Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 quản lý thu ngân sách nhà nước Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng năm 2013 tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh vượt 7,5% dự toán giao đầu năm, tăng 25% so với năm 2012; bước vào thực hiện kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2014, với dự báo tình hình kinh tế trong nước có tăng trưởng, nhưng chưa ổn định, sản xuất, kinh doanh sẽ còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới và Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát các địa bàn trọng điểm và tổ chức họp Ban Chỉ đạo định kỳ.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai ngay việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2014 cho UBND các xã, phường, thị trấn với mức tối thiểu bằng hoặc cao hơn dự toán đã được UBND tỉnh giao.

- Chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trong việc tuyên truyền các chính sách thuế, phí, lệ phí mới bổ sung, sửa đổi; các giải pháp của Chính phủ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc huyện, thành phố phối hợp với các Phòng chức năng thuộc các Sở, Ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra việc thực hiện thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế tham mưu các biện pháp quản lý trong các lĩnh vực còn thất thu, đề xuất kế hoạch chống thất thu, đôn đốc thu nợ đọng trên địa bàn huyện, thành phố, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ theo kế hoạch của ngành.

3. Giám đốc các Sở, Ban, ngành:

Cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để quản lý các nguồn thu phát sinh; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các đề án quản lý nguồn thu từ các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu như: khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh khách sạn, sử dụng đất, hoạt động chuyển nhượng vốn…; tuyên truyền chính sách thuế nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế, cụ thể như sau:

- Sở Tài chính phối hợp thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và ghi thu - ghi chi vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố khấu trừ thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Quản lý thuế và Công văn số 955/UBND-KTTH ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp quản lý tốt các khoản thu từ đất (tập trung xử lý các tồn tại về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất); lệ phí trước bạ nhà ở; các khoản thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quản lý quản lý nguồn thu từ hoạt động du lịch; tham gia nghiên cứu quản lý giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp trong việc cung cấp thông tin về kế hoạch đầu tư XDCB trên địa bàn; quản lý doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh, chuyển đổi loại hình, chuyển đổi sở hữu…; kiểm soát các trường hợp chuyển nhượng vốn.

- Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế; phản ánh kịp thời những tổ chức, cá nhân dây dưa, nợ đọng tiền thuế; vi phạm pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan Thuế.

4. Cơ quan Thuế:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế GTGT Luật thuế TNDN; thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; phối hợp các ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề án quản lý chống thất thu trên từng lĩnh vực.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung đối với các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp có số thuế hoàn lớn.

- Giao chỉ tiêu thu nợ, thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; thực hiện công bố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế lớn, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (để biết);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành đoàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 quản lý thu ngân sách nhà nước Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 quản lý thu ngân sách nhà nước Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 quản lý thu ngân sách nhà nước Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 quản lý thu ngân sách nhà nước Quảng Nam

           • 13/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực