Văn bản khác 2498/BC-VPCP

Báo cáo 2498/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018 của Văn phòng Chính phủ

Nội dung toàn văn Báo cáo 2498/BC-VPCP 2018 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/BC-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2018 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012 và Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012), Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018 của Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2018.

a) Công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Văn phòng Chính phủ đã tổ chức phục vụ 02 phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; tổ chức 270 cuộc họp, hội nghị, cuộc làm việc do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo một số vấn đề quan trọng như: tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hoàn thiện công tác xây dựng, thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu. Tích cực rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai...

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội các dự án Luật sửa đổi như: Luật đặc xá, Luật quản lý phát triển đô thị, Luật dân số...

- Thẩm tra trình Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ1; trình Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ký văn bản2 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

- Thẩm tra, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 36a, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng văn bản3 đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện t.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký văn bản4 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, theo đó, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký văn bản5 chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, đảm bảo tính phù hợp, khả thi của Nghị quyết.

- Trong quý I, công tác kiểm soát quy định thủ tục hành chính đã thẩm tra 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định 81 thủ tục hành chính; trong đó, đề nghị không quy định 22 thủ tục, sửa đổi 44 thủ tục (chiếm 81.48% tổng số thủ tục quy định tại dự thảo). Thường xuyên thực hiện kiểm soát chất lượng quyết định công bố thủ tục hành chính và thủ tục được đăng tải, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; quản lý và bảo đảm hoạt động ổn định của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ đã chủ trì nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đxuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính trong việc cấp, quản lý, sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế và quản lý khám chữa bệnh, thanh toán bảo him y tế; tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành đối với các sáng kiến chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, sáng kiến bảo lãnh thông quan, đề án liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tut (trợ cấp tuất, trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí…

Chủ động đôn đốc, hưng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và Chính phủ điện tử; tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình và đôn đốc việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công tác thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã giúp Lãnh đạo Hội đồng tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, bảo hành bảo dưỡng ô tô trong và ngoài nước để tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc về nhập khẩu ô tô quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức Hội nghị toàn thể đánh giá kết quả công tác năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hội đồng, đảm bảo bám sát các mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

b) Tình hình xây dựng Chính phủ điện tử.

- Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các cuộc họp giữa và Bộ Thông tin và Truyền thông đ đy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc đánh giá, lựa chọn phần mềm một cửa điện tử thống nhất (Công văn số 1665/VPCP-KSTT) Trên cơ sở giải pháp phần mềm một cửa điện tử thống nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng cho cấp bộ, tỉnh, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn Bộ, địa phương triển khai thí điểm; đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng.

Việc xây dựng cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng kiến nghị đầu tư, xây dựng các Hệ thống thông tin này theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để bảo đảm việc xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Về công tác thông tin truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin truyền thông kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Công tác thông tin truyền thông tiếp tục tạo được dấu ấn về quyết tâm và nlực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt thực hiện tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư.

Tổ chức thực hiện, đăng tải nhiều bài viết, sản phẩm truyền thông, phỏng vn các Bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng các bài viết của chuyên gia, doanh nhân trong dịp đầu năm mới 2018. Các sản phẩm thông tin có chất lượng tốt, có tính định hướng cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và báo chí, nêu bật kỳ vọng vào sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nim tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với Chính phủ.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ đã thông tin đậm nét về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoạt động của các Bộ, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thông tin các cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan có liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; chủ trì kiểm tra đối với 16 Bộ trong việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh... Đồng thời, tiếp tục triển khai tuyến tin, bài viết về những điểm sáng trong việc thực hiện yêu cầu cải cách, phục vụ người dân và doanh nghiệp; niềm tin và sự hưng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trước các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Thực hiện 12 tin, bài giới thiệu về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước từ nguồn văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị của nhà nước đxuất bản trên Cổng TTĐT Chính phủ (xem Phụ lục 1); xuất bản và phát hành 318 số công báo.

Sản xuất và đăng phát các bản tin chỉ đạo hàng ngày, Bản tin Chính phủ tuần qua, tọa đàm, phóng sự, cải tiến và đưa vào phiên bản mới Chính phủ và Người dân chuyên đề sự kiện tuần và các sản phẩm thông tin khác, góp phần truyền thông, làm sâu sắc thêm những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác cải cách hành chính trong Quý I/20186.

Công tác tham mưu, tổng hợp tình hình thông tin báo chí, dư luận phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được nâng cao theo hướng tập trung chất lượng tổng hợp, tăng tính dự báo, tăng về thông tin có tính phát hiện, phản hồi chính sách giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong Quý I/2018, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tt nội dung và tổ chức phục vụ 02 cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ (tháng 1 và tháng 2/2018); thực hiện 127 bản tin 24h (sáng, chiều); 52 báo cáo tin tức nổi bật hàng ngày; 09 báo cáo tin tức ni bật trong tuần; 40 Thông tin báo chí; 86 Thông cáo báo chí; 08 báo cáo thông tin báo chí chuyên đề.

Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc chuẩn bị tốt các nội dung giúp Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm trả lời phỏng vn báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt là một số nội dung trả lời báo chí nước ngoài trước các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, góp phần truyền thông về kinh tế xã hội đất nước, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục đăng ký kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư ngoài nước.

Về Diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân, trong Quý I/2018, Cổng TTĐT Chính phủ đã tiếp nhận, chuyển đến đơn vị chức năng xử lý đối với 209 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, trong đó có những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính.

Trong Quý I/2018, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ đã tiếp nhận 117, chuyển 74 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp cho Bộ, ngành xử lý, chuyển 43 phản ánh, kiến nghị cho các Vụ chuyên ngành của VPCP xử lý; các Bộ, ngành đã trả lời 45/74 đạt 60,81%. Các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính như: Đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh; bất cập thủ tục kiểm dịch khiến hàng hóa bị ách tắc tại cảng; vướng mắc trong cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản gn lin với đất từ Giy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; đề nghị đơn giản hóa thủ tục gia hạn thẻ BHYT; bất cập yêu cầu về vốn khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh ngành cho thuê kho lạnh; vướng mắc về thủ tục mua lại vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam; khó khăn trong quy trình thanh toán cho khách hàng nước ngoài khi không có tờ khai hải quan nhập khẩu; kiến nghị về việc thủ tục kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu...

Hệ thng thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận 469 phản ánh, kiến nghị, trong đó có 46 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã phân loại và chuyển 29 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, 17 phản ánh, kiến nghị đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin (xem Phụ lục 2).

d) Công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 353/QĐ-VPCP ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 về công tác cải cách hành chính.

- Tiếp nhận, phối hợp xử lý ý kiến của cá nhân, tổ chức về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; phối hợp với Viettel hoàn thiện nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc như: quản lý văn bản, hồ sơ công việc, lịch họp Văn phòng Chính phủ... để tiến tới hiện đại hóa hành chính; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm sử dụng văn bản giấy, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin; kết nối, liên thông các phần mềm giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính trên hệ thống kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; ứng dụng công nghệ vi mạch, thẻ thông minh trong các hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cng Thông tin điện tử Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Quy chế về công tác Thông tin báo chí tại Văn phòng Chính phủ.

- Ban hành các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm: Quyết định về phê duyệt Kế hoạch hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Quyết định về quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Tổ công tác và chế độ phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Tcông tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quyết định về dự toán xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định năm 2018 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức cho trên 100 lượt công chức, viên chức và người lao động tham gia các Hội nghị, khóa đào tạo, tập huấn về: kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng nghiệp vụ lễ tân, kỹ năng lập, thẩm tra hồ sơ; kiến thức hội nhập quốc tế, ngoại ngữ... Cử công chức tham gia các chương trình bi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, cao cấp lý luận chính trị... Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đề xuất, nhu cầu của các đơn vị, tương ứng với từng vị trí việc làm cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Công tác cán bộ thực hiện công khai minh bạch cụ thể như: xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thanh tra kiểm tra công vụ; bảo vệ chương trình hành động trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và thực hiện quy trình bnhiệm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc TTHNQT, 03 đng chí Phó Vụ trưởng các Vụ: Tổng hợp, Kinh tế tổng hợp, Hành chính...

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018.

Trong Quý II năm 2018, Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính như sau:

- Xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2018.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sau khi Nghị định được ký ban hành.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg).

- Xây dựng Thông tư quy định, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 971/QĐ-VPCP ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương; sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Quy chế thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác được giao theo quy định.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ mai táng phí/hưởng mai táng phí.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, đặc biệt là Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về xây dựng Chính phủ điện tử theo đúng tiến độ, đạt chất lượng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm vận hành thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Văn phòng Chính phủ.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; trong đó tập trung vào các giải pháp xây dựng Trung tâm tích hp dữ liệu của Chính phủ kết nối, tích hp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Xây dựng tài liệu yêu cầu kỹ thuật thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện các thủ tục xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia bảo đảm kết ni, chia sdữ liệu với cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương.

- Đánh giá, lựa chọn giải pháp phần mềm một cửa điện tử để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức kết nối, liên thông, điều phối, tích hp, chia sẻ thông tin giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Thiết lập Hệ thống điện tử lấy ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác; mạng xã hội - chính quyền để người dân tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Chính phủ với bộ, ngành, địa phương về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 5 năm 2018.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát độc lập quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của địa phương từ năm 2015 đến nay báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung; Rà soát, đánh giá nội dung thủ tục hành chính công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; thực hiện rà soát, đánh giá độc lập chế độ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

- Nâng cấp và phát triển Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý và đánh giá về kim soát thủ tục hành chính.

- Triển khai nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan. Trong đó tập trung vào các nội dung: đất đai, nông nghiệp nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch; bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công; lý lịch tư pháp, hộ tịch,...Tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và chi phí cho doanh nghiệp.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Hội đồng cải cách hành chính thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính tại dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các hội nghị đi thoại giữa cơ quan nhà nước vi cộng đồng doanh nghiệp; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành đề xuất bảo đảm hợp lý, khả thi...

Tiếp tục đề xuất xây dựng đề án kiện toàn đội ngũ công chức theo vị trí việc làm tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong Quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018, Văn phòng Chính phủ xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN (để b/c)
, các Vụ, Cục: TH, PL, ĐMDN, KHTC, KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3b). ĐM

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trần Anh Tiến

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TIN, BÀI VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2018
(
Kèm theo văn bản số 2498/BC-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2018)

STT

Ni dung

1.

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

2.

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

3.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

4.

Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lý lịch tư pháp

5.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

6.

Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

7.

Cải cách TTHC cấp giấy phép NK thiết bị thu-phát sóng vô tuyến điện

8.

Ngành Hải quan ban hành kế hoạch CCHC năm 2018

9.

Đề xuất mẫu biên bản mới xử phạt VPHC lĩnh vực hàng không dân dụng

10.

Đề nghị xây dựng sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính

11.

Đề xuất quy định gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

12.

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

 

PHỤ LỤC II

CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP QUA CỔNG TTĐTCP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2018
(
Kèm theo văn bản số 2498/BC-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2018)

STT

Ni dung

1.

Thay đổi thông tin của DN phải gửi thông báo cho Phòng ĐKKD

2.

Không có thủ tục ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

3.

Cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình hay cá nhân?

4.

Xây tổ hợp thương mại tại dự án đô thị, thủ tục thế nào?

5.

Thủ tục giám định ADN hài cốt liệt sĩ

6.

Người lao động nước ngoài đóng BHXH thế nào?

7.

Kinh doanh xe mô tô nhập khẩu có phải nộp thuế TTĐB?

8.

Thu mua nông sản của nông dân, khai nộp thuế thế nào?

9.

Điều kiện bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước

10.

Trường hợp phải lập lại hồ sơ xác nhận thương binh

11.

Kinh doanh thực phẩm chức năng có cần chứng nhận ATTP?

12.

Thời hạn của giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là bao lâu?

13.

Sổ đỏ không ghi nguồn gốc đất, chuyển nhượng thế nào?

14.

Doanh nghiệp được hoàn thuế tối đa bao nhiêu lần?

15.

Phát sinh doanh thu trong giai đoạn đầu tư, có được hoàn thuế?

16.

Đã nhận sđỏ có được miễn giảm tiền sử dụng đất?

17.

Hồ sơ để hưởng chế độ mất sức lao động và thương binh

18.

Trùng CMND trong cấp mã sthuế xử lý thế nào?

19.

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực

20.

Lạng Sơn chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết chế độ thương binh

21.

DN cho công nhân thuê nhà có phải xuất hóa đơn không?

22.

Khi bán nhà có phải xác nhận thay đổi số CMND mới trên sổ đỏ?

23.

Xác định lại diện tích đất ở, thủ tục thế nào?

24.

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mua BHYT thế nào?

25.

Pháp nhân ủy quyền cho pháp nhân được không?

26.

Diện tích trên sổ đỏ và thực tế không khớp, làm thế nào?

27.

Chủ hộ kinh doanh cá thể có đóng BHXH bắt buộc?

28.

Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ

29.

Thông tin về việc giám định ADN xác nhận danh tính liệt sĩ

30.

Có thể kê khai hồ sơ trực tuyến để đổi GPLX

31.

Quy định về nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất

32.

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

33.

Thu hồi giấy phép quán karaoke không đủ điều kiện kinh doanh

34.

Có thể chứng thực hợp đồng ủy quyền giao dịch đất đai tại xã?

35.

Hồ sơ người có công không trùng khớp, xử lý thế nào?

36.

Đất trong quy hoạch chung, cấp phép xây dựng thế nào?

37.

Quy định về ghi chú quy hoạch trên sổ đỏ

38.

Quy định đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải

39.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

40.

Thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ thương binh

41.

Thủ tục cho DN nước ngoài thuê đất làm dự án

42.

Tiếp thu góp ý về thủ tục hải quan tại sân bay

43.

Thủ tục tách thửa đất và cấp sổ đỏ

44.

Quy định về hp đồng tương tự với gói thầu vật tư y tế

45.

Xác định thời hạn đăng ký biến động đất đai thế nào?

46.

Thủ tục cộng nối thời gian công tác trong quân đội

47.

Cơ quan chức năng đặt thêm điều kiện kinh doanh bất hợp lý?

48.

Thủ tục đăng ký dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm

49.

Nhà hàng bán rượu theo thực đơn có phải đăng ký?

50.

Có được viết hóa đơn gộp chung khách lẻ?

 1 Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo ci cách hành chính của Chính phủ.

2 Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.

3 Công văn s 2030/VPCP-KSTT ngày 05/3/2018 của Văn phòng Chính phủ.

4 Công văn s 1425/VPCP-KSTT ngày 08/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.

5 Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6 Đã thực hiện 35 bản tin chỉ đạo điều hành; 160 tin, bài; 9 chương trình Bản tin Chính phủ tuần qua; tổ chức 01 cuộc đối thoại, tọa đàm trực tuyến; 18 chương trình Chính phủ và Người dân; đăng tải 58 chương trình Việt Nam Online; 29 chuyên mục sự kiện tuần và trực cắt 64 bản tin thời sự VTV hàng ngày....

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2498/BC-VPCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2498/BC-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2498/BC-VPCP

Lược đồ Báo cáo 2498/BC-VPCP 2018 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 2498/BC-VPCP 2018 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2498/BC-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Anh Tiến
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 2498/BC-VPCP 2018 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 2498/BC-VPCP 2018 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

             • 19/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực