Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai Nghị quyết đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Sau hơn một năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/07/2016; Các ngành, các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 có sự tăng trưởng đáng kể với 3.333 doanh nghiệp (đạt 107% kế hoạch năm 2017) tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với tổng số vốn đăng ký mới là 18.524 tỷ đồng tăng 45,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo, giảm chi phí kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,...đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ còn một số tồn tại như: công tác phi hp giữa các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp chưa chặt chẽ; nhiều giải pháp chưa mang lại tác động tích cực, chưa giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vẫn còn nhiều bất cập,...

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/7/2017; Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 28/02/2017 triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh của UBND tỉnh.

2. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực mình phụ trách về xuất nhập khẩu, tiếp cận đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, vn, thanh kiểm tra doanh nghiệp... nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp; đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về cam kết tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

4. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh quy trình thực hiện theo cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chú trọng thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để không gây nhầm lẫn, khó khăn và kéo dài thời gian của doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật để doanh nghiệp dễ thực hiểu và thực hiện.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư triển khai các khu công nghiệp đã được quy hoạch và mở rộng để kêu gọi đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận và mở rộng thị trường.

5. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đúng theo lộ trình đã được phê duyệt.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7. Sở Công Thương đẩy mạnh công tác triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thực hiện hiệu quả “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển thị trường xuất khẩu; tuyên truyền, tạo điều kiện tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế dành quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản các kỹ năng, kiến thức, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện đề án thành phthông minh tỉnh Bình Dương.

9. Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc văn bản số 2689/UBND-NC ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp đồng thời đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra theo Luật Thanh tra. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán, không để xảy ra sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

10. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết hợp với phương thức thanh toán điện tử.

Phối hợp với các đơn vị đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp; chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ; áp dụng hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm.

11. Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, đề xuất chính sách thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên đôi từ hộ kinh doanh.

12. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ đến người dân, doanh nghiệp.

13. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh dân trẻ tỉnh chủ động nắm bắt tình hình hoạt động và vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đphản ánh cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

14. Các ngành, các cấp phải sâu sát tình hình công việc, trên lĩnh vực, phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ, ngành Trung ương trin khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác; chủ động phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

15. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị này đúng thời gian theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th
tỉnh (60);
- UBND các huyện, thị xã, Tp.TDM;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;
- LĐVP, Tạo, CV, TH;
- Lưu VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai Nghị quyết đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai Nghị quyết đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành15/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai Nghị quyết đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 triển khai Nghị quyết đồng hành cùng doanh nghiệp Bình Dương

           • 15/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực