Chỉ thị 08/2008/CT-UBND

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 12/2009/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 10/09/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2008-2009

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII, Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang chỉ thị các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các cấp phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2008-2009 như sau:

1. Năm học 2008-2009 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, nhằm huy động sự tham gia của các lực lượng trong và ngoài nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện của địa phương; tạo sự hứng thú, yêu mến, gắn bó với trường, lớp của học sinh, để hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng; tiếp tục thực hiện chủ trương “giảm tải” chương trình học của Bộ GD-ĐT; đẩy mạnh hơn nữa đổi mới phương pháp dạy và học; thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành GD-ĐT và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2008-2009; các ngành, các cấp cần tích cực tham gia, phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện tốt chủ đề của năm học: “Phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính; tăng cường các biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng”. Đồng thời, chú ý đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp ở bậc trung học, nhất là đối với học sinh lớp cuối cấp.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học” của ngành GD-ĐT.

a) Tổ chức học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng những nội dung và hình thức phù hợp, sinh động; qua đó, xây dựng nhận thức, chuẩn mực đạo đức cách mạng và chuyển thành hành vi, thái độ ứng xử trong công tác, học tập và lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

b) Cuộc vận động “Hai không” trong năm học 2008-2009 cần tạo chuyển biến rõ nét hơn về thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học, hạn chế truyền thụ kiến thức một chiều; không để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quản lý tài chính, lãng phí, làm thất thoát tài sản nhà nước; tiếp tục đổi mới thi cử, đánh giá học sinh nghiêm túc để điều chỉnh cách dạy và học; hạn chế dần tỷ lệ học sinh yếu, kém, không để tình trạng học sinh chưa đủ chuẩn kiến thức lên lớp.

c) Đồng thời với chống, phải tiếp tục xây dựng phong trào Dạy tốt, học tốt”, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương để học sinh học tập về nhân cách, lối sống, tinh thần tự học, tự rèn.

3. Tiếp tục duy trì kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện để Bộ GD-ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tập trung sức để hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào cuối năm học.

Thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để phát triển về quy mô học sinh, củng cố kết quả công tác phổ cập và tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học.

4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo các yêu cầu: đầu tư tập trung để trường ra trường, hướng đến chuẩn hóa, hiện đại hóa; huy động nhiều nguồn lực đầu tư, trong đó chú ý tranh thủ nguồn đầu tư từ vốn chương trình mục tiêu, vốn vay, viện trợ qua các dự án và nguồn lực nhân dân. Ưu tiên đầu tư thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Đề án Thực hiện mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và các loại thiết bị thí nghiệm thực hành để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Từng địa phương, từng trường phải thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị và có kế hoạch điều chuyển hợp lý giữa các trường.

5. Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán ngân sách GD-ĐT năm 2009 toàn tỉnh theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, đáp ứng yêu cầu GD-ĐT theo qui định, không để xảy ra tình trạng dự toán thiếu. Việc điều hành ngân sách thực hiện theo phân cấp quản lý, không tùy tiện cắt xén làm phát sinh tình trạng nợ đọng, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục và đời sống giáo viên.

Tăng cường kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách GD-ĐT các cấp; kiểm tra các khoản thu, đóng góp trong nhà trường; kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thất thoát.

6. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các lực lượng xã hội tham gia vào công tác phát triển sự nghiệp GD-ĐT, thể hiện trên các mặt: hiểu rõ và đồng tình thực hiện các chủ trương về phát triển, đổi mới GD-ĐT; phối hợp với nhà trường theo dõi và chăm sóc việc học tập của học sinh; tham gia đóng góp vật chất và tinh thần nhằm góp phần phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng công tác giáo dục.

Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này; Sở GD-ĐT có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo và tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: VHXH, XDCB, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực14/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực14/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2008/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm giáo dục đào tạo 2008 2009 An Giang