Chỉ thị 09/2009/CT-UBND

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM đã được thay thế bởi Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 09/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008 – 2009 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2009 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương có quy mô phát triển giáo dục và đào tạo và số thí sinh thi tốt nghiệp hàng năm cao nhất cả nước. Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo cùng sự hỗ trợ rất trách nhiệm của các sở - ngành, đoàn thể, việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Nhằm phát huy tốt những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2008 - 2009 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2009 - 2010, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh; bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi; chuẩn bị các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, địa điểm thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức tốt việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp, trúng tuyển và cấp phát văn bằng, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Đề thi phải nằm trong chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với yêu cầu của từng kỳ thi, đảm bảo chính xác và tuyệt đối bí mật.

3. Thực hiện đúng chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh và thu - chi tài chính theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng.

4. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện cần có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện tốt một số công việc cụ thể như sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi; phối hợp với các địa phương, các sở - ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt kết quả tốt;

b) Công an thành phố chỉ đạo Công an quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các kỳ thi từ việc cách ly, sao in đề thi đến việc bảo vệ các Hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hội đồng thi;

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong đảm bảo lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định;

c) Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố có kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Hội đồng thi, bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Hội đồng thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra nếu có;

d) Công ty Điện lực thành phố ưu tiên đảm bảo đủ nguồn điện trong những ngày làm việc của Hội đồng sao in đề thi, các Hội đồng thi và chấm thi theo kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo;

đ) Bưu điện thành phố chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chuyển đề thi, bài thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối; cung cấp các số điện thoại phục vụ cho các Hội đồng và công tác chỉ đạo thi;

e) Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố;

g) Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin và báo - đài thành phố thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin về các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa, kế hoạch tuyển sinh, để phụ huynh và nhân dân biết, hợp tác với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nghiêm túc thực hiện quy chế của Hội đồng thi;

h) Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Hội đồng thi thực hiện tốt việc cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi;

i) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có kế hoạch bố trí trực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh, huyện Cần Giờ phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi và đi lại của các học sinh dự thi trong những ngày diễn ra kỳ thi;

k) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các Hội đồng thi tại địa phương theo đúng kế hoạch và quy chế thi; bố trí lực lượng giải tỏa và ổn định trật tự trước cổng trường và xung quanh khu vực Hội đồng thi; tạo điều kiện cho các Hội đồng thi phối hợp triển khai phương án dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện bất khả kháng do mưa bão;

l) Các Hội đồng thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi (kế hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi…) cho học sinh biết để thực hiện và phụ huynh học sinh để hỗ trợ nhắc nhở con em mình; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm trật tự khu vực Hội đồng thi; có phương án kế hoạch dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện do mưa bão.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và bổ túc văn hóa trên địa bàn thành phố.

6. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2008 - 2009 và tuyển sinh năm học 2009 - 2010, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành09/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2009/CT-UBND tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 địa bàn TP.HCM