Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân và toàn xã hội quan tâm. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Đời sống sức khỏe, văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, trong đó có tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước, trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Năm 2018, toàn tỉnh có 30 em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 24 em tử vong do đuối nước, 03 trẻ em bị xâm hại tình dục; 6 tháng đầu năm 2019, có 08 trẻ em tử vong do đuối nước, 03 trẻ em bị bạo lực, xâm hại gây bức xúc và hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em (Thông báo Kết luận số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ); chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về trẻ em ngày 21/3/2019 (Thông báo Kết luận số 117/TB-VPCP ngày 02/4/2019), để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ, Nhân dân; thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ; đảm bảo thực hiện tốt 25 quyền của trẻ em, chấp hành nghiêm 15 hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chú trọng việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, từng bước hạn chế và kiểm soát tình trạng tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em tại tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) và có nguy cơ cao rơi vào HCĐB.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ xã hội đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán; nhân rộng mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

- Chỉ đạo, phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có kế hoạch can thiệp, trợ giúp; thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu về trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương rà soát các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, yêu cầu có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; khuyến khích việc lắp đặt camera để theo dõi, quản lý trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở để nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để xử lý, khắc phục, giải quyết.

- Nghiên cứu, đề xuất kinh phí, chính sách hỗ trợ cho trẻ em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở được phổ cập bơi. Triển khai thực hiện thường xuyên và có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị tai nạn thương tích; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị tai nạn thương tích.

- Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” theo quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng Chương trình bơi an toàn cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là ở trong trường học và các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn đuối nước; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định an toàn tại các bể bơi, đặc biệt là tại các bãi biển cần phải có các đội ứng cứu nhanh các trường hợp đuối nước, có cảnh báo nguy hiểm; kiểm tra, quản lý các sản phẩm dịch vụ văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống đài truyền thanh cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản liên quan đến hoạt động về bảo vệ trẻ em. Ưu tiên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em cho người dân, trẻ em; kịp thời lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực trẻ em.

7. Sở Tư pháp: Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em và công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện tốt hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực.

8. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển, bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

9. Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em còn tồn đọng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu lực trong việc bảo vệ quyền trẻ em, hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em nhanh, chóng, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Đối với những vụ án điển hình về xâm hại trẻ em được dư luận quan tâm cần kịp thời đưa ra xét xử hoặc xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về trẻ em, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cơ sở; trang bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, kiến thức chăm sóc cho cha, me, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở cơ sở; Rà soát, thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng cải thiện môi trường sống, xây dựng các khu vui chơi giải trí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa phương nhăm đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em, về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em.

- Phối hợp, tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tích cực triển khai Phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình an toàn cho trẻ em.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; Định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), hàng năm (trước ngày 25/11), các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, Phó VP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh

          • 10/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực