Quyết định 1874/QĐ-TTg

Quyết định 1874/QĐ-TTg năm 2009 về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành

Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2014 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1874/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

1. Bệnh viện Bạch Mai;

2. Bệnh viện Chợ Rẫy;

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

4. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

5. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

7. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;

8. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;

9. Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức;

10. Bệnh viện E;

11. Bệnh viện Hữu Nghị;

12. Bệnh viện Thống nhất;

13. Bệnh viện C Đà Nẵng;

14. Bệnh viện K;

15. Bệnh viện Nhi Trung ương;

16. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương;

17. Bệnh viện Mắt Trung ương;

18. Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương;

19. Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

20. Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung ương Hà Nội;

21. Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh;

22. Bệnh viện 71 Trung ương;

23. Bệnh viện 74 Trung ương;

24. Bệnh viện Phổi Trung ương;

25. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

26. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;

27. Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa;

28. Bệnh viện Phòng – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

29. Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương;

30. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

31. Bệnh viện Da liễu Trung ương;

32. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

33. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

34. Bệnh viện Châm cứu Trung ương;

35. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương;

36. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

37. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

38. Viện Pasteur Nha Trang;

39. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

40. Viện Dinh dưỡng;

41. Viện Y học biển;

42. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường;

43. Viện Vệ sinh – Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

44. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương;

45. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn;

46. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;

47. Trường Đại học Y Hà Nội;

48. Trường Đại học Dược Hà Nội;

49. Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh;

50. Trường Đại học Y Thái Bình;

51. Trường Đại học Y Hải Phòng;

52. Trường Đại học Y tế công cộng;

53. Trường Đại học Y – Dược Cần Thơ;

54. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

55. Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam;

56. Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

57. Trường Cao Đẳng Kỹ thuật y tế II;

58. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương;

59. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế;

60. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Dân số - Y tế;

61. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

62. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

63. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

64. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

65. Viện Pháp y Quốc gia;

66. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

67. Viện Dược liệu;

68. Viện Vắc Xin và Sinh phẩm y tế;

69. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

70. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương;

71. Viện Giám định y khoa;

72. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương;

73. Viện Công nghệ thông tin – Thư viện y học Trung ương;

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 138/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Răng – Hàm – Mặt; mục 3 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ; khoản 7 Điều 3 Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

a) Thành lập Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Răng – Hàm – Mặt và Bộ môn Răng Hàm Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội;

b) Sắp xếp, tổ chức lại Viện Công nghệ thông tin – Thư viện y học Trung ương trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học và Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;

c) Sắp xếp, tổ chức lại Viện Chiến lược và Chính sách y tế trên cơ sở các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách y tế và Viện Nghiên cứu Dân số và Phát triển trực thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1874/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1874/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2009
Ngày hiệu lực12/11/2009
Ngày công báo28/11/2009
Số công báoTừ số 541 đến số 542
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1874/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1874/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành12/11/2009
    Ngày hiệu lực12/11/2009
    Ngày công báo28/11/2009
    Số công báoTừ số 541 đến số 542
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2014
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1874/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp Bộ Y tế