Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 về tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Nhằm triển khai thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến về công tác đầu tư xây dựng toàn quốc theo Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP ngày 15/3/2010, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Chủ đầu tư:

a) Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; bám sát công trình, đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn tận dụng tối đa thời gian đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành cơ bản kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 trước ngày 30/11/2010;

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về tiến độ thi công, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn theo đúng tiến độ như sau:

- Các dự án, công trình chuyển tiếp đến 30/9/2010 hoàn thành 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm 2010, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí.

- Đối với các dự án mới:

Kịp thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan Tài chính cấp mã dự án theo quy định tại Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

Các công trình khởi công mới trong năm 2010: Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, đến 30/11/2010 hoàn thành cơ bản khối lượng dự kiến thi công trong năm 2010, giải ngân 90% kế hoạch vốn đã được bố trí.

Đối với các công trình được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2010: ðảm bảo đến ngày 30/8/2010 hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được bố trí. Trường hợp, chưa hoàn thành UBND tỉnh sẽ không đưa vào xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2011. Các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2010 và được bố trí vốn trong năm 2011 phải được khởi công trước 30/4/2011, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn các công trình khởi công sau 30/4/2011.

b) Quản lý thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư:

- Đối với các công trình tạm ứng vốn trong năm 2010, các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu khi tạm ứng vốn phải có phụ lục hợp đồng cam kết tiến độ thực hiện, tiến độ nghiệm thu, hoàn tạm ứng trước khi ứng vốn.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán mức tạm ứng hợp lý, không tạm ứng quá nhiều, vừa gây căng thẳng cho nguồn vốn ngân sách nhà nước, vừa khó khăn trong quản lý vốn tạm ứng. Các gói thầu có mức tạm ứng trên 50%, yêu cầu nhà thầu gửi bảo lãnh tạm ứng của Ngân hàng trước khi thực hiện ứng vốn.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả, hoàn ứng theo cam kết.

- Đối với các công trình đã hoàn thành công tác xây lắp và được bố trí vốn, các chủ đầu tư hoàn thành việc thanh toán và thu hồi hết tạm ứng sau 20 ngày kể từ khi công trình hoàn thành.

c) Về xử lý thủ tục: Chủ động, đẩy nhanh tối đa tiến độ giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục, thực hiện ngay việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu.

d) Về công tác giải phóng mặt bằng: Khẩn trương lên phương án giải phóng mặt bằng, nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng; phối hợp với các chính quyền địa phương (nơi có dự án) đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

e) Chế độ báo cáo:

- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo công tác đầu tư xây dựng theo quy định; định kỳ hàng quý gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư và các ngành có liên quan (Kho bạc nhà nước, Tài chính...) trước ngày 22 tháng cuối quý.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để xử lý, tháo gỡ.

- Rà soát và tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án so với hợp đồng đã ký với nhà thầu cho UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và ðầu tư (để tổng hợp) hàng quý. Thực hiện việc xử phạt chậm trễ hợp đồng theo đúng quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh:

a) Rút ngắn tối đa thời gian thụ lý các thủ tục:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng, các cơ quan liên quan tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư và xây dựng theo Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; trong năm 2010, tập trung nhân lực, cải tiến quy trình, rút ngắn tối đa thời gian thụ lý hồ sơ, xử lý thủ tục cho tất cả các khâu liên quan dự án đầu tư so với quy định. Sau khi thụ lý hồ sơ, khẩn trương xem xét và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư theo đúng thời gian quy định.

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thụ lý các thủ tục của đơn vị mình, trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ, thời gian, chất lượng xử lý của từng hồ sơ, gửi UBND tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn, gửi UBND tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý tình hình giám sát đầu tư trên địa bàn, gửi UBND tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

- Tham mưu UBND tỉnh linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư; điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư các dự án tiến độ thực hiện chậm sang các dự án triển khai nhanh, khối lượng thực hiện lớn và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, xử lý các chủ đầu tư chậm triển khai, vi phạm tiến độ thực hiện.

- Tăng cường xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng theo quy định theo từng loại đối tượng và hành vi vi phạm trong tất cả các khâu của công tác đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

c) Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế:

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý, kiểm soát thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chế độ quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xử lý theo đúng tinh thần công văn số 2970/BTC-ĐT ngày 11/3/2010 của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn tạm ứng.

d) Văn Phòng UBND tỉnh:

- Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng; kịp thời phát hiện các vướng mắc, sai phạm; báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng, giải quyết vướng mắc. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý cho UBND tỉnh tình hình giải quyết vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng.

3. Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các Huyện; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô:

a) Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư thuộc đơn vị mình quản lý đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu nêu tại khoản 1 Chỉ thị này.

b) Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư:

- Chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các đơn vị trực thuộc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, thấu đáo và trách nhiệm trước nhân dân theo hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu và ủng hộ. Thực hiện đúng phương án, chính sách chế độ nhà nước trong việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

c) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, định kỳ hàng quý báo cáo tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước (bao gồm các công trình sử dụng vốn do đơn vị quản lý và vốn do UBND tỉnh phân cấp quản lý), gửi UBND tỉnh trước ngày 22 tháng cuối quý.

d) Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục liên quan dự án đầu tư, thủ tục đấu thầu. ðịnh kỳ hàng quý báo cáo tình hình thụ lý các thủ tục của đơn vị mình (bao gồm cả các thủ tục do UBND tỉnh phân công, phân cấp), trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ, thời gian, chất lượng xử lý của từng hồ sơ dự án, gửi UBND tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2010
Ngày hiệu lực04/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/05/2010
        Ngày hiệu lực04/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản Thừa Thiên Huế