Văn bản khác 1088/BC-BYT

Báo cáo 1088/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 1088/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 11


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1088/BC-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2009

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 11 năm 2009 như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

1. Tình hình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành trong năm 2009; đến nay đã rà soát được 15/29 văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

a. Trong tháng 11, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, Bộ Y tế đã:

- Trình Thủ tướng Chính phủ các đề án dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thành một số điều của Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tếbiên giới (Tờ trình số 965/TTr-BYT ngày 20/10/2009 của Bộ Y tế).

- Hoàn thiện dự án Luật An toàn Thực phẩm, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trình Dự án Luật tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII để xin ý kiến.

- Xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện đề án phát triển y tế nông thôn.

b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 11 và 12, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 đề án:

-Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2006/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phẫu thuật, phụ cấp thường trực và phụ cấp thường trực chống dịch

- Dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở y tế nhà nước

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế và biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học

- Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể điều kiện công bố dịch

c. Trong tháng, Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào.

3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị

Trong tháng, 5 đơn vị của Bộ Y tế được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (gồm Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ, Cục Phòng chống HIV/AIDS) đang chuẩn bị cho đánh giá giám sát hệ thống lần 3. Các đơn vị Vụ, Cục, Thanh tra Bộ còn lại của Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 theo kế hoạch năm 2009.

5. Tình hình thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

Bộ đang khẩn trương tiến hành các hoạt động của Giai đoạn 2 về Rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo kế hoạch và yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/10/2008, Bộ Y tế đã gửi Báo cáo số 1005/BC-BYT về Kết quả rà soát thủ tục hành chính đối với 18 thủ tục được ưu tiên rà soát theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách. Kết quả có 6 thủ tục hành chính được đề nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính; 12 thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi,bổ sung nội dung, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:

1. Về tổ chức bộ máy

a. Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành y tế:

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hướng dẫn Bệnh viện E xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện E.

b. Về thành lập các tổ chức mới

Trong tháng, Bộ Y tế đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ để hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và đề án thành lập Cục Quản lý môi trường y tế (tại Tờ trình số 986/TTr-BYT ngày 26/10/2009); Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập các Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy theo Quyết định số 3172/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đang hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường, thuộc Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường.

c. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế

- Hướng dẫn 03 đơn vị: Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tại các Bệnh viện về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hướng dẫn Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế hoàn thiện hồ sơ xếp hạng đặc biệt để tổng hợp và gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

- Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công trong đề án của Bộ Nội vụ về cải cách mô hình cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế.

2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý của các đơn vị theo Công văn số 6611/BYT-TCCB ngày 29/9/2009 của Bộ Y tế và tuyển dụng cán bộ theo đúng chỉ tiêu biên chế được Bộ trưởng phê duyệt.

- Tổ chức 02 hội thảo tại Nam Định và Đà Nẵng để thu thập ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định chức trách nhiệm vụ của các ngạch kỹ thuật viên y tế và các ngạch hộ sinh, đang xin ý kiến các tỉnh, thành phố để hoàn thiện.

- Thực hiện quy trình để kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Tổ chức ôn thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính, dược sỹ lên dược sỹ chính năm 2009 cho 1320 bác sỹ, dược sỹ tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam. Tổ chức thu thập, rà soát hồ sơ dự thi tuyển công chức cơ quan Bộ Y tế.

- Tiến hành các công tác chuẩn bị nội dung cho hội nghị quốc tế về nguồn nhân lực y tế tại Việt Nam; tổ chức Hội nghị kết hợp giữa Viện - Trường trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế. Tổ chức các cuộc họp với các đơn vị liên quan đến vấn đề tuyển dụng các cán bộ y tế được đào tạo đại học tại Trung Quốc

b. Về chế độ chính sách đối với cán bộ

- Bộ trưởng Y tế đã gửi công văn số 7912/BYT-TCCB ngày 11/11/2009 cho Bộ Nội vụ báo cáo danh sách nghỉ hưu, nghỉ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Đề án 1816 cử cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức 02 hội thảo tại Lào Cai và Gia Lai để thu thập ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điệu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đang xin ý kiến góp ý để hoàn thiện Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản.

- Họp Tổ công tác xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế nhà nước thay thế cho Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Chưa có gì thay đổi so với tháng trước.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Trong tháng 11/2009, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát để trình Bộ trưởng phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ của một số đơn vị còn lại.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong tháng, Bộ Y tế đã ký công văn đề nghị bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

4. Công tác khác:

- Bộ Y tế đang chuẩn bị thông báo công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2009. Bộ Y tế đã trình Bộ Tài chính thẩm định, xét duyệt tổng quyết toán đối với Bộ Y tế. Sau khi được Bộ tài chính xét duyệt, Bộ Y tế sẽ công khai quyết toán kinh phí năm 2008 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Trên đây là báo cáo tháng 11 năm 2009 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 15/10/2009 đến ngày 16/11/2009, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1088/BC-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1088/BC-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2009
Ngày hiệu lực16/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1088/BC-BYT

Lược đồ Báo cáo 1088/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 1088/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 11
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1088/BC-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành16/11/2009
        Ngày hiệu lực16/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 1088/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 11

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 1088/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 11

             • 16/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực