Quyết định 1427/QĐ-UBND

Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 117/TTr-STP ngày 07 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012 của UBND tỉnh)

Số TT

Hình thức văn bản

Số

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

1

Quyết định

680/2000/QĐ-UB

17/3/2000

Quy định giá vé trông giữ xe đạp, xe máy ở các bãi giữ xe công cộng và trong các tổ chức.

Hết hiệu lực ngày 15/02/2011, do Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về mức thu, quản lý sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy thay thế.

2

Quyết định

3149/2000/QĐ-UB

30/11/2000

Về việc Ban hành quy chế cho vay đối với cơ sở dạy nâng cao tay nghề và gia công hàng may mặc cho người tàn tật và Trẻ mồ côi thuộc HTX/TMDV Thuận Thành và Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 06/7/2011, do Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 về việc bãi bỏ “Quy chế cho vay đối với cơ sở dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi thuộc HTX Thuận Thành và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế”

3

Quyết định

180/2002/QĐ-UB

18/01/2002

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng các chương trình dự án tài trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực ngày 03/5/2011, do Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23/4/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

4

Quyết định

2275/2002/QĐ-UB

06/9/2002

Sửa đổi bổ sung một số điểm quy chế cho vay đối với cơ sở dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi thuộc HTX TMDV Thuận Thành ban hành kèm theo quyết định số 3149/2000/QĐ-UB ngày 31/11/2000

Hết hiệu lực ngày 06/7/2011, do Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 về việc bãi bỏ “Quy chế cho vay đối với cơ sở dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi thuộc HTX Thuận Thành và Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế”.

5

Quyết định

2712/2002/QĐ-UB

11/10/2002

Giá tính thuế tài nguyên đánh bắt thủy sản

Hết hiệu lực, do đã có Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó quy định đối tượng điều chỉnh có cả thuỷ sản tự nhiên theo quy định tại Quyết định số 2712/2002/QĐ-UBND.

6

Quyết định

2964/2002/QĐ-UB

11/11/2002

Quy định một số vấn đề thực hiện trong quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 tỉnh

Hết hiệu lực theo Quyết định số 568/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 ban hành quyết định phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Quyết định số 568/2006/QĐ-UBND đã bị thay thế bằng Quyết định số 778/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 về việc phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 778/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bằng Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

7

Chỉ thị

30/2003/CT-UB

08/10/2003

Tổ chức thực hiện Nghị định số 58/CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Hết hiệu lực ngày 21/6/2011, do Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 11/6/2011 về việc quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh thay thế.

8

Quyết định

3601/2004/QĐ-UB

15/10/2004

Quy định chế độ mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bán công

Hết hiệu lực ngày 24/02/2012, do Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012 thay thế.

9

Quyết định

4581/2004/QĐ-UBND

30/12/2004

Thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường

Hết hiệu lực ngày 15/02/2011, do Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh thay thế.

10

Quyết định

3014/2005/QĐ-UBND

25/8/2005

Về việc ban hành Quy chế Quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung.

Hết hiệu lực ngày 01/9/2011, do Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 V/v ban hành QC quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm thay thế.

11

Quyết định

3250/2005/QĐ-UBND

16/9/2005

Về việc điều chỉnh Quyết định số 3175/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian, do áp dụng trong giai đoạn 2006-2010.

- Quyết định số 3175/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 về việc phê duyệt Đề án khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 hết hiệu lực về thời gian.

- Nghị quyết 4e/2005/NQ-HĐND ngày 28/7/2005 Về khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2005-2010 bị thay thế bởi Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 thay thế.

12

Chỉ thị

52/CT-UBND

07/11/2005

Về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước.

Hết hiệu lực ngày 10/11/2011, do Chỉ thị số 37/2011/CT-UBND ngày 31/10/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ chức pháp chế thay thế.

13

Quyết định

3929/2005/QĐ-UBND

16/11/2005

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010”.

Hết hiệu lực, do đã có Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về việc phê duyệt lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân.

14

Quyết định

3931/2005/QĐ-UBND

16/11/2005

Về việc ban hành “Kế hoạch tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010”.

Hết hiệu lực về thời gian

15

Chỉ thị

56/2005/CT-UBND

12/12/2005

Về việc củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực ngày 12/6/2011, do Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND ngày 02/6/2011 về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thay thế

16

Quyết định

4274/2005/QĐ-UBND

19/12/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thay thế.

17

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

13/01/2006

Về việc thực hiện pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định 184/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ.

Hết hiệu lực, do đã có Chỉ thị số 37/CT-UBND ngày 29/11/2010 về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Dân quân Tự vệ.

18

Quyết định

142/2006/QĐ-UBND

16/01/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

19

Quyết định

752/2006/QĐ-UBND

15/3/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 1872/QD-UBND ngày 09/9/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của UBND tỉnh thay thế.

20

Quyết định

868/2006/QĐ-UBND

29/3/2006

Về việc quy định giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại các điểm di tích lịch sử văn hoá Huế.

Hết hiệu lực ngày 16/4/2012, do ngày 13 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý thay thế.

21

Quyết định

1656/2006/QĐ-UBND

07/7/2006

Về việc ban hành Chương trình Phát triển Dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

22

Quyết định

1690/QĐ-UBND

13/7/2006

Về việc quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

Hết hiệu lực ngày 01/9/2011, do Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở công lập thay thế.

23

Quyết định

1778/2006/QĐ-UBND

28/7/2006

Về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 01/01/2012, do Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

24

Quyết định

1858/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực ngày 11/11/2011, do Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh thay thế.

25

Quyết định

2407/2006/QĐ-UBND

17/10/2006

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn 2006-2010 tỉnh Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực về thời gian

26

Quyết định

2410/2006/QĐ-UBND

17/10/2006

Về việc phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng gia súc ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian

27

Chỉ thị

46/2006/CT-UBND

18/10/2006

Về việc tăng cường công tác kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

28

Quyết định

2445/2006/QĐ-UBND

23/10/2006

Về việc phê duyệt đề án thực hiện Nghị Quyết số 6c/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010”.

Hết hiệu lực về thời gian, hiện nay đã có Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”.

29

Chỉ thị

47/2006/CT-UBND

23/10/2006

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian

30

Chỉ thị

48/2006/CT-UBND

27/10/2006

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hết hiệu lực, do hiện nay đã có Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/5/2011 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

31

Quyết định

2751/2006/QĐ-UBND

01/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010.

Hết hiệu lực, do bị Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015 thay thế.

32

Quyết định

2802/2006/QĐ-UBND

09/12/2006

Về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010.

Hết hiệu lực, do bị Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015 thay thế.

33

Quyết định

10/QĐ-UBND

04/01/2007

Về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi về Dân số, SKSS/KHHGĐ giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

34

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

23/01/2007

Về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên " giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian, do đã có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2011 về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" giai đoạn 2011-2015.

35

Quyết định

248/2007/QĐ-UBND

30/01/2007

Về việc phê duyệt đề án Xuất khẩu lao động.

Hết hiệu lực, do chỉ thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

36

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

01/3/2007

Về việc đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực, vì hiện nay đang thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/3/2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2011 và những năm tiếp theo.

37

Chỉ thị

17/2007/CT-UBND

27/3/2007

Về việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng hệ thống thương mại nội địa trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

38

Quyết định

852/2007/QĐ-UBND

02/4/2007

Về việc ban hành Chương trình giảm nghèo của tỉnh

Hết hiệu lực về thời gian (do tại Điều 1 Quyết định này quy định giai đoạn 2006-2010).

39

Quyết định

853/2007/QĐ-UBND

02/4/2007

Về việc phê duyệt Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

40

Quyết định

854/2007/QĐ-UBND

02/4/2007

Về việc phê duyệt Đề án Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

41

Quyết định

855/2007/QĐ-UBND

02/4/2007

Về việc phê duyệt Đề án Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

42

Quyết định

856/2007/QĐ-UBND

02/4/2007

Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hết hiệu lực ngày 19/4/2011, do Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 về việc uỷ quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thay thế.

43

Chỉ thị

21/2007/CT-UBND

25/4/2007

Về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” giai đoạn 2007-2010.

Hết hiệu lực về thời gian.

44

Quyết định

1269/2007/QĐ-UBND

29/5/2007

Về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong quản lý đầu tư dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo miền Trung.

Hết hiệu lực, do dự án đã kết thúc năm 2010

45

Quyết định

1271/2007/QĐ-UBND

30/5/2007

Về việc phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010”.

Hết hiệu lực về thời gian

46

Quyết định

1474/2007/QĐ-UBND

27/6/2007

Về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực, do:

- Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 về việc bãi bỏ Quyết định số 1474/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh.

- Hiện nay đã có Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 về việc ban hành Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Thừa Thiên Huế" điều chỉnh vấn đề này.

47

Quyết định

1989/2007/QĐ-UBND

11/9/2007

Về việc ban hành quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 20/10/2010, do Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

48

Quyết định

2509/2007/QĐ-UBND

07/11/2007

Về việc quy định trình tự thủ tục xây dựng, ban hành chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 11/5/2011, do Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 quy định trình tự, thủ tục đăng ký, ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh thay thế.

49

Chỉ thị

10/CT-UBND

14/02/2008

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Hết hiệu lực, do hiện nay đã có Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 24/11/2011 về việc tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

50

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

4/3/2008

Về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn

Hết hiệu lực, do đã có Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/3/2011 về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn.

51

Quyết định

778/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 31/7/2011, do Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

52

Quyết định

780/2008/QĐ-UBND

31/3/2008

Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án, quyết toán vốn dự án hoàn thành và cơ quan thẩm định dự toán chi phí quản lý dự án, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thay thế.

Hết hiệu lực ngày 29/12/2011, do Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

53

Quyết định

928/2008/QĐ-UBND

16/4/2008

Về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế.

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

54

Quyết định

1067/QĐ-UBND

06/5/2008

Về việc đính chính, bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế ban hành tại Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 có cùng nội dung.

55

Quyết định

1313/QĐ-UBND

03/6/2008

Về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Hết hiệu lực ngày 16/8/2011, do Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

56

Chỉ thị

26/2008/CT-UBND

10/6/2008

Về việc tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do Chỉ thị số 19/2011/CT-UBND ngày 01/6/2011 về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh thay thế.

57

Quyết định

1592/QĐ-UBND

14/7/2008

Về việc quy định bổ sung, đính chính giá đất một số tuyến đường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực, lý do điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2838/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 về việc quy định giá các loại đất năm 2008 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (giá đất năm 2008). Nhưng Quyết định số 2838/2007/QĐ-UBND đã hết hiệu lực về thời gian nên Quyết định này cũng hết hiệu lực.

58

Quyết định

1678/QĐ-UBND

24/7/2008

Về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường một số loại cây trồng quy định tại Phụ lục số 2 Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do Quyết định số 18/2011/QD-UBND ngày 01/6/2011 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hối đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND có cùng nội dung.

59

Chỉ thị

29/CT-UBND

29/7/2008

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (bệnh tai xanh) ở lợn.

Hết hiệu lực về thời gian.

60

Quyết định

2215/2008/QĐ-UBND

26/9/2008

Về việc ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Hết hiệu lực ngày 20/7/2011, do Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công thay thế.

61

Quyết định

2653/2008/QĐ-UBND

22/11/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 01/8/2011, do Quyết định số 26/2011/QD-UBND ngày 13/7/2011 về việc ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

62

Chỉ thị

38/CT-UBND

17/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật.

Hết hiệu lực, do hiện nay đã có Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật.

63

Quyết định

125/QĐ-UBND

15/01/2009

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 14/6/2011 do Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó quy định đối tượng điều chỉnh có cả tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản.

64

Quyết định

253/QĐ-UBND

06/02/2009

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch năm 2009.

Hết hiệu lực ngày 01/6/2011, do Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 về việc phương án giá bán nước sạch năm 2011 và lộ trình tăng giá bán nước sạch giai đoạn 2011-2017 thay thế.

65

Quyết định

254/QĐ-UBND

06/02/2009

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt.

Hết hiệu lực ngày 01/6/2011, do Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 quy định giá bán nước sạch thay thế.

66

Quyết định

1006/2009/QĐ-UBND

19/5/2009

Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 30/10/2011, do Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động HĐND các cấp thuộc tỉnh TT.Huế thay thế.

67

Quyết định

1291/QĐ-UBND

02/7/2009

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

68

Quyết định

1396/QĐ-UBND

13/7/2009

Về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thay thế.

69

Chỉ thị

26/CT-UBND

18/8/2009

Về đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Hết hiệu lực về thời gian, lý do: giai đoạn thực hiện quy định trong Chỉ thị là giai đoạn 2007-2010.

70

Chỉ thị

28/CT-UBND

20/8/2009

Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

71

Quyết định

1780/QĐ-UBND

24/8/2009

Về việc điều chỉnh bổ sung một số điểm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh về mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hóa, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia thay thế.

72

Quyết định

1782/2009/QĐ-UBND

24/8/2009

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

73

Quyết định

1984/QĐ-UBND

16/9/2009

Về việc bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó Bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 2, Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh TT.Huế.

Hết hiệu lực, do có Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định 928/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 có cùng nội dung.

74

Quyết định

2650/2009/QĐ-UBND

28/11/2009

Về việc sửa đổi trích yếu và điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực ngày 16/4/2012, do Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý thay thế.

75

Quyết định

2673/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực, do Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

76

Quyết định

2674/2009/QĐ-UBND

02/12/2009

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện, xã.

Hết hiệu lực ngày 01/8/2011, do Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 về việc ban hành quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

77

Chỉ thị

36/CT-UBND

19/12/2009

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật.

Hết hiệu lực, do đã có Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật.

78

Quyết định

2818/QĐ-UBND

22/12/2009

Về việc ban hành một số quy định tổ chức thực hiện Ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian (do chỉ áp dụng cho năm ngân sách 2010 - Điều 1 Quyết định).

79

Chỉ thị

01/CT-UBND

05/01/2010

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian, do đã có Chỉ thị số 44/CT-UBND ngày 21/12/2010 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả và đảm bảo công tác phục vụ, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

80

Chỉ thị

02/CT-UBND

12/01/2010

Chỉ thị về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010.

- Hết hiệu lực về thời gian,

- Có Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 15/12/2010  về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011

81

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

28/01/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực ngày 01/8/2011, do Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 về việc ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh thay thế.

82

Chỉ thị

09/CT-UBND

24/3/2010

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Hết hiệu lực ngày 23/12/2010, do Chỉ thị số 42/CT-UBND ngày 12/12/2010 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thay thế.

83

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

10/4/2010

Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do có Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

84

Chỉ thị

11/CT-UBND

12/4/2010

Chỉ thị về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011

Hết hiệu lực về thời gian.

Hiện nay đã có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/5/2011 về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2010-2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012.

85

Chỉ thị

12/CT-UBND

14/4/2010

Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian, do đã có Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày ngày 30/3/2011 về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2011.

86

Chỉ thị

14/CT-UBND

16/4/2010

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

87

Chỉ thị

18/CT-UBND

27/4/2010

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bình ổn thị trường và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

88

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

18/5/2010

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực ngày 11/6/2011, do Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

89

Chỉ thị

19/CT-UBND

04/5/2010

Chỉ thị về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

90

Quyết định

873/QĐ-UBND

11/5/2010

Quyết định về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

91

Quyết định

897/QĐ-UBND

13/5/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010.

Hết hiệu lực ngày 14/5/2011, do Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 về việc ban hành quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2011 thay thế.

92

Chỉ thị

22/CT-UBND

17/5/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Festival quốc tế Huế 2010 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

93

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

25/5/2010

Quyết định về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2010.

Hết hiệu lực ngày 01/6/2011, do Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011 thay thế

94

Chỉ thị

28/CT-UBND

10/6/2010

Chỉ thị về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian, do đã có Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 15/6/2011 quy định về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2011.

95

Chỉ thị

30/CT-UBND

16/7/2010

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

96

Chỉ thị

41/CT-UBND

08/12/2010

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2010 - đầu năm 2011 và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

97

Chỉ thị

43/CT-UBND

15/12/2010

Chỉ thị về việc mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Hết hiệu lực về thời gian, hiện có Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 14/12/2011 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, năm du lịch Quốc gia và Festival Huế 2012.

98

Chỉ thị

44/CT-UBND

21/12/2010

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả và đảm bảo công tác phục vụ, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian

99

Quyết định

2664/QĐ-UBND

24/12/2010

Quyết định về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông - Xuân 2010-2011

Hết hiệu lực về thời gian

Tổng cộng: 99 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1427/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1427/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1427/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1427/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành11/08/2012
       Ngày hiệu lực11/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

           • 11/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực