Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Năm 2018, thiên tai có nhiều diễn biến dị thường, gây nhiều thiệt hại. Theo số liệu thống kê trong năm 2018 thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền của cả nước với 09 cơn bão và 06 áp thấp nhiệt đới, 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng trên diện rộng; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; 43 đợt lũ trong đó có 14 trận lũ quét, sạt lở đất; lũ lớn tại thượng nguồn sông Cu Long, triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh Nam Bộ.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: cơn bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, xảy ra 05 đợt lốc xoáy và mưa giông, có 07 đợt triều cường lớn (đỉnh triều đạt và vượt mức báo động cấp III), 07 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Thiên tai đã làm chết 02 người (01 người do ngã đổ bảng quảng cáo và 01 người do cây xanh ngã đổ), bị thương 17 người (16 do cây xanh ngã đổ; 01 người do ngã đổ bng quảng cáo); hư hỏng hoàn toàn 09 căn nhà (nhà tạm), tốc mái và hư hỏng một phần 41 căn nhà; hư hỏng 11 xe ô tô, 12 xe máy; ngã đổ 508 cây xanh và 03 trụ điện; diện tích đất sạt lở khoảng 12.090 m2 và 200 m kè đá.

Dự báo trong năm 2019, tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở, hạn hán... sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt ngay từ tháng 01 năm 2019, cơn bão số 01 (Pabuk) đã xuất hiện đi vào khu vực Nam Biển Đông, sau đó bão số 1 đã đi vào đất liền các tnh miền Nam Thái Lan.

Qua 01 năm thực hiện Chthị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn trên địa bàn Thành phố, các Sở - ban - ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn đã triển khai thực hiện tốt các nội dung được phân công theo phương châm “bn tại chỗ” và nguyên tắc “ba sẵn sàng”. Nhờ đó đã dự báo và tổ chức phòng tránh kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng, vật tư, kinh phí đkhắc phục và giảm thiu thiệt hại do thiên tai, giúp nhân dân n định đời sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, công tác chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, công tác phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn chậm, chưa kịp thời, đặc biệt khó khăn về nguồn vốn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019, y ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất là quý II năm 2019 và báo cáo kết quả về cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố); Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 10 ngày 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố); Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 5208/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, giải quyết.

3. Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (Thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn) theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

4. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:

a) Thường xuyên rà soát việc thực hiện nội dung Chthị này của các địa phương, đơn vị để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhằm hoàn thành tốt các công việc được giao. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng, chng, ứng phó giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát hợp với tình hình thực tế của Thành phố. Xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định cảnh báo ảnh hưởng của bão, nước dâng, ngập lụt do bão đến Thành phố chi tiết đến cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn giúp nhân dân chủ động di dời, tránh trú an toàn.

b) Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019 trên địa bàn Thành phố. Điều tra, đánh giá khả năng nhận thức và ứng phó thiên tai của cộng đng dân cư nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đạt hiệu quả tốt hơn.

c) Chủ trì, phối hợp với các quận - huyện rà soát, phân loại và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp hoặc tu sửa các công trình phòng, chống thiên tai mang tính cấp bách trong năm 2019 theo hướng đảm bảo tính hiệu quả sử dụng lâu dài. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại phương tiện, trang thiết bị cần thiết trong năm 2019 theo hướng hiện đại để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong dự báo, cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển và địa điểm an toàn di dời dân đảm bảo an toàn tính mạng trên địa bàn Thành phố.

d) Tổ chức thực hiện quy trình nhắn tin cảnh báo thiên tai cho các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn Thành phố biết để chủ động phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra.

đ) Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn cho các Sở, ngành, đơn vị, quận - huyện, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ các quy định hiện hành về thu - nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố. Kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu và địa điểm an toàn tại các quận - huyện để tổ chức sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai.

e) Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị, địa phương liên quan quyết định vận hành điều tiết tích, xả lũ của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An hợp lý nhm chủ đng giảm lũ cho hạ du; trong tình huống bất thường tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc vận hành hồ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

g) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động phòng, chống thiên tai. Tăng cường công tác trao đi, học tập kinh nghiệm trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các tnh, thành trong nước và quốc tế.

5. Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Công an Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố:

a) Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị thường trực để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, cứu sập, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên biển, cửa biển, cửa sông, vùng nước cảng biển, ven sông, vùng trũng thấp...). Sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị ứng phó, hỗ trợ, chi viện cho các quận - huyện ngay khi có yêu cầu.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông sut từ cấp Thành phố đến cấp quận - huyện và phường - xã - thị trấn trong mọi tình huống thiên tai, sự cố tai nạn có thể xảy ra.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thành thục nghiệp vụ để sẵn sàng, nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố kiểm tra, kiểm soát theo quy định các tàu cá khi cập bến, xuất bến; cập nhật đầy đủ thông tin về người, phương tiện. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn đăng kiểm, tàu không trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra an toàn công trình phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2019 và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn công trình xung yếu phát sinh, hoàn thành trong quý II năm 2019.

b) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản nắm chắc vị trí, số lượng tàu cá, thuyền viên đang hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ để kịp thời hướng dẫn di chuyển phòng, tránh thiên tai đến nơi neo đậu an toàn; triển khai thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu cá thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm theo quy định; tổ chức hướng dẫn, bố trí neo đậu tránh trú an toàn cho các tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chuẩn bị tốt phương án hậu cần cho tàu thuyền vào neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão (sông Đồng Đình, huyện Cần Gi).

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Chỉ đạo rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, khuyến cáo người nông dân điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước của từng vùng; chủ động theo dõi tình hình thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo sản xuất, nuôi trồng hiệu quả, hạn chế thiệt hại.

7. Sở Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án phòng, chống sạt lở đang thực hiện tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao và nghiêm trọng nhằm bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các bến khách ngang sông, bến đưa rước hành khách và các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên sông, kênh, rạch, tàu cánh ngầm; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, không chở quá tải (phương tiện phải được đăng kiểm, có hệ thống thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cu sinh); đảm bảo an toàn cho cầu, phà, nhất là các cầu yếu.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức ứng phó, khắc phục kịp thời, bảo vệ môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố tràn dầu (trên sông, trên biển), động đất, sóng thần. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng kim tra các tổng kho xăng dầu, kho chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ... để khuyến cáo các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai.

b) Chỉ đạo Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải tăng cường kiểm tra, giám sát các khu chứa rác thải, có phương án xử lý sự cố khi có mưa, bão, không để xảy ra tràn, sạt lở, bể bờ bao gây ô nhiễm môi trường.

c) Tình trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch của tuyến sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và vùng biển Cần Giờ đã và đang tiếp diễn rất nghiêm trọng; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Sở Giao thông vận tải, các quận - huyện liên quan cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Dương, Đồng Nai lập kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý II năm 2019.

9. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn khi đang thi công xây dựng, lp đặt, sử dụng giàn giáo, vận hành cần cẩu tại các công trình đang thi công, nhất là đối với các công trình trên cao. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình gồm: trụ sở làm việc, chung cư và các công trình công cộng khác đã cũ, xuống cấp, có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

b) Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, tổ chức, người dân thực hiện đúng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được bão, lốc xoáy, giông gió có cường độ cao và khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các quận - huyện rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các pa nô, áp phích, biển quảng cáo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa giông, gió giật xảy ra.

d) Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh phối hợp với các quận - huyện khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để đốn hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn... đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Nghiên cứu, rà soát phương án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị và an toàn khi xảy ra thiên tai.

Khi xảy ra sự cố về cây xanh ngã đổ, giao Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục các sự cố cây xanh nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

đ) Chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy tu, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, thay thế, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, trạm bơm theo phân cấp; tổ chức ứng trực, huy động máy bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội thị.

e) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dán thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

10. Sở Văn hóa và Thể thao:

Phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

11. Sở Du lịch:

Chủ trì, phối hợp Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên yêu cầu các doanh nghiệp khi tổ chức sự kiện, du lịch, tham quan, lữ hành phải đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu, thuyền di chuyển trên sông, trên biển; trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng kết nối với các đơn vị chuyên nghiệp cứu hộ, cứu nạn; khuyến cáo khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tuân thủ nghiêm túc nội quy tại các khu du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng.

12. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.

13. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố:

a) Chuẩn bị đlực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ số thuốc để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng ngừa dịch bệnh và khắc phục môi trường sau thiên tai để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Hội Chữ thập đỏ Thành phố phối hợp Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” của địa phương.

14. Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH:

a) Kiểm tra, đảm bảo tình trạng vận hành an toàn, ổn đnh hệ thống đin, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực;

b) Đảm bảo nguồn điện liên tục cho các cơ quan trọng yếu của Thành phố, quận - huyện, bệnh viện, trạm bơm chống úng, cng ngăn triều (bao gồm huy động nguồn máy phát dự phòng tại chỗ);

c) Khi có sự cố trên lưới điện do các tình huống thời tiết xấu hoặc thiên tai: chủ động cắt điện để phòng tránh sự cố. Ngay sau đó, phải chủ động phối hợp và hỗ trợ khách hàng trong công tác tái lập điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là cho cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ sở y tế, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyền hình, các trạm bơm tiêu nước chống úng ngập.

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai và kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai.

16. Đề nghị Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Chủ trì, phối hợp với quận - huyện tổ chức các chương trình tập bơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống địa bàn ven sông, kênh, rạch, không để xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn Thành phố.

17. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Hepza), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố:

Chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các kho hàng, nhà xưởng trọng yếu. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ven sông phải đề phòng tình huống mưa to kết hợp triều cường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cho người lao động.

18. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

a) Rà soát, hoàn chỉnh các Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của quận - huyện tương ứng với từng loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai. Đồng thời, thống kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có hoặc tổ chức hiệp đồng với chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết. Tại các địa điểm tạm cư phải được tổ chức chu đáo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, điều kiện sinh hoạt, đảm bảo môi trường, vệ sinh cho nhân dân.

b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện gồm: quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các công trình phòng, chống thiên tai đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp với chủ đầu tư các dự án tiêu thoát nước, chống ngập đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bng để dự án sớm được triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; nếu quận - huyện nào để xảy ra tình trạng bể bờ bao, tràn bờ bao, sạt lở bờ sông, kênh, rạch (đã được cảnh báo của cơ quan chức năng) ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tài sản và tính mạng của nhân dân thì lãnh đạo quận - huyện đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn mình quản lý. Chỉ đạo Lực lượng Quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra phát hiện, báo cáo kịp thời những vị trí đê bao hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý, khắc phục hạn chế tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

d) Rà soát, kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm sa chữa, gia cố các đoạn bờ bao nằm trong khu đất đang quản lý, sử dụng; đảm bảo tính đồng bộ ngăn triều trên toàn tuyến, không để tràn, bể và sạt lở bờ bao. Đối với các chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng, khu dân cư, các hộ dân có đất nhưng bỏ hoang không sản xuất, không xây dựng công trình, không bảo vệ, duy tu bờ bao trên phần đất của mình, các địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết, phạt hành chính, thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và đề xuất giải pháp xử lý đối với các nhà ở, chung cư cũ, xuống cấp do địa phương quản lý. Khuyến cáo chủ đầu tư, người dân có sở hữu các công trình ngầm chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, triều cường. Tham gia điều tiết giao thông, phân luồng hạn chế hoặc cấm các phương tiện giao thông di chuyển vào các tuyến đường đang bị ngập nặng.

e) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai giúp cho cán bộ quản lý, nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chủ động phòng, ngừa ảnh hưởng của thiên tai đạt hiệu quả, từ đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

g) Hoàn thành thanh quyết toán kinh phí tạm ứng từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố để đầu tư công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác phòng chống thiên tai còn tồn đọng qua các năm. Tổ chức triển khai việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai trong doanh nghiệp và công dân đạt kết quả cao theo quy định của Thành phố.

h) Khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai ở các quận - huyện có liên quan theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020. Đối với trường hợp cần phải di dời dân khn cấp để phòng, tránh thiên tai, giao Ủy ban nhân các quận - huyện sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương tạm ứng đ btrí di dời khn cấp tránh trường hợp xảy ra thiệt hại về người và tài sản; đng thời Ủy ban nhân dân các quận - huyện có báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

i) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (đường, cầu cảng, nhà quản lý, nhân sự) phục vụ cho công tác quản lý Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khi cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão theo quy định. Nắm chắc số lượng tàu thuyền, thuyền viên đang khai thác thủy sản trên sông, trên biển của địa phương để kịp thời hướng dẫn phòng, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai xảy ra.

k) Khi có thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và Quyết định số 29/2016/QĐ-UNBD ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Thành phố; đề xuất nhu cầu hỗ trợ khc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

19. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các cơ quan Báo chí Thành phố cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa thiên tai để nhân dân biết và tự chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn.

20. Các Sở, ban, ngành, các Tổng Công ty đóng trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi đơn vị mình. Đồng thời, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

21. Các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra và trong những ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp có sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn, yêu cầu các quận - huyện phải cử lãnh đạo xuống trực tiếp tại địa bàn và báo cáo kịp thời về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để tham mưu chỉ đạo, ứng phó đạt hiệu quả. Số điện thoại trực ban: (08) 38 297 598; số fax: (08) 38 232 742.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Chthị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các Tổng Công ty, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chng thiên tai;
- y ban Quốc gia ƯPSC, TT và Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Chi cục Phòng ch
ng Thiên tai miền Nam;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN TP;
- Các Tổng Công ty đóng tại TP;
- UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn;
- Cơ quan Báo, Đài thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP; các Phòng CV;
- Lưu: VT, (KT/Trọng).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo15/06/2019
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành15/03/2019
       Ngày hiệu lực15/03/2019
       Ngày công báo15/06/2019
       Số công báoSố 43
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh

          • 15/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/06/2019

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực