Quyết định 1984/QĐ-UBND

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy định kèm theo Quyết định 928/2008/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/QĐ-UBND

Huế, ngày 16 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÂY DÓ BẦU CÓ KHOAN TẠO BẦU TẠI SỐ THỨ TỰ 48, PHỤ LỤC SỐ 02, QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 928/2008/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2045/TC-VGCS ngày 13 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế được ban hành kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

Chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu đang ở chu kỳ đầu tư gồm:

- Chi phí trồng và chăm sóc: Đã được phê duyệt tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

- Chi phí đã khoan tạo dầu được xác định là: 175.000 đồng/cây. Trong đó:

+ Đợt 01: 83.500 đồng/cây;

+ Đợt 02: 91.500 đồng/cây.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- TVTU; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh;
- Báo TT Huế;
- VP: PCVP Mai Hùng Tuân; TT TT ĐT; các CV;
- Lưu VT,NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1984/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1984/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2009
Ngày hiệu lực16/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1984/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1984/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
       Ngày ban hành16/09/2009
       Ngày hiệu lực16/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chi phí đầu tư cây Dó bầu có khoan