Chỉ thị 24/2008/CT-UBND

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 54/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật Giao thông vận tải Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2008/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUẢN LÝ XE CÔNG NÔNG, XE CƠ GIỚI BA BÁNH, XE THÔ SƠ BA, BỐN BÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngày 10/4/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động của xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Qua thời gian thực hiện đã mang lại một số kết quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý các loại xe nêu trên từng bước được chặt chẽ, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc cần được điều chỉnh và để phù hợp với nội dung Chỉ thị số 1405/CT-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, nhằm xác định loại phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông; quy định phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe cơ giới ba bánh đã được đăng ký gắn biển số, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn; chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giao thông vận tải tập trung thực hiện những nội dung sau:

a) Đối với xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp có tính năng đa dụng như làm đất, bơm nước, phát điện, vận chuyển có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp thì thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật để đăng ký, cấp biển số. Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển các loại xe máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg.

b) Đối với xe cơ giới ba bánh do người khuyết tật điều khiển tham gia giao thông có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp chưa được đăng ký, cấp biển số thì hướng dẫn thực hiện các thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật, đăng ký, gắn biển số để được tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật. Trong thời gian thực hiện thủ tục này, cho phép các xe chưa kiểm tra an toàn kỹ thuật, đăng ký, gắn biển số do người khuyết tật điều khiển được tạm thời tham gia giao thông.

c) Đối với xe lôi máy đã được đăng ký, cấp biển số đang hoạt động được phép tham gia giao thông đến ngày 30/6/2009.

d) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi phương tiện cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người khuyết tật.

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định:

- Phạm vi, thời gian hoạt động của xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe cơ giới ba bánh đã được đăng ký, gắn biển số (chú ý không cho phép tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong khu vực nội thị).

- Phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe thô sơ ba, bốn bánh.

e) Chỉ đạo các phòng chức năng cắm các biển báo cấm xe máy kéo, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh trên các tuyến đường quy định.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng làm tốt các nhiệm vụ:

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tập trung xử lý đình chỉ tham gia giao thông đối với:

- Xe công nông được lắp ráp từ các động cơ diezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ô tô (xe đầu ngang, xe độ chế).

- Xe cơ giới ba bánh không có đăng ký biển số theo quy định.

- Xe cơ giới hai bánh kéo theo dùng để chở người, hàng hóa (xe lôi máy) nhưng không có đăng ký và biển số theo quy định.

b) Tổ chức đăng ký, cấp biển số xe máy kéo nhỏ, xe cơ giới ba bánh dùng làm phương tiện đi lại cho người khuyết tật.

c) Xóa sổ đăng ký xe đối với các xe hết niên hạn sử dụng theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 12/2008/TT-BCA-C11 ngày 20/8/2008 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng; Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

d) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác đăng ký cấp biển số xe, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, phục vụ nhân dân đến đăng ký xe.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và nhân dân tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông.

b) Chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ Sở Giao thông vận tải thống kê, phân loại xe máy kéo, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh kể cả xe cơ giới ba bánh dùng cho thương binh, người khuyết tật hiện đang hoạt động tại địa phương, để phục cho việc quản lý các loại xe trên.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục tổ chức hướng nghiệp và đào tạo nghề cho chủ phương tiện chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống.

5. Sở Tài chính: Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ cho chủ phương tiện chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các phương tiện giao thông không được phép lưu hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình: Tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo nội dung Chỉ thị này đến nhân dân biết để thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể: Phối hợp hỗ trợ các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và nhân dân địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động của xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tự chế trên địa bán tỉnh Bình Phước.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2008
Ngày hiệu lực08/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu24/2008/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành29/12/2008
       Ngày hiệu lực08/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2008/CT-UBND quản lý xe công nông xe cơ giới ba bánh xe thô sơ ba bốn bánh Bình Phước