Quyết định 2964/2002/QĐ-UB

Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quy định một số vấn đề thực hiện trong Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 do tỉnh Thừa thiên Huế ban hành

Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế đã được thay thế bởi Quyết định 568/2006/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2964/2002/QĐ-UB

Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

QUVẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/4/1994 ,

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

- Căn cứ Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban Dân tộc và miền núi-Tài Chính-Xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng và Quyết định số 444/2001/QĐ-UB ngày 02/03/2001 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một sớ điều của Quy định phân công, phân cấp;

- Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính Vật giá, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh;

QUYÊT ĐỊNH

ĐIẾU 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề thực hiện trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, xã có dự án thuộc chương trình 135; Giám đốc các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND Tỉnh; Giám đốc các BQL dự án 135 huyện, xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-Thường vụ Tỉnh Uỷ;
-Thường trực HĐND Tỉnh; CT và các PCT UBND Tỉnh;
-Viện Kiểm sát ND Tỉnh;
-Toà án ND Tlnh;
-Thanh tra Tỉnh;
-VP: Lãnh đạo và các CV: CN, XD, NN, TH
- Lưu VT, LT, NN

T/M UBND TỈNH THƯA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2964/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Thửa Thiên Huế)

Chương I

CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: Mục đích yêu cầu

1. Phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước của các cấp, ngành được phân cấp quản lý, phát huy hết vai trò trách nhiệm, tăng cườ ng công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, đảm bảo sự đầu tư xây dựng có hiệu quả, đạt chất lượng cao.

2. Tạo được môi trường thông thương, giải quyết nhanh gọn các thủ tục đầu tư xây dựng đúng qui định hiện hành cho các công trình thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực của các cấp cơ sở, phát huy dân chủ cơ sở phù hợp với khả năng thực tế của cán bộ và đồng bào ở địa phương thuộc Chương trình 135.

3. Hướng dẫn và cụ thể hóa một số vấn đề trong Thông tư Liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 về việc Hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 (gọi tắt là Thông tư Liên tịch 666) chơ phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh Thửa Thiên Huế.

ĐIỀU 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Đối tượng quản lý đầu tư và xây dựng của qui định này chỉ áp dụng cho các công trình hạ tầng có quy mô nhỏ, mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở xuống bao gồm:

- Các dự án đầu tư công trình hạ tầng của xã thuộc chương trình 135 được Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ, cấp nước sinh hoạt, cấp điện - kể cả thủy điện nhỏ, trường học, trạm y tế, chợ và khai hoang lấy đất làm ruộng, khai hoang sản xuất ở nhưng nơi cần thiết.

- Các công trình xây dựng hạ tầng của dự án định canh định cư được hợp nhất và dự án đầu tư hạ tầng của xã thuộc chương trình 135 phải điều chỉnh cho phù hợp với nội dung quy hoạch dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của xã đã được phê duyệt.

- Dự án Trung tâm cụm xã (Dự án TTCX): là một dự án nằm trong chương trình 135 nhằm mục tiêu xây dựng các trung tâm giao lưu kinh tế, sinh hoạt văn hoá của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng cao, là tiền đề để phát sinh triển thành các thị tứ khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Nhà nước hỗ trợ đầu tư các công trình của TTCX như đường giao thông, trường học, phòng khám đa khoa, trạm khuyến nông, khuyến lâm, chợ, cấp nước, cấp điện và tại mặt bằng để nhân dân xây dựng nhà ở, cửa hàng, cơ sở chế biến, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình có quy mô lớn, tổng mức vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng thực hiện theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính Phủ; Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu; Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng và Quyết định số 444/2001/QĐ-UB ngày 02/03/2001 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp.

Chương II

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CỤ THỂ

ĐIỀU 3: Phân loại dự án và xác định chủ đầu tư

- Dự án đầu tư hạ tầng thuộc chương trình 135 được chia theo 2 loại:

+ Dự án Trung tâm cụm xã và các dự án hạ tầng liên xã do UBND làm chủ đầu tư.

+ Dự án hạ tầng của xã: Trước mắt, chủ yếu là do UBND huyện làm chủ đầu tư; tuỳ theo năng lực quản lý của từng xã, UBND Tỉnh sẽ quyết định giao cho UBND xã làm chủ đầu tư trong các Quyết định riêng.

- UBND Tỉnh khuyến khích thông qua việc xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 góp phần nâng cao năng lực quản lý của cán bộ xã để chuyển dần cho xã làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn xã.

ĐIẾU 4: Ban Quản lý dự án

Đối với các Ban Quản lý dự án huyện và xã đã được UBND Tỉnh quyết định thành lập vẫn giữ nguyên; đối với các trường hợp còn lại việc thành lập Ban quản lý dự án thực hiện theo Thông tư Liên tịch 666.

ĐIỀU 5: Ban Giám sát xã

Giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương soạn thảo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban giám sát xã trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

ĐIẾU 6: Thẩm quyền phê duyệt báo cáo đầu tư:

- Đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn hơn mức vốn đầu tư cho l xã / 1 năm theo qui định của chương trình 135 (hiện nay là 400 triệu đồng) thực hiện theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng và Quyết định số 444/2001/QĐ-UB ngày 02/03/2001 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp.

- Đối với các công trình có tổng mức đầu tư từ mức vốn đầu tư cho l xã / năm theo qui định của chương trình 135 (hiện nay là 400 triệu đồng) trở xuống: ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt báo các đầu tư và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh. Đối với các công trình cấp nước, thủy lợi và các công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp phải lấy ý kiến của các ban, ngành, cơ quan có liên quan trước khi phê duyệt. Sau khi phê duyệt phải báo các kịp thời chơ UBND Tỉnh và các ngành có liên quan.

- Không được phân nhỏ công trình thành các hạng mục riêng lẻ để phê duyệt.

ĐIỀU 7: Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán.

- Đối với các công trình cớ tổng mức đầu tư từ 100 triệu đồng trở lên: Thực hiện theo Quyết định số 2787/2000/QĐ-UB ngày 18/10/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình thuốc dự án nhớn C.

- Đối với các công trình có tổng mức đầu tư dưới 100 triệu đồng: Nếu đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận đưa và kế hoạch thì không cần lập báo cáo đầu tư, chỉ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán và ủy quyền cho UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt.

ĐIỀU 8: Thẩm định và phê duyệt các thủ tục đấu thầu và chỉ định thầu

- Đối với các gói thầu có giá gói thầu dưới 200 triệu đồng: ủy quyền cho UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt các thủ tục chỉ định thầu đối với các công trình hạ tầng thuộc chương trình 135.

- Đối với các gói thầu có giá gói thầu từ 200 triệu trở lên thực hiện theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp giải quyết một sớ vấn đề tương công tác đầu tư và xây dựng và Quyết định số 444/2001/QĐ-UB ngày 02/03/2001 của UBND Tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp.

ĐIỀU 9: Quy chế bàn giao, quản lý, khai thác và duy tu bảo dưỡng các công trình hoàn thành

Giao chơ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Dân tộc và Miền núi Tỉnh chủ trì phối hợp với các ban, ngành, địa phương dự thảo quy chế trình UBND Tỉnh quyết định.

ĐIỀU 10: Quyết toán công trình hoàn thành:

Các công trình do UBND huyện quyết định đầu tư thì ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt quyết toán sau khi được Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thẩm tra, trình duyệt.

- Các công trình do UBND Tỉnh quyết định đầu tư thì thực hiện theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND Tỉnh về việc phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng và Quyết định số 444/2001/QĐ-UB ngày 02/03/2001 của UBND Tỉnh về việc sửa đơn, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 11: Chủ tịch UBND các huyện, xã thuộc chương trình 135, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính Vật Giá, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ và quy định nêu trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn được phân công, phân cấp.

ĐIẾU 12: Các quy định khác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý đầu tư và xây dựng không trái với Quyết định này vẫn có hiệu lực đối với các công trình thuộc chương trình 135.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THƯA THIÊN HUẾ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2964/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2964/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực26/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2964/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2964/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành11/11/2002
        Ngày hiệu lực26/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2964/2002/QĐ-UB Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng chương trình 135 Huế