Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức cho công tác PBGDPL; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân ở một số lĩnh vực còn hạn chế, các hành vi vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ và nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, toàn diện công tác PBGDPL, trong đó, tập trung các nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL; các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiên Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Công văn số 1094-CV/TU ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 3581/KH-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 của Chính phủ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bám sát thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước năm 2017; tổ chức rà soát, đối chiếu hương ước, quy ước với các quy định pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp phù hợp để khắc phục hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, đảm bảo phù hợp với pháp luật.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, bổ sung sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu hỗ trợ cho công tác PBGDPL.

3. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và các sở, ngành (gọi tắt là hội đồng) đảm bảo phát huy tốt vai trò phối hợp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL ở đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đăng tải các thông tin, văn bản pháp luật lên trang thông tin điện tử (website) của sở, ngành, địa phương. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng theo tinh thần Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; rà soát loại bỏ các đầu sách pháp luật hết hiệu lực, sắp xếp theo từng lĩnh vực, chủ đề để dễ tra cứu sử dụng; hàng năm bố trí kinh phí và bổ sung các sách pháp luật mới cho tủ sách.

4. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp PBGDPL, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng mô hình, biện pháp mới; xây dựng và mở rộng hình thức tiểu phẩm trên phát thanh, truyền hình, trang web về công tác PBGDPL; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép PBGDPL thông qua các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xử lý vi phạm hành chính; hoạt động tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, với các cuộc vận động, phong trào quần chúng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải cơ sở; củng cố kiện toàn tổ hòa giải cơ sở theo đúng quy định; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành theo kế hoạch hàng năm.

6. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình bám sát Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là các cơ quan chủ trì đề án tuyên truyền pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, báo, đài; tăng cường tuyên truyền pháp luật thông qua công tác xét xử lưu động. Tập trung đến các đối tượng là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp nghiệp và các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

7. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo đúng quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL tại địa phương theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã; rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác PBGDPL; bảo đảm kinh phí thực hiện công tác PBGDPL.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền pháp luật và tạo điều kiện cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo được nâng cao nhận thức pháp luật và tái hòa nhập cộng đồng.

Yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương

           • 12/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực