu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ do chuyển biên chế từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sang (nhận nhiệm vụ kiểm định chất lượng từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng).

- Giảm 05 chỉ tiêu của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do chuyển sang hợp đồng theo nhu cầu thực tế tại đơn vị.

b) Cấp huyện: Tăng 03 chỉ tiêu do bổ sung cho Trung tâm Đầu tư Phát triển Cụm công nghiệp huyện Nhơn Trạch và Kho Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu.

2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:

Kế hoạch năm 2011 là 3.864 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 230 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

2.1. Khối quản lý Nhà nước: 275 chỉ tiêu, tăng 08 chỉ tiêu

- Cấp tỉnh: Tăng 05 chỉ tiêu do bổ sung bảo vệ, tạp vụ cho các cơ quan như Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (chuyển biên chế sang hợp đồng), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cấp huyện: Tăng 03 chỉ tiêu do bố trí bảo vệ cho các phòng Y tế, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ vì có trụ sở riêng, bổ sung bảo vệ cho Văn phòng HĐND & UBND huyện Long Thành.

2.2. Khối sự nghiệp: 3.589 chỉ tiêu, tăng 222 chỉ tiêu

2.2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 3.057 chỉ tiêu, tăng 162 chỉ tiêu so với năm 2010 do tăng theo số lượng trường lớp.

2.2.2. Sự nghiệp y tế: 283 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 30 chỉ tiêu do tăng định biên theo số dân và quy mô giường bệnh.

2.2.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 133 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 24 chỉ tiêu do hợp thức hóa số bảo vệ, tạp vụ, chăm sóc sân cỏ của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh (trước đây hợp đồng thời vụ) và bổ sung bảo vệ, phục vụ cho một số đơn vị cấp huyện do mới thành lập và do xây dựng trụ sở mới như Nhà Văn hóa huyện Xuân lộc, Thư viện huyện Long Thành, Đài Truyền thanh huyện Vĩnh Cửu hoặc bố trí bảo vệ, phục vụ cho Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Định Quán, Đài Truyền thanh huyện Tân Phú, Đài Truyền thanh huyện Nhơn Trạch.

2.2.4. Sự nghiệp khác: 116 chỉ tiêu, tăng 06 chỉ tiêu so với năm 2010 do tăng 05 chỉ tiêu của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (chuyển từ biên chế sang hợp đồng) và tăng 01 chỉ tiêu cho Kho Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

III. Đối với các tổ chức hội:

Thực hiện khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010; ngày 26/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2010 đối với các tổ chức hội trước đây đã được Nhà nước giao biên chế với tổng số là 82 chỉ tiêu, bao gồm: Hội Nhà báo 03, Hội Văn học nghệ thuật 03, Hội Luật gia 02, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 03, Hội Người mù 04, Hội Chữ thập đỏ 50 (trong đó: Cấp tỉnh 12, cấp huyện 38), Liên minh Hợp tác xã 17. 

Theo quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 và Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo số biên chế đối với các hội trên đến hết năm 2010, sau năm 2010 chuyển sang hình thức hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

Tuy nhiên, ngày 21/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có quy định áp dụng đối với các hội có tính chất đặc thù “Các hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao…, việc cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao... do Thủ tướng Chính phủ quyết định” và “Hội có tính chất đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định”. Hiện nay Chính phủ chưa quy định cụ thể về hội đặc thù.

Vì vậy, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh tạm thời giữ nguyên việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội trên như năm 2010.

IV. Biên chế dự phòng::

Để có biên chế kịp thời bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp thành lập hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2011 nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép dự phòng 1% trên tổng trên tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 là 430 chỉ tiêu, trong đó có dự phòng cho các tổ chức sau:

- Thành lập Kho Lưu trữ cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 5 x 10 huyện = 50 chỉ tiêu (trừ huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng Kho Lưu trữ);

- Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ: 04 chỉ tiêu thực hiện đề án số liệu hóa tài liệu;

- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 chỉ tiêu;

- Ngành giáo dục và đào tạo: 210 chỉ tiêu (gồm 10 chỉ tiêu cho Trường Trung học Kinh tế chuẩn bị nâng cấp lên trường cao đẳng, 69 chỉ tiêu cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên áp dụng theo định mức quy định, 17 chỉ tiêu cho Trường CĐSP nâng lên đại học, còn lại dự phòng cho các trường thành lập và phát sinh trong năm học 2011 - 2012).

Ngày 08/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước, theo đó quy định biên chế công chức do Bộ Nội vụ quyết định giao hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức cho các đơn vị trong tỉnh trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao (quy định cũ là Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua biên chế hành chính trước khi báo cáo Bộ Nội vụ). Đối tượng công chức bao gồm cả người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (quy định cũ đối tượng này là viên chức), đối tượng cán bộ thuộc biên chế cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn về các vấn đề trên.

Vì vậy, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn thực hiện theo quy định cũ là thông qua kế hoạch biên chế hành chính như thường lệ, khi có quy định cụ thể và Bộ Nội vụ giao biên chế năm 2011 thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế công chức năm 2011 cho các đơn vị theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2011./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4938/TTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4938/TTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2010
Ngày hiệu lực22/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4938/TTr-UBND

Lược đồ Tờ trình 4938/TTr-UBND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Đồng Nai năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 4938/TTr-UBND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Đồng Nai năm 2011
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4938/TTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành22/06/2010
        Ngày hiệu lực22/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Tờ trình 4938/TTr-UBND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Đồng Nai năm 2011

         Lịch sử hiệu lực Tờ trình 4938/TTr-UBND kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Đồng Nai năm 2011

         • 22/06/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/06/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực