Chỉ thị 12/2010/CT-UBND

Chỉ thị 12/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/2010/CT-UBND  

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI VÀ NẠO VÉT KẾT HỢP TẬN THU CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Để hoạt động khoáng sản đi vào nề nếp, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 về việc tiếp tục nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 90/CT-UB ngày 06/9/2001. Trong thời gian qua các hoạt động khai thác cát, sỏi trên phạm vi toàn tỉnh bước đầu đã đi dần vào nền nếp. Công tác quản lý của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế đã từng bước được tăng cường. Tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông đã giảm, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và nguy cơ gây tác động xấu đến xói lở bờ, làm thay đổi hoặc cản trở dòng chảy các lưu vực sông là rất lớn.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy, cảnh sát môi trường, thanh tra giao thông đường thủy và UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của luật khoáng sản.

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét hàng năm. Trường hợp nạo vét có kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông phải đăng ký phương án khai thác, xử lý môi trường, khối lượng tận thu cát, sỏi tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát Môi trường kết hợp với Thanh tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trong phạm vi quản lý của mình phối hợp với Cảnh sát Giao thông đường thủy, Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Giao thông đường thủy và UBND huyện Phú Lộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định của luật khoáng sản.

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông; đồng thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế

a) Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; thực hiện tốt Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 22/11/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc khai thác cát, sỏi đúng theo quy định tại các biển báo cấm, tạm cấm, hạn chế và phạm vi an toàn theo quy định của Pháp luật hiện hành cho các công trình công cộng như cầu cống, di tích lịch sử văn hóa, an ninh quốc phòng và các công trình khác.

b) Tăng cường hơn nữa việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông của các cơ quan chức năng; kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan khảo sát quy hoạch các bến bãi chứa và kinh doanh cát, sỏi; khoanh định ranh giới các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khảo sát, thăm dò và khai thác cát, sỏi lòng sông trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương, để cuối quý III năm 2010 trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

7. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 90/2001/CT-UB của UBND tỉnh ngày 06 tháng 9 năm 2001 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

8. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này một cách nghiêm túc, đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như mục 8;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Báo TTH;
- VP: LĐ; CV: CN, XD, NĐ, TH;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2010
Ngày hiệu lực24/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
        Ngày ban hành14/04/2010
        Ngày hiệu lực24/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2010/CT-UBND quản lý nhà nước khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi