Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về tập trung triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tập trung triển khai giải pháp chủ yếu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2011/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2011 - 2015) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 năm (2011 - 2020). Năm 2011 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới phục hồi chậm, tuy kinh tế thành phố đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thuận lợi do thiên tai, dịch bệnh và một số biến động về tỷ giá đô la Mỹ, lãi suất ngân hàng, chỉ số giá cả có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố ngay từ quý đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo; trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2010, dự báo tình hình cũng như yêu cầu phát triển của đất nước, của thành phố trong giai đoạn sắp tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước trực thuộc thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của cơ quan, đơn vị, địa phương phải dựa trên cơ sở khoa học và tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, phát huy nội lực đồng thời khuyến khích sáng tạo cách làm mới, tìm kiếm cơ hội nhằm thực hiện nhanh và hiệu quả cao nhất kế hoạch của địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chủ yếu trong năm 2011 là tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện thành công chủ đề "Năm 2011 - Năm Vì trẻ em".

2. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ hai Khóa IX, Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011, Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011, Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2011 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2011. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường và đô thị; trong đó nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) thành phố năm 2011 đạt từ 12% trở lên.

3. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để ban hành và tổ chức thực hiện ngay. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại; những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

4. Năm 2011 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới (5 năm 2011-2015) với tỷ lệ điều tiết từ tổng thu ngân sách trên địa bàn để lại cho thành phố giảm từ 26% còn 23%, do đó tình hình ngân sách thành phố sẽ rất khó khăn trong khi phải giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên về điện, xăng dầu, mua sắm tài sản; tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị mà trọng điểm là các dự án đầu tư phát triển hệ thống vận chuyển hành khách công cộng hiện đại có sức chở lớn như metro, tramway, monorail…; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn ODA, FDI và các nguồn vốn dân doanh; đặc biệt chú trọng giải ngân đối với các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố về giao thông, chống ngập, trường học, bệnh viện, nông nghiệp nông thôn, các công trình vui chơi giải trí cho trẻ em; tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011 để phát huy hiệu quả đầu tư và hiệu quả xã hội, góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế của thành phố. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và có tính chất ngân sách để thực hiện điều hòa vốn, tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2011 và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, Chương trình tạo nguồn hàng thiết yếu và bình ổn thị trường thành phố đến năm 2015 nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát cao trở lại, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định. Xây dựng, phát triển và quản lý đồng bộ các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản, thị trường chứng khoán, giám sát chặt chẽ thị trường vàng và ngoại tệ; đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, kinh tế, kỹ thuật trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

6. Triển khai ngay từ đầu năm 2011 việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 6 chương trình đột phá đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX xác định. Triển khai thực hiện chủ đề năm “Năm 2011 – Năm Vì trẻ em” kết hợp với việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố với kế hoạch cụ thể, đổi mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức, nhân dân về trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em được rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Tiếp tục giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; có thái độ ứng xử văn minh trong công việc, trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày; góp phần khẳng định với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại.

7. Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính (một trong sáu chương trình đột phá của thành phố giai đoạn 2011 - 2015) gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong đầu tư, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tại thành phố. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước với mục tiêu hoàn thiện hệ thống điện tử “một cửa” của thành phố, xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.

8. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, công tác thông tin tuyên truyền. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng xử lý có hiệu quả đối với những âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị; xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự công cộng. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2011 ở cả 3 cấp với chất lượng ngày càng cao. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão.

9. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm; đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, người nghèo, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, nâng hộ khá theo hướng phát huy nội lực, kết hợp sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở...). Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

10. Về tổ chức thực hiện:

10.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng các chương trình công tác, các đề án hoạt động của thành phố một cách đồng bộ, hiệu quả.

10.2. Lãnh đạo các sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giao ban với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững.

10.3. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2011./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2011
Ngày hiệu lực12/01/2011
Ngày công báo01/02/2011
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tập trung triển khai giải pháp chủ yếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tập trung triển khai giải pháp chủ yếu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành12/01/2011
        Ngày hiệu lực12/01/2011
        Ngày công báo01/02/2011
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tập trung triển khai giải pháp chủ yếu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tập trung triển khai giải pháp chủ yếu

           • 12/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực