Chỉ thị 08/2008/CT-UBND

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động của xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước đã được thay thế bởi Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA XE CƠ GIỚI 3 BÁNH VÀ XE THÔ SƠ 3, 4 BÁNH TỰ CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, tình hình hoạt động của các loại xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh còn diễn ra phức tạp, các loại xe này hoạt động không có đăng ký, chưa được kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhiều người điều khiển chưa có giấy phép lái xe, nên hoạt động của xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh đã gây ra tai nạn giao thông, trong đó có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008, Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ, Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 của liên Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật, Công văn số 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật, Công văn số 6309/BGTVT-ĐBVN ngày 04/10/2007 và Công văn số 7241/BGTVT-VT ngày 09/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có liên quan đến việc quản lý hoạt động của xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý những công việc sau:

- Nghiêm cấm các loại xe công nông và xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế (xe không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thiết kế, không có đăng ký, đăng kiểm theo qui định) tham gia giao thông đường bộ.

- Riêng đối với xe mô tô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế do thương binh và người tàn tật điều khiển đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật (không chở thêm người và hàng hóa) được phép lưu hành đến ngày 31/12/2008.

- Xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu theo qui định của pháp luật phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số trước khi tham gia giao thông.

- Không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) cấm lưu hành trong nội ô thị xã và các quốc lộ (trừ xe Quân đội, lực lượng Công an và xe cơ giới dùng cho thương binh, người tàn tật, xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường).

- Cấm xe máy kéo hoạt động trên đường quốc lộ và trong khu vực nội thị thuộc địa bàn tỉnh. Xe máy kéo được phép hoạt động trên các tuyến đường tỉnh từ 0 giờ đến 5 giờ hàng ngày và được phép hoạt động thường xuyên trên các tuyến đường liền kề giữa các trang trại, ruộng, rẫy để sản xuất và vận chuyển hàng nông nghiệp, lâm nghiệp.

2. Sở Giao thông - Vận tải tập trung thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 93.01S lập kế hoạch và bố trí thời gian thực hiện việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy kéo, xe cơ giới dùng cho người tàn tật (được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu theo qui định của pháp luật) ở từng địa phương, lập biên bản kiểm tra, chứng nhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để chủ phương tiện có cơ sở làm thủ tục đăng ký, cấp biển số theo quy định hiện hành.

- Tổ chức đăng ký cấp biển số cho xe máy kéo chuyên dùng nông nghiệp, lâm nghiệp theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ Giao thông vận tải.

- Hướng dẫn cho các cơ sở đào tạo lái xe khẩn trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện để tổ chức tuyển sinh và đào tạo lái xe hạng A4 theo đúng qui định của Cục Đường bộ Việt Nam; tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển các loại máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg đã hoàn thành khóa học được thi lấy giấy phép lái xe.

- Tổ chức cắm biển cấm xe công nông và xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh ở các tuyến đường quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức cho các chủ phương tiện xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và các quy định của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ.

- Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại số lượng xe máy kéo, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh kể cả xe cơ giới 3 bánh dùng cho thương binh, người tàn tật hiện đang hoạt động tại địa phương, báo cáo về Sở Giao thông - Vận tải và Công an tỉnh để làm cơ sở cho việc đăng ký và quản lý.

- Chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo thời hạn kê khai xe máy kéo, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực đến hết ngày 15/5/2008. Những xe chưa kê khai, đăng ký tại địa phương sẽ bị kiểm tra, xử lý theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; bố trí mặt bằng đủ rộng và tập trung phương tiện để kiểm định theo kế hoạch đăng ký với Trung tâm Đăng kiểm; tạo mọi điều kiện cần thiết cho công tác kiểm định được thuận lợi.

4. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tổ chức hướng nghiệp và đào tạo nghề cho chủ phương tiện chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các phương tiện giao thông không được phép lưu hành đảm bảo việc làm, ổn định đời sống.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ cho chủ phương tiện chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các phương tiện giao thông không được phép lưu hành.

6. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát thanh, phát hình, thông báo nội dung của Chỉ thị này đến nhân dân biết để thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực20/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực20/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2008/CT-UBND quản lý xe cơ giới 3 bánh xe thô sơ 3 4 bánh tự chế Bình Phước