Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại thành phố Hải Phòng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, BẾN BÃI TẬP KẾT, KINH DOANH CÁT SỎI TRÊN CÁC TUYẾN SÔNG VÀ CỬA BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác tài nguyên khoáng sản cát sỏi trên các tuyến sông và cửa biển thuộc địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên bãi sông và hành lang bảo vệ đê, các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập bến tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép, xây dựng công trình, nhà xưởng, vật kiến trúc kiên c, sử dụng phương tiện có tải trọng lớn đi trên đê gây lún sụt mặt đê, đặc biệt là tình trạng khai thác vận chuyn, bơm tập kết cát đen với khối lượng lớn trên bãi sông và hành lang bảo vệ đê gây ô nhiễm môi trường và gây nguy cơ sạt lở bờ bãi, mt an toàn đê điu và thoát lũ.

Thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyn, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/5/2011 và các văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm về đê điều, sử dụng đất và khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố. Các ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện, ý thức chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm về đê điều, sử dụng đất bãi ven sông, khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông bước đầu có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn, một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn tồn tại chưa được xử lý dt điểm.

Đtăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý đê điều, sử dụng đất bãi bi ven sông và khai thác tài nguyên khoáng sản cát sỏi ở lòng sông và cửa biển, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thủ trưởng các ngành khn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Nghiêm túc thực hiện Chthị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra, xử lý cương quyết, dứt đim các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và tình trạng khai thác cát trái phép ở các tuyến sông trên địa bàn quản lý, không đtình trạng vi phạm kéo dài, tái phạm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, quận: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân tại khu vực bãi bồi ven sông, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ cầu qua sông đã được địa phương (cấp huyện, xã) giao cho cá nhân thuê đất; xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiên quyết thu hồi và kiến nghị thu hồi các loại giy tờ đã cp đi với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, lập bến bãi, tập kết vật liệu, xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, giao thông và thoát lũ; thực hiện biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện quá tải đi trên đê theo chỉ đạo tại Công văn số 7666/UBND-TL ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; thành lập các tổ kiểm tra, chốt chặn tại các điểm nóng về khai thác trái phép, các hoạt động vận chuyển cát sỏi lòng sông, tập kết lên bãi và sdụng đường vận chuyển qua đê đkịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi phát sinh.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ cu qua sông; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hoặc và báo cáo kiến nghị x lý đi với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Thực hiện phê duyệt quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng có liên quan đến đê điều, thoát lũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 117/UBND-QH ngày 09/01/2015 và việc cho thuê đất bãi bi ven sông, biển phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; trước khi phê duyệt quy hoạch, cho thuê đất bãi bồi ven sông, biển để thực hiện dự án án đầu tư xây dựng công trình, lập bến bãi tập kết vật liệu xây dựng nhất thiết phải lấy ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan rà soát lại việc cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông, ca biển và việc sử dụng đất bãi sông đã được cấpthẩm quyền giao cho t chc, cá nhân để lập bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng; phối hợp với Công an thành phố xử lý dt điểm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất, khai thác cát trái phép ở lòng sông, cửa bin, thực hiện nghiêm Chỉ thị s 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thtướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Quyết định s 1805/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 và Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố vviệc phê duyệt Đề án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sn trên địa bàn thành phố và phê duyệt Đề án điều chỉnh khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành ph.

Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương rà soát nội dung, đề xuất điều chnh, bổ sung, sửa đổi nội dung hoặc ban hành thay thế Quyết định s 2693/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý khai thác, sử dụng đường vận chuyn, bến bãi đchứa và trung chuyển cát sỏi lòng sông và cửa bin thuộc đa bàn thành ph Hi Phòng - báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý 1 năm 2017.

Đxuất nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cụ thể về việc thực hin Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 và Thông tư s 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đnh vquản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven sông, biển trên địa bàn thành phố; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý 1 năm 2017.

4. Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng trong ngành và Công an các địa phương, căn cứ báo cáo, đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm tra xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng kéo dài hoặc cố tình vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát trái phép ở lòng sông, ca bin thuộc địa bàn quản lý; lập hồ sơ truy tố trước pháp luật theo quy định đối với một số vụ việc điển hình vi phạm kéo dài, cố tình vi phạm về sử dụng đất, lập bến bãi trái phép, gây nguy cơ sạt lở mất an toàn đê điều và gây ô nhiễm môi trường; tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các điểm nóng về khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương lập quy hoạch bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên các tuyến sông, công khai quy hoạch và các điểm được cấp phép; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, xử lý vi phạm hành chính về quy hoạch, xây dựng theo quy định pháp luật và Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1669/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên phi hợp với các địa phương kiểm tra việc lập bến bãi, kinh doanh vật liệu xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc phê duyệt quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo tại Công văn s117/UBND-QH ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó, chú trọng việc quy hoạch sử dụng đất bãi bi ven sông, biển theo Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 và Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện trong quý 1 năm 2017.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương kiểm tra, rà soát hoạt động của các bến thủy, cảng thủy nội địa trên các tuyến sông đang có hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vị trí thuộc hành lang bảo vệ kè, luồng đường thủy và cầu qua sông; xử lý các trường hợp lập bến neo đậu phương tiện thủy trái phép; kiến nghị với các ngành và địa phương thu hồi các loại giấy phép đã cấp, hp đồng thuê đất đã ký với các chủ bến bãi có bến neo đậu phương tiện thủy ctình vi phạm; kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng có ảnh hưởng đến an toàn đê điều, hoạt động giao thông đường thủy; chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc rà soát quy định pháp luật về quản lý, xây dựng cảng, bến thủy nội địa liên quan đến thực hiện quy định của Luật Đê điều, Luật Xây dựng, đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 2 năm 2017.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Đê điu, Luật Phòng chống thiên tai, đặc biệt là các trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây nguy cơ mt an toàn cho đê điu và thoát lũ; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm; chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đc các Sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT- UBND ngày 23/5/2011 và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đxuất, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức khai thác, nạo vét, khơi thông lung lạch gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều; có biện pháp phòng, chng và khc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông.

Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão thay thế Quy chế phi hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điu và phòng chng lụt bão ban hành kèm theo Quyết định s 902/2008/QĐ-UBND ngày 03/06/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó quy định các nội dung phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điu, thủy lợi và phòng chống thiên tai; xử lý trách nhiệm người đứng đu cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có thẩm quyền xử lý vi phạm nhưng thiếu trách nhiệm, không xử lý kịp thời, để xảy ra vi phạm tồn tại kéo dài thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong quý 1 năm 2017.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận và thủ trưởng các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBND các quận, huyện;
- C
ác Sở, ngành thành phố;
- CVP các PCVP UBNDTP;
- Đài PT-TH, Báo Hải Phòng; Báo ANHP;
- Các CVUB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại thành phố Hải Phòng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại thành phố Hải Phòng 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành16/01/2017
        Ngày hiệu lực16/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại thành phố Hải Phòng 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại thành phố Hải Phòng 2017

           • 16/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực