Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 18/2011/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 117/TTr-TNMT-CCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh với các nội dung như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Phương pháp tính giá trị xây dựng mới của nhà, công trình; đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn xác định tỷ lệ còn lại của các kết cấu chính nhà cửa, việc phân định diện tích trong nhà ở, công trình công cộng được áp dụng theo các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 21, các phụ lục số 1, 2, 3 trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh, Điều 2 của Quyết định số 1067/QĐ-UBND 06 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh và Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh.

Các nội dung còn lại của Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh và Quyết định số 2575/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh được hủy bỏ.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh với các nội dung như sau:

1. Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong Bảng giá đất của tỉnh có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đương; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

2. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 38 với nội dung như sau:

“c) Trường hợp chưa thu hồi hết diện tích thửa đất ở, hộ chính vẫn còn đất ở tại chỗ do không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư và diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh thì việc giao hoặc mua, thuê thêm đất tái định cư của các hộ phụ được xác định như điểm a và điểm b khoản 3 Điều này.”

3. Khoản 3 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tiền sử dụng đất phải nộp của các hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư được tính theo bảng giá đất do Uỷ ban Nhân dân tỉnh công bố hàng năm (nếu đất tái định cư chưa được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu); được tính theo giá đất tại các loại đường tương đương quy định tại bản giá nếu khu tái định cư đã được đầu tư đầy đủ hạ tầng thiết yếu. Giá bán nhà ở, giá cho thuê nhà ở (nếu có) tại khu tái định cư theo bảng giá quy định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.”

4. Khoản 3 Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính quy định mức chi phí cụ thể phù hợp với các nội dung chi phí tại khoản 1 Điều này. Cơ quan tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán và quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.”

5. Bổ sung khoản 3 vào Điều 57 như sau:

“3. Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện có thể quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách với số lượng thành viên theo tình hình thực tế để giúp cho Hội đồng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan và chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TVTU; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Báo TT Huế, Đài PTTH tỉnh;
- VP: LĐ và các CV, Cổng Thông tin Điện tử;
- Lưu: VT, XD, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực20/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
     Ngày ban hành18/05/2010
     Ngày hiệu lực20/04/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND