Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tăng cường chỉ đạo thoái vốn nhà nước doanh nghiệp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CƠ CẤU LẠI, SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, CỔ PHẦN HÓA VÀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đã đạt nhiều kết quả tích cực: Từ năm 2013 đến năm 2016 đã cổ phần hóa 32 doanh nghiệp, tng quy mô vốn nhà nước được xác định lại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đạt: 9.338,070 tỷ đồng, bng 196,76%, tăng 1,96 lần so với tổng giá trị phần vốn nhà nước trước khi xác định lại. Giai đoạn 2014-2018 đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, thu về được 5.238,24 tỷ đồng, tăng 1,65 lần so với phần vốn nhà nước bán ra; tổ chức sắp xếp lại bằng các hình thức giải thể, phá sản, bán doanh nghiệp... tại 13/25 doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình phân công thực hiện cổ phần hóa, phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 về ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; và Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện) và thí điểm việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Công ty Đu tư tài chính nhà nước thành ph; phê duyệt và trin khai 14 đán cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của các Tổng Công ty, Công ty mẹ 100% vốn nhà nước; lập và trình duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020. Những kết quả cụ thtrên đã góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố (giai đoạn 2011-2017 bình quân nộp ngân sách nhà nước hằng năm: 10.868 tỷ đồng); hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thành phố đã tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng đóng góp vào việc thực hiện định hướng phát trin kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội X của Đảng bộ thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một stồn tại, hạn chế: Chưa thực hiện đúng tiến độ lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (2016-2020) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; một vài trường hp xác định lại giá trị để cổ phần hóa doanh nghiệp chưa tính đúng, tính đủ tài sản; việc thực hiện Đán tái cơ cấu được phê duyệt tại một số doanh nghiệp chưa có sự tập trung cao vào các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, có trường hợp doanh thu từ việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, lợi nhuận của doanh nghiệp chủ yếu từ nguồn thu tài chính; một số trường hp xử lý các khoản đầu tư thua lỗ, sắp xếp giải thể, phá sản các doanh nghiệp không hiệu quả kéo dài; việc thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu theo phân công tại một số cơ quan còn phân tán, chưa hiệu quả; công tác quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp nhà nước còn chậm; việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán còn khó khăn, vì vậy tính công khai, minh bạch còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: Doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, phức tạp về tài chính; quản lý, sử dụng nhiều vị trí nhà, đất và nhiều hoạt động liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất; nhiều doanh nghiệp tính chất hoạt động liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, công ích của thành phố; năng lực đơn vị tư vấn định giá được lựa chọn có trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số quy định về cổ phần hóa, thoái vốn được ban hành theo hướng chặt chẽ hơn, thời gian thực hiện dài, nhất là về đất đai, công tác xác định giá trị doanh nghiệp để đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước và phải thực hiện quy trình lại từ đầu. Một số Sở, ngành, doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ, còn tâm lý e ngại, chờ đợi chỉ đạo, không chủ động tham mưu đề xuất xử lý hoặc giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ giải pháp năm 2019; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới, Giám đốc Sở, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ

1. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội khóa XIV để nhận thức đúng, đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm làm chậm quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

2. Hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 làm cơ sở để các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện.

3. Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với các doanh nghiệp không có khả năng hoàn thành kế hoạch vì lý do khách quan phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Sở ngành chức năng, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước hướng dẫn, kiểm tra và xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai việc thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

5. Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước rà soát các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các khoản đầu tư không hiệu quả, thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp thành viên thua lỗ bằng hình thức phá sản, giải thể,... theo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn.

6. Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện công tác quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần; đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc thu, nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn vào nguồn ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV.

7. Triển khai phương án thí điểm thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ shữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp của thành phố sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

8. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ công tác cổ phần hóa, thoái vốn, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần và quyết tâm cổ phần hóa, xử lý nghiêm các vi phạm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trên cơ sở phương án cơ cấu lại do doanh nghiệp xây dựng, rà soát chức năng hoạt động của từng doanh nghiệp gắn với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố từ đó hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước tập trung đầu tư, phát triển ngành - nghề kinh doanh chính.

b) Xác định ngành và lĩnh vực tỷ lệ vốn nhà nước phù hợp để phát huy vai trò dẫn dắt của nguồn lực nhà nước thông qua hoạt động doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn.

2. Sở Tài chính:

a) Phối hp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc rà soát việc sắp xếp, xử lý tài sản công tại các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

b) Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những vi phạm, đề xuất xử lý những vướng mắc khó khăn liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong Tổ Công tác Ủy ban nhân dân thành phố (theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố) để hướng dẫn các doanh nghiệp có các khoản đầu tư liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất xử lý trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cphần theo Quyết định s 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để trình Hội đồng nhân dân thành phố theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội Khóa XIV.

e) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 về ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo Nghị định s 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trình tự, thủ tục việc lập phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước trước khi thực hiện cổ phần hóa trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong đầu Quý 3 năm 2019 làm cơ sở để xác định việc giao hoặc không giao tài sản để cổ phần hóa.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hp Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đề án thí điểm thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương.

b) Tham mưu, đề xuất kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) tại một số doanh nghiệp nhà nước nhằm phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các Công ty Nông Lâm nghiệp theo đề án đã được phê duyệt.

b) Chđạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây trồng thành phố xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1364/TTg-ĐMDN ngày 11 tháng 9 năm 2017.

6. Cục Thuế thành phố:

Tập trung kiểm tra, tổ chức quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa và quyết toán thuế giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

7. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2018-2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định s58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016.

b) Tham mưu, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ vphê duyệt Đ án “Cơ cu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoàn thành công tác cổ phần hóa và phê duyệt báo cáo tài chính hng năm của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận - huyện.

9. Hội đồng thành viên các Tổng Công ty, Công ty độc lập:

a) Khẩn trương rà soát tình hình triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn theo phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phương án cơ cu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2019; cuối năm có báo cáo đánh giá, kim điểm xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành kế hoạch được giao, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Triển khai có kết quả các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố; bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trong đó khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đt đang quản lý, sử dụng đlập phương án sử dụng đt trình y ban nhân dân thành phphê duyệt trước khi tchức xác định giá trị doanh nghiệp c phn hóa. Chủ động tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch cổ phn hóa, thoái vốn, kiên quyết xlý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường; tham mưu xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác. Làm rõ trách nhiệm và xlý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tchức, cá nhân liên quan đxảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn.

c) Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp.

d) Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào kinh doanh những ngành nghề kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghkinh doanh chính. Thực hiện đăng ký lại ngành ngh kinh doanh nếu cần thiết, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia khi thoái vốn.

đ) Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp thành viên để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực; tránh cạnh tranh nội bộ theo hướng sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp thành viên kinh doanh cùng ngành ngh.

e) Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tính tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

g) Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cu quản trị trong cơ chế thị trường. Btrí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phn vn đủ phẩm cht đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

h) Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; trọng tâm là đội ngũ lao động kỹ thuật với slượng hợp lý, cơ cu ngành nghvà bậc thợ tối ưu đối với từng công nghệ, dây chuyền, công đoạn, công việc, trên cơ sở nâng cao năng suất của từng người lao động và năng suất lao động tng hợp của doanh nghiệp.

i) Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, ấn phẩm dịch vụ; từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

k) Phải tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên, thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con, cán bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động của các công ty liên kết, thông qua người đại diện là c đông tham gia vào các quyết định của Đại hội đng c đông, Hội đng quản trị theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện công khai minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng vi những người có liên quan đến quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

10. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty, Công ty mẹ - con, Công ty độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý sử dụng vốn nhà nước. Bổ sung nội dung kiểm tra, Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp; trách nhiệm trong việc tổ chức hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm. Bổ sung danh mục thanh tra đối với các doanh nghiệp chậm quyết toán tại thời điểm chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

11. Các doanh nghiệp nhà nước định kỳ công bố công khai thông tin về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố.

13. Trước ngày 15, hàng quý, các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố để tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Tổng Công ty, Công ty 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- S
, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Các T
ng Công ty, Công ty thuộc TP;
- VPUB: CVP, PVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Ng.H) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo15/09/2019
Số công báoTừ số 66 đến số 67
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tăng cường chỉ đạo thoái vốn nhà nước doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tăng cường chỉ đạo thoái vốn nhà nước doanh nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo15/09/2019
        Số công báoTừ số 66 đến số 67
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tăng cường chỉ đạo thoái vốn nhà nước doanh nghiệp Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tăng cường chỉ đạo thoái vốn nhà nước doanh nghiệp Hồ Chí Minh

             • 16/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/09/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực