Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND

Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND về Kế hoạch tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3931/2005/QĐ-UBND

Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TỔNG THỂ KIỂM SOÁT MA TUÝ QUA BIÊN GIỚI ĐẾN NĂM 2010”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010”;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 438/PVH ngày 19/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010” của tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- VP: LĐ, CV: XH, NC, TH.
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ KIỂM SOÁT MA TUÝ QUA BIÊN GIỚI ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ngày 22 tháng 7 năm 2005 Chính phủ đã có Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg V/v phê duyệt đề án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2010 nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống ma tuý, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma tuý, góp phần phát triển xã hội lành mạnh, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới từ nay đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tăng cường năng lực và sự phối hợp hoạt động của các lực lượng chuyên trách phòng chống ma tuý của các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan và Ủy ban nhân dân các huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới, cửa biển và vùng ven biển.

- Đề cao trách nhiệm của các ngành và cấp ủy đảng, chính quyền các xã vùng giáp ranh biên giới, ven biển trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống ma tuý; làm trong sạch địa bàn biên giới, vùng ven biển không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền các xã vùng giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào và vùng ven biển nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh và ngược lại.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

1- Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động kiểm soát ma tuý của các lực lượng chức năng ở biên giới, cửa khẩu, trên biển, đường hàng không và bưu điện:

- Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh, Công an huyện A Lưới và Công an các xã biên giới và các xã vùng ven biển tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn biên giới, ven biển tiến hành kiểm tra tạm trú, tạm vắng, cư trú tạm thời ở khu vực biên giới, vành đai biên giới, ven biển và các địa bàn phức tạp trọng điểm về ANTT; nắm chắc sự di biến động về nhân hộ khẩu, kịp thời phát hiện đối tượng liên quan đến ma tuý ẩn náu, hoặc vượt biên trái phép móc nối, lôi kéo người địa phương phạm tội.

+ Chỉ đạo các đồn biên phòng, phối hợp với chính quyền các xã biên giới, các xã ven biển, vùng Cảnh sát biển chủ trì có phương án phối hợp huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã tuần tra, kiểm soát ở các vùng trọng điểm, phức tạp về ANTT, về ma tuý (chú ý các đường mòn, cửa sông, cửa biển, cảng biển mà bọn tội phạm có thể lợi dụng qua lại để mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý).

+ Lực lượng chuyên trách phòng chống ma tuý của Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ phòng chống tội phạm về ma tuý trên tuyến và địa bàn trọng điểm để phòng ngừa phát hiện và điều tra các vụ án ma tuý trên địa bàn biên giới và vùng Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh tham mưu cho các cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân các xã tuyến biên giới, ven biển phát động quần chúng tham gia phòng chống ma tuý; quản lý, cai nghiện ma tuý cho số người nghiện ma tuý ở địa bàn biên giới và ven biển theo quy định của pháp luật.

- Lực lượng Hải quan tỉnh củng cố và kiện toàn lực lượng phòng chống ma tuý đảm bảo chuyên sâu về nghiệp vụ, đủ năng lực kiểm soát, phát hiện ma tuý qua các khâu xuất, nhập khẩu. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời triển khai các hoạt động nghiệp vụ, thông qua việc thực hiện quy trình, thủ tục kiểm soát hải quan để kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh tại địa bàn Hải quan để chủ động, kịp thời phát hiện thu giữ ma tuý. Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh qua địa bàn và vào địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý vào địa bàn và đi qua địa bàn tỉnh. Thường xuyên thông báo cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tỉnh các thông tin về xuất nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, chất hướng thần để có kế hoạch phòng ngừa ma tuý trong nội địa.

- Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đièu tra về tội phạm ma tuý triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ tại địa bàn các xã tuyến biên giới, ven biển chủ động nắm tình hình và phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu giữ ma tuý. Chủ trì xác lập và điều tra các vụ án về ma tuý có liên quan từ nước ngoài vào nội địa và các vụ án do Biên phòng, Hải quan chuyển giao theo thẩm quyền, chủ động triệt phá các đường dây tổ chức phạm tội về ma tuý hoạt động qua biên giới không để hình thành các tụ điểm chứa chấp tiêu thụ, tập kết trung chuyển ma tuý trong nội địa và khu vực biên giới đồng thời hỗ trợ tạm giam, tạm giữ người phạm tội về ma tuý theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Biên phòng, Hải quan.

+ Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thông qua các hoạt động nghiệp vụ nhằm thu nhập thông tin về tội phạm ma tuý để trao đổi với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma tuý triiển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

+ Công an các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các xã biên giới, ven biển phát động phong trào quần chúng phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý. Từng bước xây dựng các xã biên giới, ven biển trong sạch không có tội phạm ma tuý.

- Cảng Hàng không Phú Bài, Cảng vụ Thừa Thiên Huế (Cảng Thuận An, Cảng Chân Mây) tích cực phối hợp với các lực lượng phòng chống ma tuý chuyên trách Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường công tác tuần tra, phối hợp hoạt động theo quy chế nhằm đảm bảo an ninh hàng không, an ninh hàng hải kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán vận chuyển, ma tuý qua đường hàng không và đường biển.

- Sở Bưu chính Viễn thông chỉ đạo các bưu cục, các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp với Hải quan, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, hàng hoá để vận chuyển mua bán trái phép các chất ma tuý. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phòng chống ma tuý trong cán bộ công nhân viên chức ngành bưu điện sớm phát hiện và xử lý nghiêm túc các cán bộ sai phạm.

- Sở Y tế tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng phòng chống ma tuý chuyên trách đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý thuốc ở các trung tâm y tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua bán thuốc tân dược, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế.

- Sở Văn hoá Thông tin: Chủ trì phối hợp với Công an, Cục Hải quan, Biên phòng tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma tuý và chính sách của Đảng, Nhà nước về xử lý tội phạm ma tuý tại địa bàn các xã vùng giáp biên A Lưới - Lào, các xã tuyến ven biển để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm ma tuý.

- Ủy ban nhân dân huyện A Lưói và các huyện tuyến ven biển tập trung chỉ đạo chính quyền các xã tuyến biên giới, ven biển phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Phụ nữ vận động người dân đăng ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý trái phép; xây dựng thôn, xóm, làng, bản trong sạch không có ma tuý.

2- Hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý tại địa bàn tuyến biên giới, ven biển của tỉnh.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cục hải quan và các ngành liên quan tổ chức các cuộc họp hai bên với các cơ quan tương ứng của các tỉnh nước bạn Lào vùng giáp biên để triển khai công tác phối hợp phòng chống ma tuý trên tuyến biên giới trên cơ sở các hiệp định, các bản ghi nhớ và thoả thuận đã được ký kết giữa các cơ quan chức năng tỉnh với các cơ quan chức năng nước bạn Lào. Thực hiện chế độ trao đổi thông tin 6 tháng một lần với các cơ quan tương ứng hai bên, tổ chức theo thể thức luân phiên địa điểm và cuộc họp đột xuất khi cần thiết nhằm thiết lập đầu mối thông tin liên lạc, phối hợp xác minh, điều tra và bắt giữ tội phạm ma tuý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an huyện A Lưói, các đồn Biên phòng tuyến biên giới A Lưới - Lào tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ theo thể thức luân phiên địa điểm với các cơ quan tương ứng nước bạn Lào để triển khai công tác phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; phối hợp với nước Bạn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm ma tuý đảm bảo an ninh trật tự đường biên giới.

- Sở Bưu chính Viễn thông, Cục Hải quan tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập hàng hoá, vận chuyển bưu phẩm, bưu cục kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma tuý từ nước ngoài vào địa bàn nội địa và ngược lại.

3- Thời gian thực hiện kế hoạch: Chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2005 - 2006, xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện đến tận cơ sở. Chọn địa bàn xã A Đớt, huyện A Lưới và địa bàn xã Hải Dương, huyện Hương Trà là 2 địa bàn triển khai thực hiện điểm của đề án phòng chống ma tuý tuyến biên giới và vùng ven biển của tỉnh.

Mỗi huyện có tuyến biên giới và vùng ven biển tuỳ tình hình cụ thể chọn 1 đến 2 xã trọng điểm để chỉ đạo thực hiện điểm.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2007 - 2010, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện điểm trên cơ sở đó để chỉ đạo triển khai thực hiện diện rộng và tổng kết kế hoạch vào tháng 11 năm 2010.

III. Tổ chức thực hiện:

1- Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn (PCTN) ma tuý, mại dâm tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này.

2- Công an tỉnh chỉ đạo bộ phận thường trực phòng chống ma tuý (PCMT) tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và PCTN ma tuý, mại dâm tỉnh duyệt để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tập hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia phòng chống tội phạm ma tuý Trung ương.

3- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể ở đơn vị, địa phương mình để chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua bộ phận thường trực PCMT của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và PCTN ma tuý, mại dâm tỉnh (Công an tỉnh - 27 Trần Cao Vân - Huế) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia phòng chống tội phạm ma tuý Trung ương.

4- Hàng năm, Công an tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính dự toán bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tổng thể PCMT qua biên giới từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3931/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3931/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2005
Ngày hiệu lực16/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3931/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3931/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành16/11/2005
        Ngày hiệu lực16/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3931/2005/QĐ-UBND kế hoạch kiểm soát ma tuý qua biên giới năm 2010