Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/CT-UBND

Quận 3, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG NĂM 2008

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND-M ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008; Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quận 3 năm 2007 và góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2008. Thực hiện Nghị quyết của Quận ủy quận 3 về công tác quân sự - quốc phòng, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 3:

1.1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 12 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

1.2. Tham mưu cho Thường trực Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và điều hành hoạt động phối hợp với các ban - ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ do cơ quan quân sự cấp trên giao, tổ chức sơ kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, sơ kết rút kinh nghiệm điểm về thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phòng không, dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ thường trực theo Quyết định số 419/2006/QĐ-UBND-M ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận: tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quốc phòng do Quốc hội khóa XI ban hành; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân quận; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62/CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ theo phân cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các đoàn thể quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008 ở cả 2 cấp (quận và phường) với tỷ lệ đảng viên có tuổi Đảng từ 6 tháng trở lên chiếm 2% tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ và mỗi phường tuyển chọn 2 thanh niên đủ điều kiện đào tạo để phục vụ lâu dài trong quân đội; giao chỉ tiêu điều động huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với quân nhân dự bị năm 2008 cho phường theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai Quyết định số 412/2006/QĐ-UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định số lượng và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân trinh sát thành phố, dân quân thường trực quận và phường; đề xuất đảm bảo kinh phí mua sắm bổ sung trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo chỉ tiêu cấp trên giao.

1.4. Phối hợp với Công an quận: thực hiện Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 284/2003/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Bộ Quốc phòng về phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu và tăng cường các hoạt động tuần tra, canh gác nhằm giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, nhất là trong các ngày lễ, tết và thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai lực lượng dân quân thường trực phối hợp cùng Cảnh sát trật tự cơ động Công an quận điều hòa giao thông vào những giờ cao điểm tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

1.5. Phối hợp với các ban - ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 14 phường xây dựng hệ thống kế hoạch (B) theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên nhằm bảo đảm cho các phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng theo Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ. Tiếp tục nhân rộng kết quả tổng kết 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ. Lựa chọn nguồn cán bộ đưa đi đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường theo Quyết định số 274/2003/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố; chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội.

1.6. Phối hợp Bệnh viện quận 3 thực hiện Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị tham gia diễn tập huy động lực lượng, phương tiện ngành y tế theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

1.7. Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự quận và phường vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1997/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 245/CT-TL của Tư lệnh Quân khu 7; tổ chức huấn luyện sát hợp với đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động của từng đơn vị, phối hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức hội thi, hội thao từ cấp cơ sở đến cấp quận và sẵn sàng tham dự hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức.

2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các ban - ngành của quận:

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ban - ngành tiếp tục thực hiện đề án “Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội thành phố trong mọi tình huống” theo Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2010; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ quận 3 vững chắc trong khu vực phòng thủ chung của thành phố và tổ chức thực hiện tốt các văn kiện của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; cử cán bộ thuộc quyền tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Trường Quân sự thành phố và của quận tổ chức theo kế hoạch chiêu sinh của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự quận.

2.2. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 3, thống nhất nội dung đóng góp ý kiến đối với việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch, thông qua các dự án đầu tư của thành phố trên địa bàn quận theo hướng kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tham gia diễn tập kiểm tra phương án xử trí tình huống trong tình trạng khẩn cấp và trong tác chiến phòng thủ theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự quận và Công an quận.

2.3. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 trong xây dựng, huấn luyện và hướng dẫn hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ theo Pháp lệnh, trọng tâm là lực lượng dân quân tự vệ phòng không, dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ thường trực nhằm phát huy hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2.4. Bệnh viện quận 3 tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng nguồn tuyển quân năm 2008 và 2009.

2.5. Phòng Giáo dục quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các đoàn thể tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề trên địa bàn; giải quyết chính sách với người có công với đất nước theo các quy định của pháp luật. Riêng Phòng Giáo dục cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận triển khai xây dựng lực lượng tự vệ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc cơ quan quản lý.

2.6. Công an quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu cho Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tổ chức cho 14 phường diễn tập kiểm tra phương án trong tình trạng khẩn cấp, trọng tâm là phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và diễn tập phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố nghiêm trọng và sẵn sàng tham gia diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ do cơ quan quân sự và Công an cấp trên tổ chức. Tổ chức tuyển chọn thanh niên vào Công an theo đúng chỉ tiêu pháp lệnh và tiêu chuẩn ngành quy định.

2.7. Phòng Quản lý Đô thị quận và Phòng Tài nguyên - Môi trường quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tiến hành khảo sát, lập dự án và xây dựng các công trình quốc phòng phù hợp với quy hoạch lâu dài của quận và thành phố, khi có chỉ thị của cấp trên.

2.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận đề xuất chỉ tiêu ngân sách quốc phòng năm 2008 trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt kinh phí đảm bảo cho các nhu cầu quốc phòng, huấn luyện, diễn tập, mua sắm bổ sung trang bị các công cụ hỗ trợ phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống biểu tình bạo loạn, khủng bố, các hoạt động huấn luyện diễn tập của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

3. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường:

3.1. Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự quận về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008, trên cơ sở tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và theo các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

3.2. Chỉ đạo xây dựng huấn luyện, hoạt động của các cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang phường theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 412/2006/QĐ-UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Quyết định số 419/2006/QĐ-UBND-M ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ phòng không, dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ thường trực trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010; tổ chức rút kinh nghiệm về quy chế hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và khả năng phòng thủ của địa phương nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ DT-2008 quận.

3.3. Cử cán bộ lãnh đạo, đảng viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Ban Chỉ huy Quân sự quận và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.

3.4. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình quân nhân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước.

3.5. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo đảm nhu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương đúng chính sách, pháp luật Nhà nước và Quyết định số 96/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá trị ngày công lao động, chi trả trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự quận 3, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận (thông qua Ban Chỉ huy Quân sự quận)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 quận 3
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 quận 3

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 quận 3

         • 19/02/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực