Quyết định 1780/QĐ-UBND

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh, bổ sung mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia kèm theo Quyết định 1413/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1133/QĐ-UBND 2010 chi tổ chức thi tốt nghiệp Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀM CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1413/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; Thông tư số 132/2009/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1258/GD&ĐT-KHTC ngày 24 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh và bổ sung mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các ủy viên thư ký, giám thị, kỹ thuật viên hội đồng coi thi, ban coi thi, hội đồng chấm thi, phụ cấp trách nhiệm cho ban công tác cụm trường, quy định tại Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia như sau:

1. Điều chỉnh Điểm 3, Mục 3 của phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh:

Ủy viên, thư ký, giám thị của Hội đồng/ Ban coi thi, hội đồng chấm thi mức chi: 90.000 đồng/ngày/nguời (chín mươi ngàn đồng);

2. Bổ sung Điểm 3, Mục 4.3 của phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cho ban công tác cụm trường:

Trưởng ban:  110.000 đồng/người/ngày;

Phó trưởng ban: 95 000 đồng/người/ngày;

Ủy viên, thư ký: 90.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng và quản lý kinh phí cho công tác tổ chức các kỳ thi nói trên theo quy định của mức chi ban hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp năm học 2008-2009; các nội dung khác của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1780/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2009
Ngày hiệu lực24/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1780/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành24/08/2009
       Ngày hiệu lực24/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1780/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh chi tổ chức thi tốt nghiệp Huế